ေဆးမေသာက္မွီနဲ႕ ေဆးေသာက္ပီးဆုိျပီး အေျခအေနကြာပုံ ႏႈိင္းယွဥ္ဒဲ႕ စဂါးရွိဒယ္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း ၁၉၈၈ခုႏွစ္ကစလုိ႕ ေဆးသုံးၾကိမ္ တုိက္ခဲ႕ျပီးသြားဘီ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ၂၀၁၂ ဂ်ားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အဆင့္အတန္းေဒြဂ တရုတ္ေဆးအဆင့္ရွိဒယ္၊ ၂၀၁၀ေရြးေဂါက္ပြဲဂေဒါ့ အမ်ားသိဒဲ႕အတုိင္း အင္ဂ်ီး..။ ဒီေဒါ့ သိပ္မဆုိးဒဲ႕ ေဆးႏွစ္ၾကိမ္ေသာက္စဥ္ ျဖစ္ေပၚဂဲ႕ဒဲ႕ ကိုယ္ခံအားနဲ႕စပ္လ်ဥ္းလုိ႕ ခံဈားမိဒါေလးဂုိ ေဝမွ်ဂ်င္ဒယ္။ အတုိက္အခံပါတီ အန္အယ္လ္ဒီေရာ အာနာရပါတီ ၾကံ႕ဖြတ္ေတြပါ ေအာက္ေျခရပ္ေက်းမ်ားအထိဆင္းျပီး ပါတီစည္းရုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနဂ်ဘီ။ မျဖစ္မေနရွိရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအဂၤါရပ္မ်ားအား အနိမ့္ဆုံး ျပည့္မွီဂဲ႕ဒဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုဂုိ ျခဳံငုံသုံးသပ္လုိက္ရင္ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေရဂ်ိန္ဂုိ ေတြ႕ႏိုင္ဒယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားမွာ ပုိမုိတိက်ခုိင္မာဒဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားရွိဘာဂ ေထာက္ျပေဝဖန္ ေဆြးေႏြးေပးဂ်ဘာ။

ႏုိင္ငံေရးေဂါင္းေဆာင္မႈ ပုဂၢိဳလ္ပိုင္းအေပၚ မဲဆႏၵရွင္ သေဘာထား ေျပာင္းလဲမႈ သိပ္မရွိေသးဘူး။ ဘာတခုမွ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဒဲ႕ စစ္တပ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ရမယ္။ (က်ဳပ္တုိ႕ အတုိက္အခံေဒြဂ ဒင္းတုိ႕ထက္ ပုိေသာက္သုံးမက်လုိ႕သာ..) က်ေနာ့္မွာ စာရင္းအခ်က္အလက္ အတိအက် မရွိဘူး။ လက္တမ္းေျပာရရင္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္နဲ႕ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မဲရလဒ္ သိပ္ကြာျခားမႈ မရွိဘာ။ ႏွစ္ပြဲစလုံး အန္အယ္လ္ဒီ တခဲနက္ႏုိင္ဒယ္။ ပထမပြဲမွာ အမတ္ေနရာ ၃၉၂ – ၃၉၆ (အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပါတီ၊ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္) နဲ႕ ၈၂%ေက်ာ္ အႏုိင္ရဂဲ႕သလုိ ဒုတိယပြဲမွာလည္း ၄၃ေနရာ ၉၅%ေက်ာ္ အႏုိင္ရဒယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုစလုံး ၾကဳံဂဲ႕ဒဲ႕ဖိႏွိပ္မႈမ်ား သိပ္မျပင္းထန္လုိ႕ ျပည္သူလူထုအားနဲ႕ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဂဲ႕ဒယ္။ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္ဗုိလ္ဂ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ေစဂ်င္ဒါ တစညႏုိင္ဘုိ႕၊ ထင္သလုိ ျဖစ္မလာဘူး၊ အန္အယ္လ္ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေစာပုိင္း ခန္႕မွန္းေဒါ့ ေနရာ၂၅၀ေလာက္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႕ ေျပာဂဲ႕ဒယ္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဂ်ားျဖတ္ပြဲ အေစာပိုင္းမွာလည္း ၃၀ေလာက္လုိ႕ ခန္႕မွန္းဗ်န္ဒယ္။ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ ျခဳံၾကည့္ရင္ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေနရာ အခ်ိဳးအစား မေျပာင္းလဲေသးလုိ႕ ျမင္လုိ႕ရဒယ္။ ဒါဂ လႊတ္ေတာ္ ေနရာ… မဲလာေပးသူ ဦးေရက်ဗ်န္ေတာ့လည္း သိပ္မကြာဘူး ထင္ဒယ္။ မွတ္မိသေလာက္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ပြဲမွာ မဲေပးသူ ဆယ္သန္းေက်ာ္ရွိဒယ္ဆုိလား (သန္း၂၀ဆုိလား မေသခ်ာပါ)။ မဲျပားစုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာလည္း အန္အယ္လ္ဒီပထမ၊ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ တစညပါတီဂ မဲသန္းခ်ီဒဲ႕ အေရအတြက္နဲ႕ ဒုတိယ ျဖစ္ပါဒယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလုိ ႏိုင္ငံေရးပုံစံတူ ၂၀၁၂ဂ်ားျဖတ္ပြဲၾကေတာ့ စုစုေပါင္းမဲအေရအတြက္ မနည္းလွဒဲ႕ ဒုတိယေနရာဂုိ အာဏရပါတီ ၾကံဖြတ္ယူသြားဘီ။
ႏွစ္ပြဲစလုံးမွာ ေဒၚစုမ်က္ႏွာနဲ႕ ေနရာဒုိင္းလိုလုိ ဒုတိယလုိက္သူထက္ သုံးခ်ိဳးတခ်ိဳး၊ နွစ္ခ်ိဳးတခ်ိဳးနဲ႕ အႏိုင္ရဒယ္။ ဒုတိယသမား လူေျပာင္းသြားေပမဲ႕ မဲရရွိမႈအေရအတြက္ကေတာ့ မေျပာင္းလဲထင္ဘာဒယ္။ ယခင္အာဏာရ မဆလပါတီ တျဖစ္လဲ တစညပါတီ ၂၀၁၀ ေရြးေဂါက္ပြဲအထိ အဲဒီအေနအထား ရဂဲ႕ဒယ္။ ဂ်ားျဖတ္ပြဲမတုိင္ဂင္ တစညပါတီ ေျပာေရဆုိဂြင့္ရွိသူနဲ႕ မီဒီယာတခု ေတြ႕ဆုံဒဲ႕အခါ ၂၀၁၀ပြဲမွာ မဲစုစုေပါင္း ဆယ္သန္းနီးပါးရဂဲ႕လုိ႕ အေျခအေနေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဂဲ႕ဒယ္။ ပုိပိုသာသာ ေျပာဒါျဖစ္ေပမဲ႕ အလဲအကြဲေဒါ့ ထင္ဂဲ႕ဟန္မတူ။ ဒါေပမဲ႕ သူ႕အရင္ေနရာဂုိ ၾကံ႕ဖြတ္ေတြယူသြားဒယ္။ တစည ရႈံးလုိက္တာမွ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကလုိ႕.. ဖြတ္တက္အနင္း ခံလုိက္ရဒယ္။ ၁၉၉၀ပြဲမွာ အျခားအင္အားၾကီး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမ်ား သုံးေလးခုရွိဒယ္.. ဦးႏု ဒီျငိမ္းပါတီ၊ ဦးေအာင္ၾကီး ျပည္ေထာင္စုဒီခ်ဳပ္၊ ဗုိလ္မွဴးေအာင္ ဦးသုေဝ ဒီမုိကေရစီပါတီ..သူတုိ႕ အျပတ္အသတ္ ရႈံးသလုိ ၂၀၁၂မွာလည္း အင္အားအသင့္အတင့္နဲ႕ စိန္ေခၚဖုိ႕ၾကိဳးစားဒဲ႕ အန္ဒီအက္ဖ္ လက္သစ္၊ လက္ေဟာင္း၊ ဦးသုေဝပါတီေတြ ခံစားဂဲ႕ရဒယ္။ တုိင္းရင္းသားနယ္ မဲအေနအထားလည္း သိပ္အေျပာင္းအလဲ မေတြ႕ရဘာ။ ၁၉၉၀၊၂၀၁၂ ႏွစ္ခုစလုံးမွာ လုံျခဳံေရးအေၾကာင္းျပျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ျဖစ္တဲ႕ ျမဳိ႕နယ္မ်ားရွိဂဲ႕ဒယ္။
