လူချမ်းသာ၊ နတ်ချမ်းသာ၊ ဗြဟ်မာချမ်းသာ…

http://www.planet.com.mm/forums/photos/010509/loard_buddha.gif

ရုပ်နာမ်မြင်လို့  လူချမ်းသာ

နိဗ်ဗာန်မြင်လို့   လူချမ်းသာ…

ရုပ်နာမ်မြင်လို့  နတ်ချမ်းသာ

နိဗ်ဗာန်မြင်လို့   နတ်ချမ်းသာ…

ရုပ်နာမ်မြင်လို့  ဗြဟ်မာချမ်းသာ

နိဗ်ဗာန်မြင်လို့   ဗြဟ်မာချမ်းသာ…