၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ရက္မွ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ရက္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒအရ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္စည္းၾကပ္ထုိက္သည့္ ေရာင္းရေငြ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈရေငြရရွိသည့္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအခြန္ေပးေဆာင္ထုိက္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား၊ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ ကုန္ေရာင္းေၾကညာလႊာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခ်ဳပ္၀န္ေဆာင္မႈေၾကညာလႊာကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္၍ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမႈး႐ံုး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ံုးသို႔ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ စာတုိက္မွ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေခ်ာစာျဖင့္ ျဖစ္ေစေပးပို႔ရန္ ဥပေဒအရတာ၀န္ရွိေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္လွ်င္ ဆားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမွအပ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းေရာင္းရေငြ ၂၄၀၀၀၁က်ပ္ႏွင့္ အထက္ရရွိသူမ်ား၊ ကုန္စည္၀ယ္ယူေရာင္းခ်သည့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္လွ်င္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း ေရာင္းရေငြ ၃၀၀၀၀၁က်ပ္ႏွင့္ အထက္ရရွိသူမ်ား၊ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္လုပ္ငန္းျဖစ္လွ်င္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ခရေငြစုစုေပါင္း ၁၈၀၀၀၁က်ပ္ႏွင့္ အထက္ရရွိသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ဖြယ္ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ခရီးသြားလမ္းညႊန္သက္သက္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားအပါအ၀င္)၊ ေမာေတာ္ယာဥ္ေရေဆး၊ ဆီထိုးလုပ္ငန္း၊ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းမွအပ အျခားအာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆံသအပါအ၀င္ အလွျပင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္အလွျပင္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေလ့က်င့္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား (ဓာတ္ပံုမိတၱဴလုပ္ငန္းမပါ၀င္)သည္လည္းေကာင္း ႏွစ္ခ်ဳပ္ကုန္ေရာင္းေၾကညာလႊာ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေၾကညာလႊာကုိ လုပ္ငန္း၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေပးပုိ႔ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေၾကညာလႊာတင္သြင္းရန္ ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)တြင္ ဆုိင္ရာ႐ံုးအသီးသီးကို ညေနပိုင္း ၁၈း၀၀နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္၍ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေၾကညာလႊာမ်ားကို လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁အရ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္း ေၾကညာလႊာတင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္အျပင္ ယင္းအခြန္၏ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မပိုေသာေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ တပ္႐ိုက္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ကုန္ေရာင္းေၾကညာလႊာ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေၾကညာလႊာပံုစံမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ံုးတြင္ျဖစ္ေစ အခမဲ့ရယူႏုိင္ပါသည္။ လူကိုယ္တုိင္ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါက လက္ခံရရွိေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ႐ံုးက ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ံုးတြင္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..