17

နံမယ္ေလးေတာ႔မေမးခဲ႔႔ရဘူး…………ဒါေပမယ္႔လွတယ္

-
12

သာယာေသာ စည္ကားေသာ ေအးခ်မး္ေသာ လာသင္႔ေသာ……………..ပိတ္ခ်င္းေျမာင္

-
24

ကန္အလည္ကေရေတြက ေရပန္းျဖစ္ ေရပနး္က သက္တန္႔ျဖစ္………………

-
14

စိန္ပန္းျပာ………………ေတြရွိရာအရပ္ဆီသုိ႔……………

-
7

မန္းသၾကၤန္ သာမညပုံရိပ္ကေလးမ်ား………….

-