28

မႏၱေလးက မဟာေဗာဓိပင္ဘုရား နွစ္ ၁၅၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္

-
51

ဟိုနားဒီနား ခရီးသြား (ရဲရြာနားက ဒီးဒုတ္ေရျပာစမ္းဆီ)

-
18

ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္က ပန္းပြဲေတာ္ဆီ

-
13

ဒီတစ္ေခါက္ ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ေဝဘူေတာင္

-
15

လယ္တြင္းနယ္က ေခတ္ငါးေခတ္ ထပ္ဆင္႔ကုသိုလ္ ရွင္ပင္ေရႊဆပ္သြား

-