ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၂/၂၀၁၄)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လၿပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္)
ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တာဝန္မွရပ္စဲၿခင္း
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္အား တာဝန္မွ ရပ္စဲလိုက္သည္။
(ပုံ) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၄)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လၿပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္)
ရခိုင္ၿပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳၿခင္း
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္အား ၎၏သေဘာ ဆႏၵ အေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳလိုက္သည္။
(ပုံ) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF