ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေျပာနည္းလမ္းၫႊန္

အဘယမင္းသားအား ျမတ္စြာဘုရားကေအာက္ပါအတိုင္းမိန္႔ၾကား၏။
”မင္းသား၊ မဟုတ္မမွန္၊ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္၊ သူတစ္ပါးတို႔လဲ မႏွစ္သက္။ ထိုစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆို။ ဟုတ္မွန္၏။ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ကားမစပ္။ သူတစ္ပါးတို႔လဲ မႏွစ္သက္။ ထုိစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆို။ ဟုတ္မွန္၏။ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္လဲစပ္၏။ သူတစ္ပါးတို႔ကား မႏွစ္သက္။ ထုိစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာေျပာဆို၏။ မဟုတ္မမွန္။ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္မစပ္။ သူတစ္ပါးတို႔ကား ႏွစ္သက္၏။ ထုိစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆို။ ဟုတ္မွန္၏။ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္မစပ္။ သူတစ္ပါးတို႔ကား ႏွစ္သက္၏။ ထိုစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆုိ။ ဟုတ္မွန္၏။ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္ ၏။ သူတစ္ပါးတို႔လဲ ႏွစ္သက္၏။ ထုိစကားမ်ဳိးကို ျမတ္ စြာဘုရားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာေျပာဆို၏။
(မဇၩိမနိကာယ္၊ မဇၩိမပဏၰာသ၊ အဘယရာဇကုမာရသုတ္)
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူတို႔သည္ ႀကံေတြးေနၾကသည္။ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံဟူေသာကံသံုးပါးရွိရာတြင္ ၀စီကံမႈသည္ အျပဳအမ်ားဆံုးေသာကံျဖစ္ပါ သည္။ နံနက္အိပ္ရာမွ ႏိုးထသည္ ႏွင့္ ညအိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္ တစ္ေန႔တာကာလအတြင္းေျပာခဲ့ေသာစကားတို႔ကားမနည္းလွေပ။ ထုိစကားတို႔တြင္ သတိယွဥ္၍ေျပာခဲ့ ေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ သတိလက္လႊတ္ၿပီးေျပာခဲ့ေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ လိုအပ္ခ်က္အရေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ မလိုအပ္ဘဲေျပာေသာစကားေတြလဲပါမည္။ တည္တည္ ၾကည္ ၾကည္ေလးေလးနက္နက္ ေျပာေသာစကားေတြ လည္းပါမည္။ ေပါ့ ေပါ့တန္တန္ေျပာေသာစကားေတြလည္းပါ မည္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာေသာစကားေတြလည္း ပါ မည္။ လိမ္ညာေျပာမိေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ အက်ဳိးစီးပြားရွိေစေသာစကားတုိ႔လည္းပါမည္။ အက်ဳိးစီးပြားမဲ့ေစေသာစကားတို႔လည္းပါမည္။
ေမတၱာက႐ုဏာအရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ မနာလို၀န္တိုမႈႏွင့္ မုန္းတီးမႈ အရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ ေလာဘေဒါသအရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာစကားေတြ လည္းပါမည္။ မုဒိတာအရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ ႏူးႏူးညံ့ညံ့ခ်ဳိ ခ်ဳိသာသာေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ ႏွလံုးသားမွလာေသာခံစားခ်က္ကိုအရင္းခံလ်က္ ပြင့္လင္းစြာေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ ႏွလံုးသားမွ ျမစ္ဖ်ားခံမလာမူလ်က္၊ ႏႈတ္ဖ်ားတြင္သာေပါ့ ေပါ့လွ်ံ လွ်ံေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ စိတ္ ေကာင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေျပာေသာစကားေတြ လည္းပါမည္။ မေကာင္းေသာစိတ္ေစတနာျဖင့္ ေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ ၾကားရသူတုိ႔အဖို႔ ႏွလံုး စိတ္၀မ္းခ်မ္းသာေစေသာ စကားတို႔လည္းပါ မည္။ ၾကားရသူတို႔အဖုိ႔ ႏွလံုးစိတ္၀မ္းမခ်မ္းေျမ့ေစ ေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ အဂတိတရားေလးပါးကင္းရွင္းစြာသစၥာထိုက္ေသာစကားေတြလည္းပါ မည္။ အဂတိတရားေလးပါးႏွင့္ယွဥ္၍ သစၥာပ်က္ယြင္းေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ ႐ိုးရွင္းေျဖာင့္မတ္စြာေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ ပရိယာယ္ေ၀၀ုစ္ ျဖင့္ ေကာက္က်စ္ေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ တစ္ ဖက္သူအေပၚ တန္ဖုိးထားလ်က္ ေလးေလးစားစားေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ တစ္ဖက္သူအေပၚအေပၚစီးက ႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ်ေမာက္ေမာက္ မာမာေျပာေသာစကားေတြလည္းပါမည္။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးစိတ္ အေထြေထြရွိသလိုစကားေတြလည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္ သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္မူလူအမ်ားစုသည္ ကံသံုးပါးအနက္၊ ၀စီကံကို အေရးႀကီးေသာကံဟုအသိအမွတ္မျပဳတတ္ၾက။ ၀စီကံႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေပါ့ေပါ့ ဆဆသေဘာထားတတ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္းခ်မ္းေျမ့ရိပ္သာဆရာေတာ္ႀကီးအရွင္ဇနကာဘိ၀ံသက ”ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံသံုးခုအနက္က ၀စီကံဆို တဲ့ႏႈတ္ေျပာဟာမဆင္မျခင္ လႊတ္ခနဲလႊတ္ခနဲထြက္ ထြက္သြားတတ္လို႔ သတိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟုသတိေပးေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား က သုစ႐ိုက္တရားဆယ္ပါးကိုေဟာၾကားေတာ္မူရာ၌ ကာယသုစ႐ိုက္ႏွင့္ မေနာသုစ႐ိုက္တို႔ကသံုးပါးစီသာ ပါ၀င္ၿပီး ၀စီသုစ႐ိုက္က ေလးပါးပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အတူဒုစ႐ိုက္တရားဆယ္ပါးကိုေဟာၾကားေတာ္မူရာ၌ ကာယဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကသံုးပါးစီသာ ပါ၀င္ၿပီး ၀စီဒုစ႐ိုက္က ေလးပါးပါ၀င္ပါသည္။ ဤ အခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္သက္၀င္ဆင္ျခင္လ်က္ ၀စီကံမႈကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္မျပဳသင့္။ လြယ္လြယ္ မျပဳသင့္။ လက္လႊတ္စပယ္ မျပဳသင့္။ ၀စီကံမႈကို အေလးအနက္ထားလ်က္ သတိယွဥ္၍ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ျပဳသင့္သည္။ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ျပဳသင့္သည္။
လူအမ်ဳိးမ်ဳိးစိတ္အေထြေထြမွ ေပၚထြက္ လာေသာစကားမ်ားမည္မွ်မ်ားျပားေနေစအထက္ ပါ အဆံုးအမေတာ္အရ ျမတ္စြာဘုရားကစကားေျခာက္မ်ဳိးသာခြဲျခားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထုိေျခာက္မ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္ေသာ စကား၏ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ-
