အိုင္တီ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမွ A+ Hardware, Networking, Web Developing သင္တန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီတန္းခြဲမ်ား 17,18,19,20 ေန႔မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္း – 295679

A+ Hardware Course                                                       1 Month ၊ သင္တန္းေၾကး – 60000 Ks

ComTIA Original A+ Book ကိုသင္႐ိုးအျဖစ္ထားရွိသင္ၾကားသည္။ Computer အတြင္းရွိ Hardware Device   ပစၥည္းမ်ားအားလံုး   အလုပ္လုပ္ပံု  အေၾကာင္းမ်ားကို   အေသးစိတ္  သိရွိနားလည္  ႏိုင္ရမည္။

Registry  အေၾကာင္း  အေသးစိတ္  ရွင္းလင္းခ်က္၊  User Account Control  &  Data  Encryption
အေၾကာင္း၊ မိမိ Computer ကိုစနစ္တက် လက္ေတြ႕တပ္ဆင္ျခင္း / စမ္းသပ္ျခင္း / ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ႏိုင္ရမည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ Operating System, Device Drivers, Softwares  ႏွင့္ Games မ်ားကို Install ထည့္သြင္းႏိုင္ရမည္။ AntiVirus  ထည့္သြင္းျခင္း ႏွင့္ Update  ျပဳလုပ္ျခင္းကို ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ Storage Media & Data Recovery အေၾကာင္း၊ Win, Mac, Linux စေသာ OS မ်ဳိးစံုကို Computer တစ္လံုးတည္းတြင္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ LinuxOS ကို Microsoft Window ကဲ့သို႔  အသံုးျပဳျခင္းမ်ား  ႏွင့္ Softwares မ်ားကို Activation, Patch, Crack, Online  Register ျပဳလုပ္ျခင္း မ်ဳိးစံုကို အေသးစိတ္သင္ၾကားေပးမည္။ Computer ႏွင့္ Laptop မ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားကိုမွန္ကန္စြာေ႐ြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္ရမည္။ Computer မ်ားကို Network ခ်ိတ္ဆက္ နည္း ႏွင့္ အင္တာနက္ အီးေမးလ္ အသံုးျပဳလွ်င္သိထားသင့္ေသာနည္းစနစ္မ်ား၊ Metering & Tracing System  board  fault  with  QiGuan အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္  BIOS update, Tuning  and Overclocking

အေၾကာင္းမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔ ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္  IT Computer  သင္တန္းတြင္ Job Training ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပန္လည္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးၿပီး အျခား Networking သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး A+ Hardware & Network Administrator တစ္ေယာက္အျဖစ္ IT Technician တစ္ေယာက္အျဖစ္ရပ္တည္လိုပါကလည္း အိုင္တီ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း မွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံပိုးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဒါအျပင္ MCSA, MCSE, Cisco ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုလိုပါကလည္း ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

 

Networking Course                                                 1 Month ၊ သင္တန္းေၾကး – 60000 Ks

 

CompTIA Original N+ book ကို Course အျဖစ္ထားရွိၿပီး Server Computer မွ Client Computer  မ်ားသို႔ Data မ်ား၊ Software မ်ားႏွင့္ InternetConnection မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳျခင္း၊ Network Topology  ႏွင့္ OSI Seven Layer အေၾကာင္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္၊  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Modems,

Switchs & Routers မ်ားကိုကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္၍ Configure လုပ္ႏိုင္ရမည္။ မိမိအသံုးျပဳေန ေသာ Wireless Network ကိုလံုၿခံဳစြာကာကြယ္ႏိုင္ရမည္။ Routing & Switching, DMZ, Port FordwardingDNS, DHCP, Firewall မ်ားအလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊PortFilter, Packet Filter, Data Encryption, MAC filtering သင္ခန္းစာမ်ား၊ADSL ( Bagan, MPT India, MPT Korea), Bagan WiMax, Redlink WiMax andSKYNET အစရွိေသာ Internet Connections မ်ားကို သင္တန္းတြင္ လက္ေတြ႕တပ္ဆင္ထားရွိ သင္ၾကားေပးသည္။ အလြန္ေ၀းကြာေသာ ေနရာတစ္ေနရာမွ
တစ္ေနရာသို႔  ႀကိဳးမဲ့ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း  ႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းနည္းပညာမ်ား၊ CCTV Camera မ်ားကို Wireless ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ Cisco Router, CPE, Omini, Parabolic Antanna မ်ားျဖင့္ Outdoor Long Range ခ်ိန္ညွိခ်ိတ္ဆက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ Web Development အေျခခံ စသည့္
အထူးျပဳသင္ခန္းစာမ်ားအား ၿပီးျပည့္စံုစြာ တာ၀န္ယူ သင္ၾကားေပးပါသည္။

 

 

Web Developing Course                                           2 Months ၊ သင္တန္းေၾကး – 150000 Ks

 

Web Designer အျဖစ္ရပ္တည္လိုသူမ်ား အတြက္ HTML ႏွင့္ CSS ကို အေျခခံမွစတင္၍ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးပါသည္။ Photoshop ျဖင့္ Professional Design မ်ားဖန္တီးျခင္း၊ Animated Gif file မ်ားဖန္တီးနည္း၊ Dreamwaver ျဖင့္အလြယ္တကူ စာမ်က္ႏွာမ်ား ဖန္တီးျခင္း Flash CS3 ႏွင့္ Special effect မ်ားဖန္တီးျခင္း၊ Java Script Softwareကို အသံုးျပဳ၍ အသက္၀င္ေသာစာမ်က္ႏွာမ်ား ဖန္တီး

 

ျခင္း စေသာ လြယ္ကူေသာသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ Internet, WebDesign အတြက္ လိုအပ္ေသာနည္းပညာ ဗဟုသုတမ်ား ႏွင့္ အသိပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ HTML 4.01, HTML5,XML DOM, HTML DOM, jQuery, SQL, CSS 3, PHP, XSLT XPath, XSL-FO, HTMLColors, CSS3 စသည့္ နည္းပညာသစ္မ်ားအေၾကာင္းပါ နားလည္ေအာင္ သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။(((((အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္သင္တန္းတက္ေရာက္သူသင္တန္းသားမ်ားသည္မိမိနာမည္ျဖင့္

 

( Eg:www.yourname.com) Domain အင္တာနက္ Website တစ္ခုပိုင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။)))))….

Web Developing & Web Design Course
-Introduction to internet, WWW & Web Design Analysis
-Hyper Text Markup Language (HTML) and Cascading Style Sheet (CSS)
-Client Script Programming ( JavaScript )
-Adobe Photoshop CS3 and Adobe Flash CS3 ( Create Web Design )
PSD to HTML
-Web Development Analysis
-Web Marketing ( Online & Offline Marketing )
-Web Design & Analysis
-Advanced HTML ( Develop HTML with Dreamwaver )
-PHP Programming
-Advanced Adobe Flash CS3 ( Action Script )
-Knowledge in Domain Management, Hosting Management

အိုင္တီ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္း

  • အိုင္တီ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းကို သင္ၾကားေရး ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အထက္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္ သင္တန္းနည္းျပ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

 

  • ေက်ာင္းသား / ေက်ာင္းသူ မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ အခက္အခဲ မျဖစ္ေစေရးကို ေျဖရွင္းေပးပါမည္။

 

  • အိုင္တီကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၁ဝ-တန္းေအာင္ျမင္ျပီးေသာ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား ကြန္ပ်ဴတာကို အေျခခံမွ စ၍ စတင္ေလ့လာလိုသူမ်ား နွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ COMPUTER PROFESSIONAL ျဖစ္သည့္အထိ  ကြ်မ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးပါသည္။
  • သင္တန္းေၾကးမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ နွင့္ လြယ္ကူစြာ တတ္ေျမာက္နိုင္ေအာင္ ကြ်မ္းက်င္ ဆရာ / ဆရာမမ်ားက တာဝန္ယူ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။
  • လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္လိုသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူထိေရာက္ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ ေသာ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ား။
  • သင္ၾကားေရးတြင္ ဆယ္စုႏွစ္အထက္ ကၽြမ္းက်င္ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ စနစ္တက် ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေအာင္ အထူးဂရုစိုက္သင္ၾကားေပးျခင္း။
  • သင္တန္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္သင္တန္းအခ်ိန္အားအဆင္ေျပေအာင္ညိႈႏိႈင္းၿပီးသင္ယူႏိုင္ျခင္း။
  • သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားေသာ သင္တန္းသားမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေဆးေပးၿပီး
  • ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိပါက လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပန္လည္သင္ၾကားေပးပါသည္။

IT Computer Training Center ( I ) – No.159, 39th Street (Middle Block),            Kyaktada Tsp, Yangon. Tel : 377236 , 0949290778

 

IT Computer Training Center ( 2 ) – No.93-94, Between 49th Street & 50th Street   Bogyoke Aung San Road,  Puzuntaung Tsp, Yangon.  Tel : 295679, 095039251

 

IT Computer Training Center ( 3 ) – No.105, Between 50th Street & 51th Street   Anawrahta Road,  Puzuntaung Tsp, Yangon.  Tel : 291796, 9010368

 

About Frank Soolar

Frank Soolar has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF