8

ပိတ္ျခင္းေျမာင္ဂူအတက္နဲ႔အထြက္လမ္း…………………..

-
21

ပိတ္ခ်င္းေျမာင္သဘာ၀လွဳိဏ္ဂူေတာ္…………..အစ

-
21

စိန္ပန္းျပာ ပနး္ျမဳိ႔ေတာ္ဆုိတဲ့………………ေမျမဳိ႔သုိ႔မဟုတ္ျပင္ဦးလြင္

-
12

ေႏြစိန္ပနး္……………………အမွတ္တစ္

-
13

ေအာ္သၾကၤန္………….သၾကၤန္…တစ္ႏွစ္ျပီးျပန္ေပါ႔(ပုံရိပ္ေလးမ်ားအမွတ္တရ)

-