အေဖထက္ သားတလၾကီးဆုိဒဲ႕ စဂါးဗုံသာၾကားဖူးဒါ ဂုေဒါ့ အေမထက္ သား၊သမီး တလၾကီးလည္း ရွိေနဗီဗ်ိဳ႕။ မေန႕က တင္လုိက္တဲ႕ စနစ္မွာအျပစ္ရွာ System ပုိ႕စ္မွာ http://myanmargazette.net/132139/society-lifestyle/ethnicity-gender-lifestyles-subcultures-morals-values-norms-society-lifestyle#comments ရြာသူားထင္ျမင္ခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားက လူဂိုလည္း အျပစ္ေနဒါေတြ႕ရဒယ္။ သဂ်ီးဂေဒါ့ ထုံးစံအတုိင္း ကြန္ဆားေဗးဒစ္အစြန္း ဘာညာဆုိပီး ဝါးလုံးရွည္ ခ်ိစ္သုတ္ ရမ္းေဒါ့ဒါဗဲ။ က်န္သူမ်ားဂလည္း လူပုိအေရးၾကီး ဒါမွမဟုတ္ အနည္းဆုံးေဒါ့ မူနဲ႕လူ အတူတူ အေရးၾကီးဒယ္ ေျပာဂ်ဗ်ံဒယ္။ ေလာကဂ်ီးမွာ သူမ်ားထက္ ေဂါင္းတလုံး ပုိျမင့္ဖုိ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ ေငြေၾကး တျပိဳင္ထဲ ရယူႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆုံးေပါ့ဗ်ာ၊ သုိ႕ေသာ ျပည့္စုံမႈမရွိတဲ႕ေလာက imperfect world မွာ တခုလုိဂ်င္ရင္ အျခားတခုဂုိ ေပးဆပ္ရဒါ ဓမၼတာမဟုတ္လား။ ပီအိပ္ခ်္ဒီ ေဒါက္တာဘြဲ႕နဲ႕ မီလ်ံနာ သန္းၾကြယ္သူေဌး ျပဳိင္တူျဖစ္ႏုိင္ရင္ေဒါ့ အေကာင္းဆုံးေပါ့၊ သုိ႕ေသာ္ ဒါလက္ေတြ႕အက်ဆုံး ဟုတ္ဖူး။
တုိင္းျပည္တျပည္ လူမ်ဳိးတမ်ိဳး တုိးတက္ဖုိ႕ မူနဲ႕လူ ဘယ္ဟာကုိ ကနဦး ျပင္ဂ်မလဲ၊ ေဒၚစုဂေဒါ့ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈရွိေရး ဦးစားေပးဒဲ႕။ တရားသူဂ်ီး၊ ရဲ၊ ေရွ႕ေန၊ အစုိးရ အရာရွိမ်ား အက်င့္မေကာင္းလုိ႕၊ ျပည္သူအမ်ားစု အသုံးမက်လုိ႕ ျဖစ္ပါဒယ္ လက္ညႈိးမထုိးဗူး။ ဥပေဒရွိပီး တရားမဲ႕ေနဒဲ႕ စနစ္ကုုိ ေထာက္ျပဒယ္။ စနစ္ဆုိဒါ အေျခခံအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ႕ အစိတ္အပုိင္း အသီးသီး စနစ္တက် ပုံမွန္လည္ပတ္ေစျခင္း ျဖစ္တယ္။ တခုထက္တခု ပုိအေရးၾကီး အားျပဳရဒါ ရွိေဗမဲ႕ သီးသန္႕တခုဂ်င္း ခြဲမၾကည့္စေဂါင္းဘူး။ အားလုံး စုေပါင္းစပ္ေပါင္းကုိ စနစ္ေခၚတယ္။ ဒီေကာင္ လုပ္ပုံကုိင္ပုံ စနစ္က်ဒယ္ဆုိဒါ ေကာင္းတာ တခုထဲမဟုတ္ဘူး၊ လ်င္ၿမန္မႈ၊ တိက်မႈ၊ ေလလြင့္မႈ စတာေတြ အားလုံးကို ျခဳံငုံေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။
