ဖူး စာ ဆုံ ခြင့္ ၊ ကံ အ ခြင့္ မ ရ ရွိ ႏိုင္ ၿခင္း ဘဲ ၿဖစ္ ပါ သည္ ဟု …….
ေၿပာ လို ၿခင္း ထက္ ေနာက္ ဆက္ တြဲ ဂ ဏန္း ေဗ ဒင္ အ ရ လည္း သူ ၏ ကံ ၾကမၼာ ဂ ဏန္း ေဗ ဒင္ အ ရ ေမြး ရက္ / ေမြး လ မွာ Appil 13 ၿဖစ္ ေန ၿခင္း၊ က် မ ၏ ကံ ၾကမၼာ ဂ ဏန္း ေဗ ဒင္ အ ရ ေမြး ရက္ / ေမြး လ မွာ March 17 ရက္ ၿဖစ္ ေန ၿခင္း က လည္း ၊ က် မ ၏ ေလ့ လာ မႈ မ်ား အ ရ ေတြ ့ဆုံ ၾကဳံ ကြဲ ရ မည့္ ဂ ဏန္း အ လို သ ေဘာ အ ရ ၿဖစ္ ေန ၿပန္ ပါ သည္။

က် မ ၏ ဂ ဏန္း ေဗ ဒင္ ေမြး ရက္ (၈) ရ ရွိ ေန ၿခင္း သည္ ၊ ေမြး ရက္ (၄) ဂ ဏန္း ႏွင့္ ခ်စ္ ဖို ့ အ ေၾကာင္း ကံ ေတြ ့ဆုံ ခြင့္ ရ ရွိ မည္ ၿဖစ္ သည့္ အ ၿပင္ ၊ ခြဲ ခြါ ရ မည္ ကို လည္း ကံ ၾကမၼာ က ဖန္ တီး ၿပ သ ေန ၿပန္ ပါ သည္ ။
ေအာက္ ေဖာ္ ၿပ ပါ လ ကၡ ဏာ အ ရ လည္း ၀ါ သ နာ ပါ သူ တို ့ေလ့ လာ ၾကည့္ ရွဴ ့ ႏိုင္ ပါ ရန္ ေစ တ နာ အ ရ ေဖာ္ ၿပ လိုက္ ပါ သည္။

လ ကၡ ဏာ အ ရ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ တြင္ ေတြ ့ၿမင္ ရ
ေသာ ႏွ လုံး လမ္း ေၾကာင္း (၀ါ) ဟာ ဒ ယ ေလ ခ
လမ္း ေၾကာင္း သည္ ၾကာ သာ ပ ေတး ၿဂို လ္ ခုံ အ
လယ္ မွ စ တင္ သ ၿဖင့္ တ ရား သ ေဘာ လည္း အ ထူး
ရွိ သည့္ အ ၿပင္ ခိုင္ ၿမဲ ၍ စိတ္ ခ် ရ ေသာ အ ခ်စ္ ေမတၱာ စိတ္ ရွိ သူ မ်ား ဟု ကိုင္ ရို လ ကၡ ဏာ က
ေဖာ္ ၿပ ထား သည္ ကို ငယ္ ငယ္ က မွတ္ သား ေလ့ လာ ခဲ့ ရ ဘူး ပါ သည္ ။

ဟာ ဒ ယ ေလ ခ လမ္း ေၾကာင္း တ ေလွ်ာက္
တ နင္း ဂၤ ေႏြ ၿဂိဳလ္ ခုံ ေအာက္ ၿပတ္ လွ်က္ ထပ္ ရက္ ဆက္ ေန သည့္ အ က်ိဳး က ခ်စ္ ေမ တၱာ ေရး တြင္ ဂုဏ္ ၿဒပ္ မ ၿပည့္ စုံ မႈ (၀ါ) မ တူ ညီ မႈ ေငြ ေၾကး အ ရ တား ဆီး ပိတ္ ပင္ ေႏွာက္ ယွက္ ခံ ရ မႈ တို ့ ေၾကာင့္ ေၾက ကြဲ စြာ အ ဆုံး သတ္ ရ မႈ ပဲ ၿဖစ္ ပါ သည္။

တ ရား သ ေဘာ ရွိ သည့္ သ ေဘာ အ ရ အ မိ အ ဘ တို ့၏ အ လို သ ေဘာ သက္ ၀င္ နာ ခံ ရ သ ၿဖင့္ မိ ဘ တို ့သ ေဘာ မ လြန္ ဆန္ ႏိုင္ ၿခင္း ၊ တ နင္း ဂၤ ေႏြ ၿဂိဳလ္ ခုံ ေအာက္ ၌ ၿပတ္ ေန သ ၿဖင့္ အ ဖ ၏ သ ေဘာ မ တူ မႈ အ ေပၚ တား ဆီး ပိတ္ ပင္ ခံ ရ မႈ အ ေပၚ ေခါင္း ၿငိမ့္ လက္ ခံ ရ ကာ အ ခ်စ္ ေမတၱာ ေရး လမ္း ခြဲ ေပး ခဲ့ ရ ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္။

က် မ အ ေပၚ ခ်စ္ ေရး ဆို စဥ္ ၊ က် မ ၏ ၀ါ သ နာ အ ရ ၊ သူ ့ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ အား ၊ အ ေသ အ ခ်ာ စစ္ ေဆး ၾကည့္ ရွဴ ့ခဲ့ မိ ပါ သည္ ။ ေမြး သခ်ာၤ အ ေန ၿဖင့္ ေလး ဂ ဏန္း ပိုင္ ဆိုင္ သူ တစ္ ဦး ၿဖစ္ ေန သည့္ အ ၿပင္ ၊ သူ ၏ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ က ေလး ေထာင့္ လက္ ပုံ စံ အ တိ က် မ ဟုတ္ ေန ေသာ္ လည္း ၊ ေလး ေထာင့္ စပ္ ေန ၿခင္း ၊ က် မ ၏ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ညာ ဘက္ လက္ တြင္ ပါ ရွိ ေန ေသာ အ ခ်စ္ ေမတၱာ လမ္း ေၾကာင္း အ ေန အ ထား အ ရ ၊ အ ခ်စ္ ဦး ႏွင့္ ဖူး စာ မ ဆုံ ႏိုင္ မွန္း သိ ေန မိ မႈ အ ေပၚ ၿငင္း ဆို ခဲ့ မိ ခါ သူ ့ အား ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ရွင္း ၿပ ေၿပာ ဆို မိ ပါ သည္။

သူ က လုံး ၀ လက္ ခံ ႏိုင္ ၿခင္း မ ရွိ ခဲ့ ပါ ၊ သူ့ အ ေန ၿဖင့္ လက္ ခံ ႏိုင္ ေလာက္ သည္ အ ထိ ၾကိဳး စား မည္ ဟု သာ ေၿပာ ဆို ၿပီး ၊ က် မ တို ့ ေနာက္ ထပ္ မ ဆုံ ၿဖစ္ ၾက ေတာ့ ပါ ။

သူ ့ အ ေန ႏွင့္ က ေတာ့..
က် မ အား တ စိုက္ မတ္ မတ္ သာ မ်က္ ေၿခ အ ၿပတ္ မ ခံ ႏိုင္ သူ တစ္ ဦး တ ေယာက္ အ ေန ၿဖင့္ ရွိ ေန ခဲ့ သူ တ ဦး ဘဲ ၿဖစ္ ပါ သည္။

ဒါ ေၾကာင့္ လည္း …က် မ နယ္ ၿပန္ မည့္ အ ခ်ိန္ ၊ ခဲ အို အစ္ ကို ၿဖစ္ သူ ႏွင့္ အ မ ၿဖစ္ သူ တို ့လာ ေခၚ မည္ ကို သူ သိ ေန ခဲ့ ၿခင္း ပဲ ၿဖစ္ ပါ သည္။