(၁) ဟုတ္မွန္ျခင္း၊ (၂) မဟုတ္မွန္ျခင္း၊ (၃) အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊ (၄) အက်ဳိးစီးပြားမဲ့ေစျခင္း၊ (၅) သူတစ္ပါးတို႔ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ (၆) သူတစ္ပါးတုိ႔ မႏွစ္သက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါ၏။
အထက္ပါအဂၤါရပ္မ်ားတြင္ ”အက်ဳိးစီးပြား ႏွင့္စပ္ျခင္း”ဟူေသာအခ်က္ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ႏွစ္ သက္ေတာ္မူပါသည္။ တန္ဖုိးထားေတာ္မူပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဟူမူ ျမတ္စြာဘုရားေျပာဆိုေတာ္မူေသာစကားႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၌ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္ျခင္းဟူေသာအဂၤါရပ္ပါ၀င္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားမေျပာမဆိုေတာ္မူေသာစကားေလးမ်ဳိးစလံုးတြင္ ”အက်ဳိးစီးပြား ႏွင့္မစပ္ျခင္း”ဟူေသာ အခ်က္ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိေျပာလိုက္ေသာစကားသည္ မိမိႏွင့္သူတစ္ပါးအက်ဳိးရွိေစမည့္ စကားဟုတ္ ၏၊ မဟုတ္၏ ဟူသည္ကို ႀကိဳတင္စိစစ္သင့္သည္။
အခ်ဳိ႕စကားတို႔သည္ မိမိေရာသူတစ္ပါးကိုပါ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစ၏။ ထုိစကားမ်ဳိးကိုေျပာအပ္ပါ၏။ အခ်ဳိ႕စကားတို႔သည္ မိမိေရာသူတစ္ ပါးကိုပါ အက်ဳိးမဲ့ကို ျဖစ္ထြန္းေစ၏။ ထုိစကားမ်ဳိးမေျပာအပ္ပါ။အခ်ဳိ႕စကားတို႔သည္ မိမိ၏အက်ဳိးစီးပြားကိုမထိခိုက္ ေစေသာ္လည္းသူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြားကိုထိခိုက္ေစ ၏။ ထုိစကားမ်ဳိးကိုမေျပာသင့္ပါ။ ဤသည္ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္သာဆရာေတာ္ႀကီးအရွင္ဇနကာ ဘိ၀ံသ၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ ႏွလံုးသြင္းလိုက္နာဖြယ္ေကာင္းလွပါ၏။ ထိုေဆာင္ပုဒ္မွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါ၏။
ေျပာမည္ႀကံလဲသင့္စိတ္ထဲအၿမဲဆင္ျခင္ပါ။
မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားဘယ္သူမ်ားထိမည္လဲ။
ထိခိုက္ႏိုင္ျငားအေျပာမ်ားမမွားေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ေျပာဆဲမွာလဲသင့္စိတ္ထဲအၿမဲဆင္ျခင္ပါ။
မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားဘယ္သူမ်ားထိမည္လဲ။
ထိခိုက္ႏိုင္ျငားအေျပာမ်ားမမွားေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ေျပာၿပီးျပန္လဲသင့္စိတ္ထဲအၿမဲဆင္ျခင္ပါ။
မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားဘယ္သူမ်ားထိမည္လဲ။
ထိခိုက္ႏိုင္ျငားအေျပာမ်ားမမွားေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ေျပာလိုက္ေသာစကားသည္ ေျပာသူ၏ အက်ဳိးကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစမည္။ အျခားသူတို႔၏ အက်ဳိးကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစမည္ဆိုလွ်င္ ယင္းစကားသည္ ”အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္ေသာစကား”ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားႏွစ္လိုေသာစကားျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္မူ ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ျဖင့္ ေမတၱာေစတနာက႐ုဏာမုဒိတာအရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာစကားတို႔သည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္ေသာစကားျဖစ္ပါ၏။ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုလုိလားေသာ ႏွလံုးသားမွ ျဖစ္ဖ်ားခံလာေသာစကား၌ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္ေသာဂုဏ္ရည္ ထြန္းပပါ၏။ ထုိ႔ျပင္ အသိÓဏ္ဆင္ျခင္တံုတရားအရင္းခံလ်က္ ေျပာေသာစကား၌လည္းအက်ဳိးစီးပြား ႏွင့္စပ္ေသာဂုဏ္ရည္တည္ကိန္းပါ၏။ စကားတစ္ခြန္းတြင္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္ေသာဂုဏ္အဂၤါျပည့္စံုေစရန္ ေျပာသူ၏ ႏွလံုးသားျဖဴစင္လွပဖုိ႔လိုသည္။ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာအသိÓဏ္လည္းရွိဖို႔လိုသည္။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္စပ္ ျခင္း”ဟူေသာအခ်က္အျပင္ ”မွန္ကန္ျခင္း”ကိုလည္း ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္။ ပဇာေၾကာင့္ဟူမူ ျမတ္စြာဘုရားေျပာေတာ္မူေသာစကားႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ ”ဟုတ္မွန္ ျခင္း”ဟူေသာ အခ်က္ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ၏။ လူသားတို႔ နိစၥဓူ၀က်င့္သံုးေဆာက္တည္ရမည့္ ”ငါးပါးသီလ”တြင္ မုသားစကားကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းဟူေသာ အခ်က္ပါ၀င္ေနျခင္းကို ေထာက္႐ႈလ်က္ မွန္ကန္စြာေျပာဆိုျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရားမည္မွ် အေလးအနက္ သေဘာထားေတာ္မူေၾကာင္းထင္ထင္လင္းလင္းသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။
စင္စစ္ ၀စီကံဟူသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေရးႀကီးေသာကံအမႈျဖစ္ပါ၏။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံရာတြင္ မွန္တာကိုေျပာဖို႔လိုပါသည္။ မွန္ တာကိုေျပာမွ ၾကားနာရသူကမွန္တာကိုသိမည္။ မွန္တာကိုသိမွလည္းယင္းအသိအမွန္အေပၚ တည္မီွ ၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ေဆာင္ရြက္ထုိက္သည္တို႔ကိုအက်ဳိးရွိစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အမွားကိုေျပာလိုက္ ေသာ္ ၾကားနာရသူကအမွားေတြကိုသိမည္။ အမွားသိအေပၚ အေျခခံလ်က္ အမွားေတြကိုေဆာင္ရြက္ တတ္သည္။ မုသာ၀ါဒမွ ေပါက္ဖြားလာေသာအသိမွားအခ်က္အလက္မွားသည္ အက်ဳိးမဲ့ကိုသာျဖစ္ေပၚ ေစပါလိမ့္မည္။ ေက်းဇူးရွင္ကမၻာေအးေတာင္ပုကုဆရာေတာ္ႀကီးကလိမ္ညာေျပာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
”လိမ္ညာျခင္းသည္ လွည့္ပတ္ျခင္းပင္ျဖစ္ ပါသည္။ လွည့္ပတ္ရာတြင္ ျဖစ္ဆဲအေၾကာင္း၊ ျဖစ္ၿပီးအေၾကာင္း၊ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုလွည့္ပတ္ တတ္ရာမည္သည့္အေၾကာင္းျပ၍ လွည့္ပတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ လိမ္ညာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာလိမ္ညာျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ လိမ္ညာခံရ၍ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိုယ္က်င့္တရားမ်ားပ်က္ျပားကာေနာင္တႀကီးစြာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာရေသာဆင္းရဲသည္ ကမၻာေစာင့္ ငါးပါးတြင္ မုသာ၀ါဒကံ မလံုၿခံဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟုငါတုိ႔ယံုၾကည္ပါသည္။”
သို႔ျဖစ္၍ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ အမွန္ကိုသာတည္တည္ၾကည္ၾကည္ေျပာဆိုသင့္သည္။ မိမိအေၾကာင္း
