အက်ဳိးအျမတ္ကိုသာေမွ်ာ္ကိုး၍ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အလြန္အကၽြံထုတ္ယူသံုးစြဲမႈပိုမိုလာေၾကာင္း ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရွိရသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ရွာေဖြကာ စီးပြားရွာေနသူအခ်ဳိ႕သည္ မိမိအက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမႈႏွင့္အတူ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစမႈ၊ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈ စသည္တို႔ကိုပါ တစ္ပါတည္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ျမစ္ေၾကာင္းအသံုးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရာ၌ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကို ထုတ္ယူမႈတြင္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ အစဦးတြင္ ျမစ္ေၾကာင္းလည္းေကာင္းေစ၊ မိမိလည္း အက်ိဳးအျမတ္ရေစ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိအက်ဳိးအျမတ္ကိုသာ ေရွး႐ႈ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ပိုမိုလာေၾကာင္း သိရသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းက်ပ္၍ သြားလာရ မလြယ္ကူေသာေနရာမ်ား၊ ကမ္းၿပိဳျခင္း၊ ေရဝဲတိုက္စားျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမစ္ေၾကာင္းအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ မိမိအက်ဳိးအတြက္ လိုသလို အသံုးခ်မႈမ်ားသာ ရွိၿပီး ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းရွိစြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါက ေရရွည္တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈ၏ ဆုိးက်ဳိးကို ယခုထက္ပို၍ ၾကံဳေတြ႔လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..