အေၾကာင္း၊အက်ဳိး ဆက္စပ္မႈ ဓမၼသေဘာအရ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္တယ္၊ အက်ဳိးေၾကာင့္ အေၾကာင္း မျဖစ္ဘူး။ ျပသနာတခု ျဖစ္ရပ္တခုရဲ႕ အရင္းခံဂုိ ရွာဂ်င္ရင္ေပါဒါဗာ သုိ႕ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာေဒါ့ တခုနဲ႕တခု ေရာေထြး ယွက္တင္ပီး ၾကက္ဥၾကက္မလုိ မူလအစ မသိႏုိင္ ျဖစ္ေတာ့ဒယ္။ ဒါနဲ႕ဗဲ ဂ်ာေအး သူ႕အေမရုိက္ မုန္႕လုံးစကၠဴကပ္ သံသရာလည္ဒယ္။ ျပသနာတခုမွာ အေၾကာင္းကုိ မရွင္း၊ အက်ဳိးလုိက္ရွင္းေနရင္ ဘယ္ေဒါ့မွ မပီးဘူး၊ မူနဲ႕လူဖက္ ျပန္လွည့္ရရင္ စနစ္သည္လူကုိ အေကာင္းအဆုိး ေျပာင္းလဲေစဒယ္၊ လူက စနစ္ကို ဖန္တီးတာ မွန္ေဗမဲ႕ သူခ်မွတ္ထားဒဲ႕အတုိင္း ျဖစ္ဖုိ႕ခဲယဥ္းလွဒယ္၊ (လူဂုိ ေဈာင္းေပးလြန္းရင္ ေပါဒါဗာ)။ တရုတ္ဥပမာကုိဗဲၾကည့္၊ လယ္သမားေတြကုိ စုေပါင္းဘုံလယ္ေျမစနစ္နဲ႕ လုပ္ခုိင္းေဒါ့ ယခင္ဂ ဖူလုံေနတဲ႕ လယ္ယာစနစ္ပ်က္တယ္၊ ကိုယ္ပိုင္လယ္လုပ္ခြင့္ ျပင္လုိက္ေတာ့ ေကာင္းလုိက္တဲ႕ အထြက္ႏႈန္း ဖုံးဖိလုိ႕ေတာင္ မရေဒါ့ဘူး။ ဘုံစနစ္မွာ သဂ်ီးဒုိ႕ ရုပ္ဝါဒီေတြေပါသလုိ မူလအက်င့္ဆုိးေတြျပင္ရမယ္၊ အမ်ားေကာင္းဖုိ႕လုပ္ရမယ္ ဘာညာနဲ႕ လူဂုိျပင္ခဲ႕ဂ်ဒါေနာ္၊ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီေျပာဒဲ႕လူေဒြကုိယ္ဒုိင္ဂ မဟုတ္တရုတ္လုပ္၊ က်န္သူမ်ားဂလဲ ေအာင္ပုလုိ အရက္သမားမွ မဟုတ္တာ၊ မ်က္စိနားႏွာေခါင္းလွ်ာလၿဗြတ္ရွိတဲ႕ လူေတြဗဲ သိဒါေပါ့။ မရဒဲ႕အဆုံး မူလည္းျပင္လုိက္ေရာ တရုတ္ၾကီး ဟုတ္သြားလုိက္တာ ေၾကးမုံဂ်ီးဆုိ အျမဲတမ္း ေဂါင္းေမာ့ေတာ့ေမာ့ေတာ့နဲ႕ အယင္ဂမ်ာဆုိ အခ်ိန္ရွိသ၍ ကိုေၾကာင္ ကုိေၾကာင္ဆုိပီး သူ႕အိမ္ ၾကြက္လာခုတ္ေပးဖုိ႕ အသနားခံေနဒါ။

လူေနာက္လုိက္လြန္းရင္ ကိေလသာ သိပ္ထကုန္မယ္ ရြာသူားမ်ား..