ကိုေျပာလွ်င္ အမွန္ေျပာသင့္သလိုသူတစ္ပါးအေၾကာင္းေျပာလွ်င္လည္းအမွန္ကိုသာေျပာသင့္ သည္။ မိမိကခ်စ္သူခင္သူအေၾကာင္းေျပာလွ်င္ အမွန္ ကိုသာေျပာသလိုမိမိကမုန္းတီးသူအေၾကာင္းေျပာ လွ်င္လည္းအမွန္ကိုသာေျပာဆိုသင့္သည္။ ႏွလံုးသားေျဖာင့္မတ္သူတို႔ကမူမည္သည့္ကိစၥ၌မဆိုအရွိကိုအရွိအတိုင္းသာေျပာေလ့ရွိပါသည္။ အမွန္ျဖစ္၊ အမွန္ရွိထက္ ထိမ္ခ်န္၍လည္းမေျပာတတ္၊ ပိုပိုမိုမုိလည္းမေျပာတတ္၊ ဤသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးရွင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္မွာမ်ားစြာမွတ္သားအပ္ပါ၏။
”လူပဲျဖစ္ျဖစ္ ရဟန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ပကတိ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဟုတ္သေလာက္ သာ ႐ိုးသားစြာေျပာေလ့ရွိတယ္။ အပိုအမိုပံုႀကီးခ်ဲ႕ ၿပီးေတာ့ ၀ါ<ကားေျပာေလ့မရွိပါဘူး။” မွန္ေသာစကားကိုဆိုေသာ ႏႈတ္၌ ဂုဏ္သိကၡာတည္ကိန္းသည္ အျခားသူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကိုရယူႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မွန္တာကိုေျပာရာတြင္ ေစတနာေကာင္းအရင္းခံဖို႔လိုပါမည္။ အသိÓဏ္ႏွင့္ယွဥ္ဖုိ႔လဲလိုပါမည္။ မိမိေျပာေသာစကားသည္ မွန္ပင္မွန္ေသာ္လည္းေျပာလိုက္ ျခင္းအားျဖင့္ မိမိႏွင့္သူတစ္ပါးတြင္ အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ထြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ႀကိဳတင္ဆင္ျခင္ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္သည္ မွန္ကန္ေသာ္လည္းထုိအခ်က္ကိုထုတ္ေဖာ္ျခင္းအား ျဖင့္ အက်ဳိးမဲ့ကိုသာျဖစ္ေစမည္ဆိုလွ်င္ ထုိစကားမ်ဳိးကိုမေျပာသင့္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာကြၽမ္းေနေသာေၾကာင့္ အလြန္ဆံုးေျခာက္လေလာက္သာေနရေတာ့မည္ဟူေသာ ဆရာ၀န္၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္စကားကို မွန္ပင္မွန္ေစကာမူကာယကံရွင္လူနာအားဖြင့္ဟ မေျပာသင့္ေပ။ ထုိစကားမ်ဳိးၾကားရေသာလူနာအေန ျဖင့္ စိတ္ဓာတ္အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္က်ဆင္းကာ ႐ုပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာကိုပါမက စိတ္ေ၀ဒနာ၏ တိုက္ ခိုက္ျခင္းကိုပါ ခံရေပလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ဆရာ၀န္ ခန္႔ မွန္းသည္ထက္ပင္ အသက္ပို၍ တုိဖြယ္ရာသာရွိေတာ့ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ကဟုတ္မွန္၍ သူတစ္ပါး ႏွစ္သက္ေသာ္လည္းအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္မစပ္ေသာစကားကိုေျပာေတာ္မမူျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ စကားေျခာက္မ်ဳိးအနက္ စကားႏွစ္မ်ဳိးကိုသာေျပာဆိုေတာ္မူရာယင္းမွာလူတို႔အတြက္ ”စကားေျပာနည္းလမ္းၫႊန္”ဟုဆို ႏိုင္ပါသည္။ ထုိစကားေျပာနည္းလမ္းၫႊန္အတိုင္းက်င့္ သံုးလိုက္နာႏိုင္ေသာ္ ၀စီကံသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈျဖစ္ပြားကာေကာင္းေသာ ၀စီကံမႈမွ သယ္ေဆာင္လာေသာလက္ေဆာင္ေကာင္းမ်ား ဘ၀တြင္ ဖူးပြင့္ေ၀ဆာလာ ေပလိမ့္မည္။

ဟင္းေလးအိုးမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

About ဦးေကာက္

has written 79 post in this Website..

   Send article as PDF