မြတ်ဗုဒ်ဓဧ။် ဂရုဏာတော်…

TayPhuongTamThanh_s2L.jpg Hinh Phat  Buddha Image image troduyen

သတ်တဝါများကို  အပါယ်ဒုဂ်ဂတိသို့ မရောက်စေလိုသဖြင့်  မသေခင်  အကောင်ပုပ်ထဲမှာ  မှတ်သားစရာ သညာနှင့်  သိစရာ စိတ်ရှိတုန်း တရားအားထုတ်ပါလို့  ဟောကြားမိန့်မှာ တော်မူခဲ့ပါသည်…