အားလုံးျခဳံၾကည့္ရင္ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေတြးေခၚယုံၾကည္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲ မရွိဒါ ေတြ႕ရပါမယ္။ ဒါလည္းရွင္းဒယ္.. ႏုိင္ငံေရးသမားေတြထဲမွာ အေျပာင္းလဲ ၾကီးၾကီးမားမားမွ မရွိဒါကုိး..။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ကထဲက ေခါင္းေဆာင္ဒဲ႕လူမ်ားပဲ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနဆဲ..စစ္တပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တခ်ိဳ႕ အေျပာင္းအလဲရွိဂဲ႕ဒယ္ဆုိေပမဲ႕ ဒီစစ္တပ္ပဲ..။ ဒီေဒါ့ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစု သေဘာထား မေျပာင္းလဲဒါ သဘာဝက်ဒယ္။ အေလးအနက္ေျပာဂ်င္ဒါ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးရင့္ၾကက္မႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ထားရွိပုံသေဘာထားျဖစ္တယ္။ ပုိအေရးၾကီးဒါဂ အာဏာပုိင္မ်ားရဲ႕ ညွစ္အား ညစ္အား၊ အတုိက္အခံမ်ားရဲ႕ တုံ႕ျပန္ႏုိင္စြမ္း၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ခံႏုိင္ရည္စြမ္း ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္တုိ႕ ျဖစ္ပါဒယ္။
၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တစညပါတီ မရႈမလွ အေရးနိမ့္သြားျပီးေနာက္ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ေျပာင္းသြားဒယ္။ တစညပါတီကုိ စြန္႕ခြာလုိက္တယ္။ တစညပါတီအတြင္းလူတဦးဂ စစ္တပ္သူတုိ႕အေပၚ သစၥာေဖာက္တယ္လုိ႕ မေက်မနပ္ေျပာတာ ၾကားဖူးဒယ္။ သူတုိ႕ေကာင္းစားစဥ္ဂ အခုၾကံ႕ဖြတ္မ်ားလုိပဲ ဘ႑ာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားစြာ ရဂဲ႕ဒယ္။ ဥပမာ ဒင္းတုိ႕ လႊဲေျပာင္းယူဂဲ႕ဒဲ႕ ႏုိင္ငံပုိင္ ပဲခူးျခံတရာ ကန္တရာ စီမံကိန္း၊ အေဆာက္အဦး၊ ကား၊ ရံပုံေငြမ်ားစြာ အေထာက္အထားရွိဒယ္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ အန္အယ္လ္ဒီကို တဖက္သတ္ ဖိႏွိပ္တယ္၊ သတင္းစာထဲမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ေၾကာ္ျငာအေနနဲ႕ မစုႏုိင္လ်င္ ဆင္းရဲမည္ဆုိဒဲ႕ ေခါင္းစည္းေၾကာ္ျငာထည့္ဂဲ႕ဒယ္။ ျပည္သူလူထု စိတ္ပါလက္ပါ ေထာက္ခံတဲ႕ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ေပၚေပါက္လာမႈနဲ႕အတူ အဲဒီတဖက္သတ္ ပ့ံပုိးမႈမ်ား ကုန္ဆုံးသြားဒဲ႕အခါ တစညခင္ဗ်ာ ၂၀၁၂ဂ်ားျဖတ္ပြဲၾကေတာ့ ဟုိးအေဝးဂ်ီးဂ တတိယတန္းစားပါတီအဆင့္ဂုိ ေရာက္သြားဒယ္။ သူတုိ႕မွာ အရင္အရွိန္နဲ႕ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမႈ က်န္ေသးလုိ႕သာေပါ့..။ ႏုိ႕မုိ႕ရင္ စတုတၳတန္း ထပ္ဆင္းရမယ္။ အဲသလုိပဲ ယေန႕ၾကံ႕ဖြတ္မ်ားေနရာ ေၾကာင္ဖားေရာက္လာရင္ သူလည္း ဒီလုိမဲအေရအတြက္ ရအုံးမွာပဲ။
သင္ခန္းစာဂဘာလဲ..။ မဲဆႏၵရွင္ေတြထဲမွာ အာဏာပုိင္ေတြ မ်က္ႏွာဂုိၾကည့္ေနသူ၊ ဖိအားတစုံတရာ ရွိဒါနဲ႕ ခုိင္းဒါလုပ္ေပးမည့္ သန္းဂဏန္းခ်ီဒဲ႕လူေတြ ရွိေနဒယ္။ တပ္တြင္းမိသားစု၊ အစုိးရဝန္ထမ္း၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအလြန္အမင္း နိမ့္က်ေနဒဲ႕ေဒသမ်ားသည္ ဒင္းတုိ႕ျခင္းထဲမွ ၾကက္မ်ားျဖစ္ေနဒယ္။ အဲဒီအထဲဂ တဝက္သည္ အတုိက္အခံမ်ား လက္လွမ္းမွီႏုိင္ျပီး သူတုိ႕ကုိ ပိတ္ဆုိ႕ထားဒဲ႕ အရံအတားမ်ားဂုိ ထုိးေဖာက္ရမယ္။ ကုိယ့္ဖက္ပါေအာင္ မစည္းရုံးႏုိင္ေတာင္မွ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ အေျခခံအားနည္းသူအုပ္စု အေရအတြက္ နည္းသြားေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရမယ္။ ဒီမုိသမားဖက္ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ သုံးပုံ တပုံ၊ ေလးပုံ တပုံေလာက္သာ ပုိျပင္းထန္လာမည့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္လိမ့္မယ္။ အျပင္းထန္ဆုံးျဖစ္လာရင္ သူတုိ႕လည္း တာတာ့လုပ္သြားဒါပဲ။ မသမာမႈ အျမင့္ဆုံးျဖစ္တဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေဂါက္ပြဲဂုိ တဖက္စြန္းထား၊ (တနည္းအားျဖင့္ စစ္အုပ္စု သူတုိ႕ခ်ထားတဲ႕ ေဘာင္အတြင္းဂ လုပ္ႏိုင္တဲ႕မုိင္ကုန္ပဲ) မတရားမႈမ်ား အနိမ့္ဆုံးလုိ႕ ေျပာႏုိင္ဒဲ႕ အျခားေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုဂုိ ေနာက္အစြန္းတဖက္မွာထား (အဲဒါဂ ျပည္သူမ်ား တုံ႕ျပန္ႏုိင္တဲ႕ အားအကုန္ပဲ) .. အဲဒီၾကားႏွစ္ခုထဲ ျဖစ္ႏိုင္ေဂ် အမ်ိဳးမ်ဳိးဂုိ ကိန္းရွင္ ကိန္းေသမ်ယးနဲ႕ ပုံေဖာ္ၾကည့္။ ေနာင္ပြဲေဒြမွာ ၾကဳံရမည့္ ကစားကြက္ေတြ ျမင္ရမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ဗ်ဴဟာမ်ား ဆင္ျခင္ႏုိင္ေအာင္ ေျပာပါဒယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္မွာ အေျပာင္းအလဲဲဆုိတာ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္ႏုိင္ဒယ္ေလ။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF