ႏွစ္ကုန္လတို႔လာေလျပီ။
ႏို၀င္ဘာ ၄ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကျပည္ေထာင္စု၏ ၾကားလယ္ေရြးေကာက္ပြဲျပီးသြားသလို ၂၀၁၅တြင္ ျမန္မာ့အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရွိေနသျဖင့္ ယူအက္စ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ဤသူျမင္မိသလို ျခံဳ၍ခ်ံဳ႔ကာေရးပါမည္။

ေငြစကား

ယခုႏွစ္ယူအက္စ္ၾကားလယ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမ်ားမ်ားရႏိုင္ရန္အတြက္ ပါတီၾကီး၂ခုမွကန္င္ပိန္းမ်ားမဲဆြယ္ပြဲမ်ားလုပ္ရာတြင္ ေငြပံုေအာသံုးၾကေပရာ ယူအက္စ္သမိုင္းတြင္ မရွိစဖူး ၃.၇ဘီလီယံရွိခဲ့သျဖင့္ ေငြကစကားေျပာလိုက္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲဟုအမည္တပ္ရမည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီက တိုင္းျပည္၏ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းက (၅.၈%)ျဖင့္က်၊ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ေတာက္ေလွ်ာက္တက္၊ ဓါတ္ဆီေစ်းထိုးက်၊ ေဒၚလာေငြ၏ခိုင္မာမႈတို႔တက္ေနေပရာ ယခုအိုဘားမားအစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကြန္ဂရက္၏ေငြေပးေ၀ထိမ္းေၾကာင္းမႈတြင္ Checks and balances မွ်ျပီး  ေကာင္းေသာရလဒ္ထြက္လာသည္ဟုသာ တြက္ရမည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၆ႏွစ္တာအတြင္း အသားအေရာင္ရွိေသာယူအက္စ္သမၼတ၏ လူနည္းစုအင္အားသာရွိေသာပါတီ(ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္)အေပၚ ညိွႏိႈင္းငွဲ႔ကြက္ျခင္မရွိ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ေရွးရိုးစြဲမ်ားကို ေဒါသၾကီးစြာထြက္ေစေပရာ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္တို႔ကသာ စူပါမေဂ်ာရတီ(အင္အားမ်ား/မဲႏိုင္)ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ယူအက္စ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျပည္နယ္ခြဲထြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ပင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရင္ဆိုင္ရမလားဟုပင္ထင္မိပါသည္။
စစ္ပြဲႏွင့္စာလွ်င္ စားပြဲေပၚညိွႏိႈင္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မဲႏွင့္အႏိုင္ေပးတြန္းတင္ေပးလိုက္ျခင္းကသာ ေကာင္းေသာအေျဖတည္း။
ထိုအေျဖကို ရလဒ္ေကာင္းတို႔ထပ္ဆင့္ထြက္လာေအာင္ ေနာက္ထပ္၂ႏွစ္ေဆာင္က်ဥ္းသြားႏိုင္ပါလွ်င္ ၂၀၁၆ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္တို႔ ဖက္မွ သမၼတတက္ရမည္ျဖစ္ေပရာ ဤအတြက္အခြင့္အေရးေပးသည့္ မဲဆႏၵရွင္အေမရိကန္တို႔၏ “စမတ္က်မႈ”ကိုသာ ခ်ီးက်ဴးရန္သာရွိေတာ့သည္။
လာမည့္၂ႏွစ္အတြင္း ဖယ္ဒရယ္အစိုးရပိတ္သိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈဖက္ဦးတည္သြားလွ်င္မူ  ဟီလာရီကလင္တန္ကို သမၼတအျဖစ္ျမင္ရႏိုင္ပါသည္။
အလွည့္အခြင့္ဟူသည္ ေပးေကာင္း၏။

ေျမပံုအလြန္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လမ္းျပေျမပံု၇ခ်က္ကို အႏွစ္၂၀ေက်ာ္အခ်ိန္ယူ၍ ျပီးေအာင္လုပ္သြားေပရာ ယခုျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ လမ္းျပေျမပံုပါ ၇ခ်က္ျပီးေျမာက္အေျခအေနျဖစ္ေလသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းၾကီးမ်ား တာ၀န္ျပီးဆံုးျခင္းသို႔ေရာက္ေလျပီဟုဆိုရန္သာရွိေတာ့သည္။ ထြက္ႏိုင္သူမ်ား ထြက္ၾကပါေလ၊
ေျမပံုအလြန္ ၈ခ်က္ေျမာက္ကို ပံုေဖၚလွစ္ျပႏိုင္သူမ်ားမွာ မည္သူနည္း။ လူထုကိုယ္တိုင္ေရးၾကရမည္လား?
ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု၇ခ်က္အဆံုးတြင္ လက္ရွိသူတို႔မည္သို႔ဆက္ၾကရမည္မသိ ရပ္တန္႔သြားလွ်က္ ႏိုင္ငံေရးညပ္က်ပ္မႈၾကီးႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေနရသည္။ ျမန္မာျပည္၏ေျပာင္းလဲမႈအဟုန္က်ေလျပီဟုပင္ ထင္လာၾကရသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္ေန႔၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္  ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ၁၄ဦးတို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈစျပဳျပခဲ့ေလရာ “ေရႊစကား”တို႔စေလျပီဟုပင္ ေျပာလိုပါသည္။ ေကာင္းေသာ ဖိတ္ေခၚျခင္းပင္တည္း။ “ေလစကား”မျဖစ္သြားေအာင္ ေနာင္တြင္လည္း အဆိုပါဖိတ္ေခၚမႈမ်ိဳးတို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္မ်ားမ်ားလုပ္သြားႏိုင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း..။

Carrot and stick ဆုေပးဒဏ္ေပး

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ယူအက္စ္အစိုးရမွ  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ပါတီဥကၠ႒၏ အႀကံေပး၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အမတ္ဦးေအာင္ေသာင္းကို Black List တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ ၇ရက္ေန႔တြင္ ဟားဗတ္တကၠသိုုလ္၊ ဥပေဒဌာနမွျပဳစုေသာ ျမန္မာစစ္ဖက္ထိပ္တန္းအရာရွိအခ်ိဳ႔၏ စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္း အစီရင္ခံစာထြက္လာၾကေပရာ တိုက္ဆိုင္မႈတို႔ထပ္သြားသည္ဟုကားမထင္။ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က အာဏာေဇာင္းထက္သူ ယခုေခတ္၏ရင္ၾကားေစ့ေရးတြင္အေႏွာင့္အသြားထိုးထည့္ေနသူ ဦးေအာင္ေသာင္းက့ဲသို႔ေသာ သူမ်ားကိုစနစ္တက်ေျမလွန္ရွာသတင္းယူ၍ ယူအက္စ္ပါ၀ါအင္အားျဖင့္တေယာက္စီေျခြခ်ေပးႏိုင္လွ်င္ကား ေကာင္းေသာျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို အျမန္ျမင္ရမည့္သေဘာရွိသည္။ ယူအက္စ္၏ ျမန္မာအေပၚထားသည့္ေပၚလစီျဖစ္သည့္ Carrot and stick ကိုထိေရာက္စြာအသက္သြင္းျပျခင္းလည္းမည္ပါလိမ့္မည္။ ” ဒဏ္”မဟုတ္တံုေလာ။
သို႔ေသာ္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္တင္သြင္းသည္မွာက ေျခလွမ္းက်ယ္သြားသည္ဟုထင္ပါသည္။ လက္စားေခ်ေရးသည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ေနသူမ်ားကို ေက်ာခိုင္းသြားေစႏိုင္သည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ထြက္ ျမန္မာတခ်ိဳ႔ ယခုျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ေဘးတြင္ရွိေနသူမ်ားေနေပရာ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္အစီရင္ခံစာသည္ အခ်က္အလက္တို႔အားျဖင့္ အမွားမ်ားမည္မဟုတ္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္ကို ယခုအေျခအေနထိေရာက္ေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားတြင္ လုပ္ခဲ့သူတခ်ိဳ႔ကို ၾကီးစြာေသာ ခရက္ဒစ္ေပးသင့္သည္ဟုယူဆမိပါ၏။
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့လက္ရွိႏိုင္ငံေရး ယခုအေျခသို႔ (မည္သို႔ဆိုေစ)အာဏာရွင္တို႔ေျဖေလွ်ာ့ေပးမွရခဲ့သည္မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုသူမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ စစ္တပ္ႏွင့္သူ၏မိသားစု လူ၁သန္းေက်ာ္ကို ဘဂၤလားပင္လယ္ထဲေမာင္းခ်ႏိုင္မည္ေလာ။ လက္ေတြ႔မဆန္ေတာ့သည့္အေတြးသာျဖစ္သည္။
ဤဖဲကို ျပန္ေမွာက္ကာ “ဆု” အျဖစ္သံုးသင့္သည္။

ဓေလ့အၾကပ္ဆိုက္

အခ်ိဳကိစၥမ်ားတြင္ ခြင့္လႊတ္ေက်ေအးရသည့္သေဘာလည္းရွိပါ၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ ကြမ္းတရာေရတမႈတ္ႏွင့္ပန္းေပး ေတာင္းပန္ျခင္းသည္  ျမန္မာ့ဓေလ့အရ အရံႈးေပးကာ ငံု႔ခံၾကရမည့္သေဘာသက္ေနေပရာ အရံႈးေပးသူကို ခြင့္လႊတ္ေက်ေအးသည္ထက္ အႏိုင္ယူကလဲ့စားေခ်ျခင္းမ်ားရွိလာေနသျဖင့္ ေတာင္းပန္ရမည့္သူမ်ားလည္းမေတာင္းပန္။ ေက်ေအးေပးရမည့္သူမ်ားလည္းေက်ေအးမရႏွင့္ “ဓေလ့အၾကပ္ဆိုက္”ကာ ေရွ႔မဆက္ႏိုင္ပိတ္မိေနသည္ကို သတိထားမိသည္။ ျမန္မာ့အက်င့္ဓေလ့တို႔ကိုျပင္ရေပမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာလူထုမည္မွ်”စမတ္က်သည္”ကို ျမင္ၾကရမည့္သေဘာရွိပါသည္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးႏွင့္ဒီခ်ဳပ္

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးတြင္ တပါတီစနစ္မသင့္ေတာ္သလို ၃ပါတီအထက္စနစ္ကလည္း မတည္ျငိမ္မႈျဖစ္တတ္ပါသည္။
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳအတြက္ ၂ပါတီစနစ္ကို ပံုေပၚေအာင္ေဖၚေဆာင္ၾကေစလိုသည္။ အရာရာသည္ Yin-Yang၊ ဖုိ-မ။ မတူကြဲျပားတစုံရွိမွသာ တိုးတက္လြယ္ပါ၏။ အေမရိကားကိုၾကည့္ေလာ့၊ ၂ပါတီစနစ္မဟုတ္ေလာ။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္လံုးလံုးလွ်ားလွ်ား ပံုက်ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဘာသာေရးဂိုဏ္းၾကီးမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ကား ဒီခ်ဳပ္ဖက္မွ ဆက္သြယ္စည္းရံုးႏိုင္မႈအားနည္းသည္ကိုလည္း ျမင္ၾကရမည္။
အာဏာကိုခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိွၾကလိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာရွိေသာ ဗကပတို႔ဘက္ႏွင့္ ေရွးေရွ႔ႏိုင္ငံေရးေခါင္ေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ သားသမီးအႏြယ္မ်ားဖက္ စည္းရံုးပူးေပါင္းသင့္သည္။
အစဥ္အလာရွိသည့္ ဦးေန၀င္းမ်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွရေပမည္။ တတိယအုပ္စုမရွိေစၾကလင့္။
ဒီခ်ဳပ္သည္ ဒီမိုကရက္ဆန္စြာထား၍ သမဂၢမ်ား၊ ရဟန္းပ်ိဳမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံေမွ်ာ္ဘက္ေရြ႔ယူသင့္ကာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးသည္ ဘာသာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ သူေဌးလက္ေဟာင္းၾကီးမ်ား။ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားဖက္ယူႏိုင္သည့္ ရုရွားႏွင့္စိန္႔တိုင္းေမွ်ာ္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းပံုကိုေဖၚသင့္သည္။
အာရွတြင္ျမန္မာသည္အစဥ္အလာၾကီးမားခဲ့ပါသည္။ သမိုင္းကိုၾကည့္ပါ။ Agree to disagree ကြဲလြဲျခင္းအားျဖင့္ခ်စ္ၾကည္ၾကပါ။ ျမန္မာတို႔စည္းလံုးၾကပါလွ်င္ အရာရာျဖစ္ႏိုင္ပါသတည္း။

တပ္မေတာ္

သူပုန္အသီးသီးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔အေပၚ အစဥ္အဆက္ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့သည့္အတြက္ တန္ျပန္ေဒါသကို အခ်ိန္မေရြးျမင္ရဖြယ္ရွိေပရာ လက္နက္အင္အားရွိသူမွသာ ညိွႏိႈ္င္းထိမ္းေၾကာင္းႏုိင္မည့္သေဘာျဖစ္ေနေလသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တို႔အား စည္းရံုးမႈမျပဳသင့္ပါသေလာ? တိုင္းမူးတေယာက္မွ် ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးတေလမွ် မိမိဖက္တြင္ရပ္တည္ေပးေနျခင္းမျဖစ္သင့္သေလာ?
စူပါပါ၀ါ အေမရိကား၏ စစ္အင္အားကို တာ၀န္ခံယူ၍ တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မေပးသင့္သေလာ?
စစ္တပ္သည္ၾကားေနႏိုင္မည္ကားမဟုတ္။ တိုင္းျပည္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယ​ႏၱရားတြင္ အေျခက်က်ပါ၀င္ေနခဲ့ျပီ။ စစ္ဗုိလ္စစ္သားတို႔ ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီး၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးအဆင့္ဆင့္တြင္ ႏွစ္ကာလရွည္စြာ၀န္ထမ္းေနၾကယံုမက ယုတ္စြ ယဥ္ေမာင္း၊ တံခါးေစာင့္ေနရာအထိက်ယ္ျပန္႔လႊမ္းမိုးခဲ့ျပီ။
ရုရွားႏွင့္စိနျပည္ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ ဘြဲ႔ရမ်ားျဖစ္သည္အထိ ပညာေတာ္သင္ၾကားခဲ့ကာ ပညာတတ္ဦးေရေထာင္ေသာင္းခ်ီခဲ့ၾကျပီ။
ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔တြင္လည္း အေျခက်ေနခဲ့ျပီ။ ေငြေၾကးၾကြယ္၀သူမ်ားလည္းျဖစ္ပါ၏။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္အခဏ္းက႑ ဖယ္မရႏိုင္ေတာ့။

အဖျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

သမၼတအိုဘားမားသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ေလာက္ေအာင္ ကမၻာအံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ျမန္မာျပည္သို႔၂ႏွစ္အတြင္း ၂ေခါက္သြားခဲ့သည္။
အိုးဘားမားအေရာက္သြားျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚစိတ္၀င္တစားရွိ၍ေလာ?
အမွန္တကယ္တြင္ေတာ့ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ေသာ အာဆီယံတြင္လည္းအဆင္းရဲဆံုးတခုျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္အေပၚ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအားျဖင့္ တိုက္ရိုက္ စိတ္၀င္စားရန္အေၾကာင္းမရွိ။ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း စိန္႔တိုင္းျပည္ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ဟု အတတ္ေျပာႏိုင္သည္။
စိနျပည္၏ စီးပြားေရးအင္အားမွာ ကမၻာ့ဒုတိယတန္းေရာက္ေနယံုမက စူပါပါ၀ါကုိ မ်က္စပစ္ေနျပီျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္တို႔၏ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအေပၚစိတ္၀င္စားမႈတို႔ အထြဋ္သို႔ေရာက္ေနသည္ဟုဆိုရမည္။ ျမန္မာျပည္ဟူသည္ အေမရိကန္တို႔ စိနျပည္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ရန္ ၾကားခံကစားသည့္အဆင့္သာလွ်င္ရွိေနေသးသည္ဟူလို။

ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအျပီးတြင္ ျပာပံုဘ၀မွ ဂ်ပန္ျပည္သည္ အေမရိကားကိုမွီခုိတြယ္တက္၍ ကမၻာ့အင္အားၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ စိန္႔တိုင္းျပည္သည္လည္း ဤလမ္းျမင္ကာ ထြင္၍လိုက္ခဲ့ျပီ။
ျမန္မာတို႔ အခြင့္အေရးရလွ်င္ ရသလိုဆုပ္ကိုင္ကာ ဂ်ပန္ႏွင့္စိန္႔တုိင္းကို အတုယူကာျပဳသင့္သည္။ “အခ်က္”ေပၚလွ်င္အမိအရဆုပ္ကိုင္ယူကာ မိမိတိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ၍ အမ်ိဳးသားၾကီးပြားေရးသာတစိုက္မတ္မတ္လုပ္သြားသင့္သည္။
အခ်က္ေပၚေနျပီမဟုတ္ပါေလာ? ခ်မ္းသာကာ အာဏာအင္အားရွိသည့္စူပါပါ၀ါႏွင့္ခ်ိပ္ဆက္မွီခိုျခင္းအားျဖင့္ နိမ့္က်သြားျခင္းဟူသည္မရွိစေကာင္း။
အေမရိကန္တို႔၏ မဟာဗ်ဳဟာက်က် စဥ္စားကိုင္တြယ္ခံရေသာေနရာေရာက္လွ်င္ ေရာက္သူႏိုင္ငံတိုင္းအထူးၾကီးစြာ သတိထားသင့္သည္ကား အမွန္။ ဗီယက္နမ္၊ ကိုရီးယား၊ အာရပ္ေႏြဦးတို႔ေၾကာင့္အစိတ္စိတ္ကြဲေနသည့္ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားက သမိုင္းပံုရိပ္အျဖစ္ျပေနသည္။
တဖက္သို႔အကပ္ၾကမ္းပါလွ်င္ စူပါပါ၀ါေနရာကို လွမ္းလာသည့္ ျမန္မာအိမ္နီးခ်င္း စိနျပည္ႏွင့္ျငိတိုက္တြန္းျပတ္ကာ တိုင္းျပည္အစိတ္စိတ္ျဖစ္သြားမည္အေရးကိုလည္း ေတြးပူသင့္လွေပသည္။ ကမၻာတန္းအဆင္းမွီ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔ ျမန္မာလူထု ပံု၍စံုမွိတ္လိုက္သင့္သည္။

ပစၥဳပၸန္မ်က္ေမွာက္ျပဳ

ယခင္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လူထုအေပၚေတာင္းပန္ျခင္းတို႔ျပဳကာ လႊတ္ေတာ္မွလည္းေက်ေအးျခင္းျပဳသင့္သည္။ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္သူသည္ သိကၡာရွိ ျမင့္ျမတ္ပါ၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္မွ ျမန္မာျပည္၏အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ထိေရာက္ေသာအကူအညီမ်ားေပးၾကပါရန္ အေမရိကျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေတာင္းဆိုသင့္သည္ထင္ပါသည္။ ယခုလိုေခတ္တြင္ အေတာင္းေကာင္းသူ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ပါ၏။ တိုင္းျပည္ေျပာင္းေအာင္ေတာင္းေပးႏိုင္သူ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါ၏။
ျမန္မာျပည္သည္ ျပည္ပအကူအညီမ်ားစြာလိုေနသည္။ သယံဇာတတို႔ကုန္ေနပါျပီ၊ ေခတ္ေျပာင္းမင္းလြဲ လမ္းဆံုခြေရာက္အေရးၾကီးခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ျပည့္အင္အားသည္ ျပည္တြင္း၌မရွိ၊ အမွီရွိမွသာ တိုးတက္လာမည့္ အဖျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္တခုေလာက္တြင္ျမင္ၾကရမည့္သေဘာရွိသည္။

kai

About kai

Kai has written 955 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.