18

စံုေထာက္ေအာင္တိုက္ ႏွင့္ ေၾကာင္၀တုတ္ဂိုဏ္း (၆)

-
27

စံုုေထာက္ေအာင္တိုုက္ ႏွင့္ ေၾကာင္၀တုုတ္ဂိုုဏ္း (၅)

-
18

စံုုေထာက္ေအာင္တိုုက္ ႏွင့္ ေၾကာင္၀တုုတ္ဂိုုဏ္း (၄)

-
19

စုံုုေထာက္ေအာင္တိုုက္ ႏွင့္ ေၾကာင္၀တုုတ္ဂိုုဏ္း (၃)

-
21

စံုုေထာက္ေအာင္တိုုက္ ႏွင့္ ေၾကာင္၀တုုတ္ဂိုုဏ္း (၂)

-