အလႈေငြ ထည့္၀င္သူမ်ားခင္ဗ်ား ။ နံမည္ စာလံုးေပါင္း မွားယြင္းျခင္း ၊ ထည္႔၀င္ေသာ ေငြ တန္ဖိုးမွားယြင္းျခင္းနွင့္ ျပင္ဆင္လိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားရွိပါက အားမနာတန္းျပန္ေျပာေစလိုပါသည္ . ျပန္လည္ ျပင္ေပးပါမည္.။

11-6-2011 တြင္ စတင္ေကာက္ခံရရွိေငြ

၁။ ကို၀င္း မိသားစု .. ၁၅၀၀၀ က်ပ္ (တစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္)

xxxx
႔ 12.6.2011 ..

၂။ ကိုလြင္ေအာင္ … ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္သိန္း)
၃။ ေဒၚ Aye .KK .. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေသာင္း)
၄။ ကိုေၾကာင္ေလး .. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေသာင္း)

ေန႔လည္ တစ္နာရီ အထိ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ မအိ …. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေသာင္း)
၆။ ကိုျမင္႔စိုးလတ္ … ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ နွစ္ေသာင္း)

ညေန ၆း၁၅ နာရီ အထိျဖစ္ပါသည္။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

၁၃-၆-၂၀၁၂

၇။ ကိုထြန္းလင္း .. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ ငါးေသာင္း) (ကိုရြာစားေက်ာ္ ေနျပည္ေတာ္)
၈။ ဦးဦးပါေလရာ .. ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ တစ္သိန္း)
၉။ ထူးဆန္း .. ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ တစ္သိန္း)

ညေန ၇း၁၁ နာရီထိ ။

၁၀။ မေရႊၾကည္ နွင့္ မနွင္းနွင္း … ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ နွစ္ေသာင္း)

ည ၉း၃၅ နာရီ

၁၄-၆-၂၀၁၂

၁၁။ ကိုရဲရင့္လိႈင္ .. ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္တစ္သိန္း)
၁၂။ မေမဖလား၀ါး .. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေသာင္း)
၁၃။ မၾကည္ေဆာင္း .. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေသာင္း)

၁၄။ မႏၱလာသူ .. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ငါးေသာငး္)
၁၅။ TTNUႏွင္႔သားကိုဆန္နီ .. ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ႏွစ္ေသာငး္)
၁၆။ POOCH(နန္းမေတာ္မယ္ပု).. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ငါးေသာငး္)

ည ၉း၄၅ နာရီ

15-6-2012
၁၇။ ကိုစည္သူထြန္း ( အဂၤလန္) .. ၁၂၆၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ တစ္သိန္းနွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္)
၁၈။ ကိုမိုးနွင့္ မိသားစု .. ၁၂၇၅၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း ခုနွစ္ေထာင့္ ငါးရာက်ပ္)

၁၆-၆-၂၀၁၂

၁၉။ ဦး Foreign Resident .. ၅၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးသိန္း)


၁၇-၆-၂၀၁၂

၂၀။ မဆူး .. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၂၁။ မေ၀ေ၀ .. ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း )
၂၂။Nature – ၁၀၀၀၀၀.က်ပ္ (က်ပ္ တစ္သိန္း)
၂၃။မပဒုမၼာ ၁၀၀၀၀၀.က်ပ္ (က်ပ္တစ္သိန္း)
၂၄။ေဒၚစန္းစန္းႏိုင္ ၁၀၀၀၀. က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၂၅။ေဒၚစန္းစန္းဦး ၅၀၀၀.က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေထာင္)
၂၆။ေဒၚမိုးမိုးေအး – ၂၀၀၀၀. က်ပ္ (က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း)
၂၇။ေဒၚေရႊစင္ေမာင္ေမာင္ ၅၀၀၀. က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေထာင္)
၂၈။ေဒၚမိမိတင္ ၅၀၀၀. က်ပ္ ( က်ပ္ ငါးေထာင္)
၂၉။ဦးစန္းဦး ၁၅၀၀၀. က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္)
၃၀။ေဒၚလဲ့လဲံေအာင္ ၁၀၀၀၀. က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၃၁။ ေဒၚစန္းစန္း၀င္း ၁၀၀၀၀. က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၃၂။ကိုေရႊမင္းသား ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္သုံးေသာင္း )
၃၃။ ကိုခင္ခ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ငါးေသာင္း)
၃၄။ မမိုခ်ိဳ ၁၉၆၈၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ တစ္သိန္းကိုးေသာင္း ေျခာက္ေထာင့္ ရွစ္ရာ)
(မိုခ်ိဳမွတဆင္႕
ကိုဘုန္းမို၀င္း S$ 100
ကိုဟန္ေဇာ္မင္း S$ 100
ကိုခင္ေဇာ္ S$ 50
ေဒၚျမရီ S$ 50
ေပါင္း S$300 x 656 kyat = 196800 kyat)

၃၅။ ကုိေရႊတိုက္စိုး ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ နွစ္ေသာင္း)
ညေန ၉း၁၁ နာရီ ထိ

၁၈-၆-၂၀၁၂

၃၆ ။ ကိုနိုဇိုမီ …. ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)
၃၇ ။ ကိုရြာစားေက်ာ္ … ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)

ညေန ၄း၅၂ နာရီ

၂၀-၆-၂၀၁၂

၃၈။ ကိုအန္ကယ္ၾကီး၁၉၇၄ …. ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)

ည ၉း၀၅ နာရီ

၂၁-၆-၂၀၁၂

၃၉။ ကိုေပ၊မဒမ္ေပနွင့္ မိဘမ်ား.. ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)
၄၀။ မိႏွင္းေလး .. ၁၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္တစ္ေသာငး္ငါးေထာင္)
၄၁။ မာမာျငိမ္း(စာဖတ္သူ) .. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္တစ္ေသာငး္)
၄၂။ မ၀င္းႏု (စာဖတ္သူ) .. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္တစ္ေသာင္း)
၄၃။ ေပစိ .. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္တစ္ေသာင္း)
၄၄။ ကိုတညင္သား .. ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္သိန္း)
၄၅။ ကိုေက်ာ္သိန္းၿမင့္၂၃… . ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္သိန္း)
၄၆။ စာဖတ္သူတဦ .. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေသာင္း)
၄၇။ ကိုေၾကာင္၀တုတ္ .. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)

ည ၉း၁၅ နာရီ

၂၂-၆-၂၀၁၂

၄၈။ မၿမတ္သူဇာ(စာဖတ္သူတဦး) … ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေသာင္း)

ည ၆း၄၅ နာရီ

၂၃-၆-၂၀၁၂

၄၉။ မေရႊအိ … ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ နွစ္ေသာင္း)

(၂၃-၆-၂၀၁၂ထိ) စုစုေပါင္း ေကာက္ခံရရွိေငြ …. ၂၇၁၀၃၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ နွစ္ဆယ့္ခုနွစ္သိန္းတစ္ေသာင္း သံုးရာက်ပ္ )

၂၄-၆-၂၀၁၂
၅၀။ ထုံးဘဲဥ … ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္နွစ္ေသာငး္)
၅၁။ ဖရဲမ … ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္တစ္ေသာငး္)
၅၂။ ကိုစြယ္ေတာ္ရြက္ … ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)
၅၃။ ကိုၾကီးမိုက္ … ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)
၅၄။ကိုက်င့္ဟူ+မျမင့္ျမင့္၀င္း … ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္သိန္း)
(ေအာင္ဆုထူးပန္ထီဆိုင္)
၅၅။မစန္းစန္းဦး … ၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေထာင္)
၅၆။ေဒၚေမႊးးေမႊး … ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္သိန္း)
၅၇။မသဲႏုေအး … ၇၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ခုနွစ္ေသာင္း)
၅၈။M လုလင္ … ၁၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္)
၅၉။ခ်ာတူးလန္ … ၁၂၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္းနွစ္ေထာင္)
၆၀။မြန္မေလး … ၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေထာင္ )
၆၁။ကိုရွမ္း … ၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေထာင္)
၆၂။ မၾကည္ၾကည္ရွိန္ … ၃၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေထာင္)
၆၃။ေဒၚလွလွသန္း … ၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေထာင္)