ထို ေန ့က က် မ ေန သည့္ က်ိဳက္ ထို ၿမိဳ ့ အ ၿပန္ ၊ ရ ထား ေပၚ တက္ ၿပီး ၊ထိုင္ ခုံ ေန ရာ အား ၿပဴ တင္း ေပါက္ ခုံ တြင္ ေန ထိုင္ ႏိုင္ ေအာင္ စီ မံ ကာ ၀ယ္ ယူ ေပး သည့္ ရ ထား လက္ မွတ္ ကို သူ ့ အ ၾကံ ၿဖစ္ မွန္း က် မ မွ ရိပ္ စား မိ ခဲ့ ပါ သည္ ။

က် မ အား သူ ၏ ဒိုင္ ယာ ယီ အား ေပး ဖတ္ ရန္ ဆုံး ၿဖတ္ ထား သည့္ အ ၿပင္ ၊ သူ အ လြယ္ ေပး ႏိုင္ ၿပီး ၊ က် မ မွ ၿပန္ လည္ မ ေပး ႏိုင္ ရန္ ရ ထား အ ရွိ န္ ၿဖင့္ ခုတ္ ေမာင္း ၍ ထြက္ သည့္ အ ခ်ိန္ ၌ အ ရဲ စြန္ ့ခါ ၊ က် မ ၏ ေပါင္ ေပၚ ပစ္ တင္ ခဲ့ ကာ ဖတ္ ၾကည့္ ရန္ သူ ေတာင္း ဆို ခဲ့ ၿခင္း သာ ၿဖစ္ ပါ ေတာ့ သည္။

သူ ၏ အ ခ်စ္ ကို ၊ က် မ မွ ၿမင္ သိ ခံ စား ႏိုင္ ေစ ရန္ သူ ေရး သား သည့္ ဒိုင္ ယာ ယီ မွတ္ တမ္း မ်ား အား သက္ ေသ အ ၿဖစ္ ႏွင့္ သူ ေပး ဖတ္ ခဲ့ ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ ေတာ့ သည္။

က် မ ၏ ညာ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ဥာဏ္ လမ္း ေၾကာင္း က လည္း အ ဂၤါ ၿဂိဳလ္ ခုံ လြင္ ၿပင္ ၌ အ ဆုံး သတ္ သည့္ အ ၿပင္ ဘယ္ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ က လက္ ဖ ၀ါး အ စြန္း ထိ ပင္ ပို ၍ ရွည္ ကာ အ ဆုံး သတ္ ထား သည့္ အ တြက္ ဘာ မ ဆို
မိ မိ အ လို သ ေဘာ က် ၿဖစ္ ရ မွ သာ စိတ္ တိုင္း က် ေၾက နပ္ ႏိုင္ သည့္ က် မ လို လူ စား မ်ိဳး အ ေပၚ တြင္ ၊ သူ ့အ ခ်စ္ ေမတၱာ က အံ့ ၾသ တုန္ လွဳပ္ ႏိုင္ သည္ အ ထိ သူ ေရး သား ထား သည့္ ဒိုင္ ယာ ယီ မွတ္ တမ္း မ်ား အ ရ ၊ က် မ ၏ အ ခ်စ္ ေမတၱာ အား ဖမ္း စား ၊ ဖမ္း ဆုပ္ ႏိုင္ ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္။

ဖမ္း ဆုပ္ ႏိုင္ ရ သည့္ အ ေၾကာင္း မ်ား က လည္း က် မ ၏ ဦး ေခါင္း လမ္း ေၾကာင္း က လက္ ခံ ႏိုင္ ေလာက္ သည့္ အ ေၾကာင္း အ ခ်က္ မ်ား စြာ ၊ သူ ပိုင္ ဆိုင္ ထား ပါ သည္။

သူ ့ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ပါ ၊ လ ကၡ ဏာ အ ေန ထား အ ရ ၊ မည္ သို ့ေသာ အ ခ်က္ မ်ား ေၾကာင့္..
က် မ လက္ ခံ ခဲ့ ရ ၿခင္း ၿဖစ္ သည္ ကို အ ပိုင္း ( ၄) တြင္ ထပ္ မံ ေဖာ္ ၿပ လို ပါ သည္။။

(ေ၀ ဖန္ ထင္ ၿမင္ မႈ ေလး မ်ား ေပး ႏိုင္ ပါ သည္)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF