3

“မလြမး္စေကာငး္ လြမး္စေကာငး္ “(ေရွးေရွးက မႏၱေလးအပုိင္း ငါး)

-
5

“မယွဥ္စေကာင္း ယွဥ္စေကာင္း”

-
2

နားစည္ကုိထြင္းႏွလုံးသားအတြင္း၀င္ေသြးေၾကာထဲလွည္႔ပါတ္ဦးေႏွာက္တြင္ရပ္တန္႔ေနေသာ(20)

-
5

သူကမဗ်ိဳင္းေလးလုိဆုိရင္ ကုိယ္ေရာမဗ်ဳိင္းေလးမ်ားျဖစ္ေနမလား?

-
4

မေရာက္စေကာင္း ေရာက္စေကာင္း

-