၂၄-၆-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ .. ၄၁၀၀၀၀ (က်ပ္ ေလးသိန္း တစ္ေသာင္းတိတိ)

၂၄-၆-၂၀၁၂ ထိ စုစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိေငြ..၃၁၂၀၃၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ သံုးဆယ့္တစ္သိန္း နွစ္ေသာင္း သံုးရာက်ပ္)

၂၅-၆-၂၀၁၂

၆၄။ ဒုိ႔ေခတ္ေဆးဆုိင္(မႏၱေလး) …. ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ႏွစ္ေသာငး္)
(ကိုမ်ဳိးသူဟန္+မ၀င္းျဖဴျဖဴေထြး- သမီး မျဖဴစင္ဟန္)
၆၅။ ၀င္း၀င္း(မႏၱေလးေဂဇက္) …. ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္သုံးေသာင္း)
၆၆။ မCrystalline …. ၂၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ နွစ္ေသာင္းငါးေထာင္)

၂၅-၆-၂၀၁၂ ေန႕တြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ … ၇၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ခုနွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ တိတိ)

၂၅-၆-၂၀၁၂ ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း .. ၃၁၉၅၃၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ သံုးဆယ့္ တစ္သိန္း ကိုးေသာင္း ငါးေထာင့္ သံုးရာက်ပ္တိတိ)

၂၆-၆-၂၀၁၂

၆၇။ ပင္လယ္ေပ်ာ္ နဲ႔ မခိုင္ခိုင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ …. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၆၈။ ကိုgipsy …. ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ နွစ္ေသာင္း)

၂၆-၆-၂၀၁၂ တြင္ေကာက္ခံရရွိေငြ .. ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္းတိတိ)ည ၈း၄၅ နာရီ

၂၇-၆-၂၀၁၂

၆၉။ကိုႏုိင္၀င္းေအာင္ ..၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၇၀။ကိုသူရေဇာ္ .. ၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေထာင္)
၇၁။မတင္ဇာခ်ိဳႏွင့္ညီအမမ်ား….. ..၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တေသာင္း)
၇၂။မခိုင္မာလွိဳင္ .. ၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေထာင္)
၇၃။ကိုေဇာက္ထုိး .. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ငါးေသာင္း)

၂၇-၆-၂၀၁၂ တြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ …၈၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ရွစ္ေသာင္း )

၂၇-၆-၂၀၁၂ ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း … ၃၃၀၅၃၀၀ (က်ပ္ သံုးဆယ့္သံုးသိန္း ငါးေထာင့္ သံုးရာက်ပ္တိတိ)

၂၉-၆-၂၀၁၂
၇၄။-ေဒါက္တာညြန္႔ညြန္႔ၾကည္ .. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၇၅။ကိုပိုင္ေလး .. ၆၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ ေၿခာက္ေထာင္)
၇၆။ မရို႔စ္မင္း .. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၇၇။ ကိုတင္႔ထြန္းလင္း ႏွင္႔မစႏၵာမင္းေအာင္ .. ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေသာင္း)
၇၈။ ရြာသားတစ္ဦး .. ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ နွစ္ေသာင္း)

၂၉-၆-၂၀၁၂ ေကာက္ခံရရွိေငြ … ၉၆၀၀၀ က်ပ္ (ကိုးေသာင္းေၿခာက္ေထာင္ က်ပ္ တိိတိ)

၂၉-၆-၂၀၁၂ ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း … ၃၄၀၁၃၀၀ (က်ပ္ သံုးဆယ့္ေလးသိန္း နွင့္ တစ္ေထာင့္ သံုးရာက်ပ္တိတိ)

၃၀-၆-၂၀၁၂

၇၉။ မနိုဗီ .. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ တစ္ေသာင္း )
၈၀။ ကိုAKKO + မetone .. ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)
၈၁။ မ hnin phyu (မႏၱေလး) .. ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္သိန္း)
၈၂။ မ pan pan .. ၁၀၅၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္းငါးရာ)
၈၃။ ဦး၀င္းေအာင္+ေဒၚၾကည္ေလး .. ၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေထာင္)
၈၄။ ကိုေအာင္ခိုင္ျဖိဳး+မလြင္လြင္ေအာင္.. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)

၃၀-၆-၂၀၁၂ တြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ .. ၁၆၅၅၀၀ (က်ပ္ တစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္း ငါးေထာင့္ ငါးရာ က်ပ္ တိတိ)

၃၀-၆-၂၀၁၂ ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း … ၃၅၆၆၈၀၀ (က်ပ္ သံုးဆယ့္ငါးသိန္း နွင့္ေျခာက္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင့္ ရွစ္ရာက်ပ္တိတိ)

၁-၇-၂၀၁၂

၈၅။ ဘဘဘလက္ေခ်ာ … ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)
၈၆။ ကိုအမတ္မင္း … ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)
၈၇။ အုပ္ထိန္းသူ … ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၈၈။ ကို အညာတမာနွင့္ အိပု . ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)
၈၉။ ကိုမင္းေဇာ္ … ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္သိန္း)

၁-၇-၂၀၁၂ ေန႕လည္ ၃း၃၀ ထိ တြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ ၂၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ႏွစ္သိန္း တိတိ)

၁-၇-၂၀၁၂ ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း … ၃၇၆၆၈၀၀ (က်ပ္ သံုးဆယ့္ခုႏွစ္သိန္း နွင့္ေျခာက္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင့္ ရွစ္ရာက်ပ္တိတိ)

၂-၇-၂၀၁၂

၉၀။ ထား၀ယ္သား .. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၉၁။ ကိုရင္ေမာင္+ မမယ္မ .. ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)

၂-၇-၂၀၁၂ တြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ .. ၄၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ေလးေသာင္း)

၂-၇-၂၀၁၂ ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း … ၃၈၀၆၈၀၀ (က်ပ္ သံုးဆယ့္ရွစ္သိန္း နွင့္ ေျခာက္ေထာင့္ ရွစ္ရာက်ပ္တိတိ)

၄-၇-၂၀၁၂

၉၂။ အာဂ ႏွင့္ ႏြယ္ပင္ … ၁၅၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္)
၉၃။ စံုစံု … ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)
၉၄။ ကိုေပါက္ … ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)

၄-၇-၂၀၁၂ တြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ .. ၃၅၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ သံုးေသာင္းငါးေထာင္)

၄-၇-၂၀၁၂ ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း … ၃၈၄၁၈၀၀ (က်ပ္ သံုးဆယ့္ရွစ္သိန္း နွင့္ ေလးေသာင္း တစ္ေထာင့္ ရွစ္ရာက်ပ္တိတိ)

၆-၇-၂၀၁၂

၉၅။ ကိုေၾကာင္ၾကီး ……. .၄၅၀၀၀ က်ပ္ (ေလးေသာင္းငါးေထာင္ က်ပ္)
၉၆။ ခ်စ္ရင္ထူးႏွစ္……… ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ )

၆-၇-၂၀၁၂ တြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ .. ၆၅၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ ေျခာက္ေသာင္းငါးေထာင္)

၆-၇-၂၀၁၂ ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း … ၃၉၀၆၈၀၀ (က်ပ္ သံုးဆယ့္ကိုးသိန္း နွင့္ ေၿခာက္ေထာင့္ ရွစ္ရာက်ပ္တိတိ)

၇-၇-၂၀၁၂

၉၇။ အမည္မေဖာ္လိုသူတစ္ဦး …. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)