ဆုိရွယ္လစ္ ကူျမဴနစ္စနစ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ႕ဂ်တဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား က်ဆုံးသြားဒါ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကုိးကြယ္မႈ၊ လူအဓိက ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ဆုိဒါ သမုိင္းမွာ အထင္အရွားရွိဒယ္။ မွန္ကန္တဲ႕စနစ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ထက္ လူေတြကုိ အေတြးအေခၚ ခံယူခ်က္ ရုိက္သြင္းဒယ္၊ သေဘာတရား ေရးရာမူဝါဒ ပုိ႕ခ်ေဗမဲ႕ လူဆုိဒါ အသိညဏ္ သိပ္ရွိတယ္၊ ပုံစံခ်ေပးတဲ႕အတုိင္း မျဖစ္ႏုိင္ဗူး။ ဘာသာေရးအရ ေျပာရင္ေဒါ့ သူ႕ကံနဲ႕ သူလာဒယ္။ စနစ္ၾကေဒါ့ သက္ရွိသတၱဝါ မဟုတ္ဘူ၊ ကြန္ျပဴတာ ပရုိဂရမ္လုိဗဲ ခုိင္းရင္ခုိင္းသလုိ လုပ္တယ္၊ ဗုိင္းရပ္စ္မကိုက္ဖုိ႕၊ အျမဲဒမ္း ျပဳျပင္မြမ္းမံေနဖုိ႕လုိဒယ္။ ဘဏ္မွာဆုိရင္ သူခိုင္းသလုိသာ ေငြအသြင္းအထုတ္ စာရင္းဇယား အတိအက်လုပ္၊ ဘယ္ေဒါ့မွ မမွားဘူး။ တခ်ိဳ႕လည္း ကြန္ျပဴတာဆုိဒါ လူလုပ္တာလုိ႕ ျပန္ေျပာဒယ္။ ဟုတ္တယ္ ဒါေပမဲ႕ လူဂ ထြင္လုိက္တဲ႕ ကြန္ျပဴတာကုိ တဦးတေယာက္ သေဘာနဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မရေအာင္ စနစ္တခု စီမံထားတယ္။
ထင္ရွားဒဲ႕ သာဓကျပပါဆုိ အမ်ားသုံးေနဂ်ဒဲ႕ ဝင္းဒုိးစစ္စတမ္ကိုဗဲၾကည့္၊ မုိက္ခရုိေဆာ့ဖ္သူေဌး ဘီလ္ဂိတ္ကေန သူ႕သေဘာနဲ႕သူ မလုပ္ႏုိင္ရွိေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ငါထြင္တာ၊ လူအမ်ားစုလည္း သုံးေနတယ္ဆုိပီး ေဈးကြက္ကို ေမာင္ပုိင္စီးခြင့္ မရွိဘူး၊ ငါ့ေဆာ့ဖ္ဝဲမွာ မင္းပစၥည္းေတြ လာမထည့္ရလုိ႕ တားလုိ႕မရဘူး။ ျပဳိင္ဖက္ ထုတ္ကုန္မွန္း သိလ်က္နဲ႕ anti trust ဥပေဒေၾကာက္ပီး လက္ခံရဒါဗဲ။ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းေတြ အင္အားသုံး လုိက္နာေစတာမ်ဳိးသာမက ေဈးကြက္ေတာင္းဆုိမႈလုိ ညွင္သာတဲ႕ ေစခုိင္းမႈေတြလည္း တပုံဂ်ီးရွိဒယ္။ စနစ္တခု ခ်မွတ္ပီး လူကုိ စည္းဝါးမလြတ္ေအာင္ ထိန္းကြပ္ေပးဒယ္။ အဲဒီစနစ္ကို လူဖန္တီးတာ မွန္ေဗမဲ႕ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္မလာခင္ စနစ္ရဲ႕ အေျခခံမူဝါဒ ေဘာင္ထဲမွေန အစျပဳေစဒယ္။ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခဲ႕ဒါ လူသားမ်ားျဖစ္ေပမဲ႕ မွန္ကန္တဲ႕ စနစ္မူဝါဒေအာက္မွ ေနခဲ႕ဂ်လုိ႕ ေအာင္ျမင္တယ္၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ ကမာၻစစ္ ျဖစ္ပြားစဥ္မ်ားဂေတာင္ အာဏာရွင္စနစ္ မျဖစ္ခဲ႕ဘူး။ လူဦးစားေပးစနစ္မ်ားၾကေဒါ့ တုိင္သူျပည္သား အမ်ားစု မလုိက္ႏုိင္လုိ႕ ဖရုိဖရဲ တပ္ပ်က္သူပ်က္၊ ေခါင္းေဆာင္ေသတဲ႕အခါ ေဖာက္ျပန္တဲ႕အခါ ေၾကာင္ေၾကာက္လို႕ ေၾကးမုံကုိး၊ ေၾကးမုံ ေၾကာင္ထက္ဆုိး ျဖစ္ရဒယ္ အေမထက္ တလၾကီးဒဲ႕ ရြာသူားမ်ား။ :lol:

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF