ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏႇင့္ ဆက္ဆံေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမႇ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းကို ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညပိုင္း ည ၈ နာရီအခ်ိန္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ သတင္း အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုံမႇာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏႇင့္ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ႏႇစ္ေပါင္းႏႇစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာႏုိင္ငံအားလုံးႏႇင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏႇီးစြာ ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒအရ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏႇင့္ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျပီး ၂၆-၄-၂၀၀၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏႇစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏႇစ္ႏုိင္ငံအၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ျပီးေနာက္ ျမန္မာႏႇင့္ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔သည္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ႏႇင့္အညီ အျခားကမၻာႏုိင္ငံမ်ားႏႇင့္ နည္းတူ ႏႇစ္ႏုိင္ငံ အၾကားကုန္သြယ္မႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏႇစ္ႏုိင္ငံ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ႏႇစ္ဖက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး အျပန္အလႇန္ ကူညီမႈမ်ားလည္း ရိႇခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၁၇-၅-၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀ အား ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ကူညီေပးပုိ႔ခဲ့ျပီး၊ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းကုိလည္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ အၾကိမ္္မ်ားခြဲ၍ ေရေၾကာင္း ခရီးျဖင့္ ေပးပုိ႔ေစခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ႏႇစ္ႏုိင္ငံအက်ဳိးတူ ကုန္သြယ္ေရး ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိႇရာတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားသေဘၤာမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံဆိပ္ကမ္းသို႔ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ဇြန္လဆန္းတြင္ ကန္နန္ (၁) အမည္ရိႇ ေျမာက္ ကုိရီးယားသေဘၤာသည္ လက္နက္မ်ားတင္ေဆာင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးတည္သြားေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ထုိသတင္းမ်ားမႇာ အေျခအျမစ္မရိႇဘဲ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးလုိ၍လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုႏႇစ္ ဧျပီလတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားသေဘၤာ ခ်ဳံကမ္ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဆုိက္ကပ္၍ ပုံမႇန္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အတင္အခ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ကုလသမဂၢလုံ ၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမႇတ္ (၁၈၇၄) ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတ္မႇတ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မႇန္မႇာ ကန္႔သတ္မႈ မရိႇသည့္ ဘိလပ္ေျမမ်ား တင္သြင္းျပီး ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္း တင္ပုိ႔ေရာင္း၀ယ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

အမႇန္စင္စစ္ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံမႇ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား ေျမာက္ကုိရီးယား ဆိပ္ကမ္းမႇ ထြက္ခြာလာသည့္အခါ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ေဆးရန္အခြင့္အေရးမ်ား ရိႇေသာ္လည္း စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းမ်ား မရိႇဘဲ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးတည္သြားေရာက္သည္ကုိပင္ မသိရိႇရေသးမီ ထုိသေဘၤာမႇာ လက္နက္မ်ားတင္ေဆာင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္းျဖင့္ ၾကိဳတင္၍ တာ၀န္မဲ့ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ဟု ယူဆပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံႏႇင့္မဆုိ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ခင္မင္ရင္းႏႇီးစြာ ဆက္ဆံလ်က္ရိႇသည့္နည္းတူ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏႇင့္လည္း ကူးသန္းဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရိႇပါသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံ မ်ားက လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၈၇၄) အရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ကုိရီးယား ဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏႇင့္ ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္မႈအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံအား စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိႇေသာ္လည္း အေျခအျမစ္မရိႇပါ။ ျမန္မာဆိပ္ကမ္းသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာ ဆုိက္ကပ္ခဲ့ရာတြင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္မ်ားမႇ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏႇင့္အညီ စစ္ေဆး၍ ဆိုက္ကပ္ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိႇပါသည္။

About anyarthar

anyar thar has written 11 post in this Website..

i am kyaw zay ya, i was born in minhla township, magway division.now i have a job and it Accountant at Myanmar C.P livestock Co.,Ltd.