၇-၇-၂၀၁၂ တြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ … ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္ေသာင္း)

၇-၇-၂၀၁၂ ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း ၃၉၁၆၈၀၀ (က်ပ္ သံုးဆယ့္ကိုးသိန္း တစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ နွင့္ ရွစ္ရာ တိတိ)

၈-၇-၂၀၁၂

၉၈။ ကိုရဲစည္ … ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေသာင္း)
၉၉။ Infra -SMD … ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးေသာင္း)
၁၀၀။ ေဒၚက်င္စု မိသားစု … ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္သိန္း)
၁၀၁။ ဘုရင့္ေနာင္ စုေပါင္း ဒါန အဖဲြ႕ … ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ တစ္သိန္း)
၁၀၂။ ဦးေအး -ေဒၚက်င္သန္း မိသားစု … ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ ငါးေသာင္း)
၁၀၃။ ကို အရင့္ေရာင္ … ၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ ငါးေထာင္ )
၁၀၄။ မေမဂ်ဴလိုင္ … ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ( က်ပ္ တစ္ေသာင္း )

၈-၇-၂၀၁၂ တြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြ … ၃၄၅၀၀၀ က်ပ္ (က်ပ္ သံုးသိန္း ေလးေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ )

၈-၇-၂၀၁၂ ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း .. ၄၂၆၁၈၀၀ (က်ပ္ ေလးဆယ့္ နွစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္း တစ္ေထာင့္ ရွစ္ရာက်ပ္တိတိ)

 

ပါ၀င္လႈဒါန္းလိုသူမ်ား ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ား သို႔ဆက္သြယ္လႈဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ .. ကုိေရႊတိုက္စိုး .. ၀၉ ၄၉၃၀ ၃၀၄၅
ကိုအမတ္မင္း .. ၀၉ ၄၂၁၁၁ ၈၆၈၅

မႏၱေလး .. (ေလးေပါက္) ကိုေပါက္ .. 09-680-5396

ေနျပည္ေတာ္… ရြာစားေက်ာ္ ၀၉ ၄၃၀ ၁၇၀ ၆၉

ရန္ကုန္ တြင္ အန္တီပဒုမၼာ ၊ အန္တီမမ၊ ဆူး ၊ etone သို႔လည္း ဆက္သြယ္လႈဒါန္းနိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး ေကာက္ခံမည့္ ရက္အား မႈလပထမက ၃၀-၆-၂၀၁၂ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း သြားေရာက္လႈဒါန္းမည့္ ရက္မွာ ၈-၇-၂၀၁၂ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူဒါန္းလိုသူမ်ား ၄င္းရက္မတိုင္မီဆက္သြယ္လူဒါန္းနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မႏၱေလးမွ ေလးေပါက္ နွင့္ ကိုရြာစားေက်ာ္တို႔မွာမူ ရန္ကုန္သို႔ ေငြျပန္လဲႊရန္ လိုအပ္ပါေသာေၾကာင့္ ၃-၇-၂၀၁၂ ေနာက္ဆံုးထား ထည့္၀င္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

သြားေရာက္လႈဒါန္းမည္႔ ၇က္စဲြ ဇြန္လိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြ ေန့ နံနက္ ၁၀နာရီ ႔

သြားေရာက္လႈဒါန္းမည့္ ေနရာ ။ ရခုိင္သဟာယအသင္း (ရန္ကုန္)
အမွတ္ (၄၈၁) ဒုထပ္ -က်ိဳကၠဆံလမ္း
တာေမြ အခြန္လြတ္ေစ်းအနီးး
တာေမြၾကီး (ခ) ရပ္ကြက္ ၊ တာေမြျမိဳနယ္ .
ဖံုး . ၀၁-၄၃၀၁၇၂
e-mail : rta.program@gmail.com
https://www.facebook.com/rakhine.thahaya?sk=wall

About ကထူးဆန္း

has written 107 post in this Website..

   Send article as PDF