အပိုင္းတစ္မွာတင္ျပထားသလုိဘဲ ျမင္၊ၾကား၊နံ၊ရသာ၊အေတြ႔အထိခံစားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚဖို႔အေၾကာင္းအခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုလာတဲ့အခါ အသိစိတ္ျဖစ္ေပၚပံုကိုဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ျမင္သိစိတ္ျဖစ္လာပံုမွာ အဆင္း(ရူပါရံု)ကို မ်က္စိကအၾကည့္ဓါတ္(စကၠဳပသာဒ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသြားတဲ့အခါ ျမင္သိစိတ္(စကၠဳ၀ိဥာဏ္စိတ္)ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

ၾကားသိစိတ္ျဖစ္လာပံုမွာ အသံ(ေသာတာရံု)ကို နားကအၾကည့္ဓါတ္(ေသာတပသာဒ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသြားတဲ့အခါ ၾကားသိစိတ္(ေသာတ၀ိဥာဏ္စိတ္)ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

နံသိစိတ္ျဖစ္လာပံုမွာ အနံ႕(ဂႏၶာရံု)ကို နားကအၾကည့္ဓါတ္(ဃာနပသာဒ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသြားတဲ့အခါ နံသိစိတ္(ဃာန၀ိဥာဏ္စိတ္)ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

အရသာသိစိတ္ျဖစ္လာပံုမွာ အရသာ(ရသာရံု)ကို လွ်ာကအၾကည္ဓါတ္(ဇိ၀ွါပသာဒ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသြားတဲ့အခါ အရသာသိစိတ္(ဇိ၀ွါ၀ိဥာဏ္စိတ္)ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

အေတြ႕အထိသိစိတ္ျဖစ္လာပံုမွာ အေတြ႕အထိ(ေဖာဌဗၺါရံု)ကို ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႕အျပားကအၾကည္ဓါတ္(ကာယပသာဒ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသြားတဲ့အခါ အေတြ႕အထိသိစိတ္(ကာယ၀ိဥာဏ္စိတ္)ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

 

ဒီေနရာမွာ အဆင္းအသံအနံ႕စတဲ့ အာရံုေတြႏွင့္ မ်က္စိ၊နား၊ႏွာ၊လွ်ာ၊ကိုယ္ကအၾကည္ဓါတ္ေတြဟာ ရုပ္ေတြျဖစ္ၾကျပီး.. ၀ိဥာဏ္စိတ္ေတြက နာမ္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ရုပ္နာမ္ေတြဟာျဖစ္ျပီးပ်က္ၾကတာဓမၼတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြေတြ႕ေနၾကားေနရတဲ့ အဆင္းအနံ႕စတာေတြဟာ တစ္ဆက္တည္းလုိမ်ိဳးခံစားရပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ရုပ္ေတြရဲ ႔သက္တမ္းႏွင့္ နာမ္(စိတ္)ေတြရဲ႕သက္တမ္းမတူၾကလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္လွ်င္ျမန္ျပီးထပ္မံပိုင္းျခားမရေတာ့တဲ့ အလြန္တိုေတာင္းေသာကာလတစ္ခုကို အဘိဓမၼာအေခၚ ခဏငယ္လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီခဏငယ္သံုးၾကိမ္ဟာ စိတ္တစ္ခုရဲ႕သက္တမ္းႏွင့္ညီပါတယ္။ ပထမခဏငယ္ကိုစိတ္စျဖစ္တဲ့ကာလ ဒုတိယခဏငယ္ကိုစိတ္ျဖစ္ဆဲကာလ တတိယခဏငယ္ကိုပ်က္တဲ့ကာလဆိုျပီးေတာ့လည္းသတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီစိတ္တစ္ခုရဲ႕သက္တမ္းကို စိတ္တစ္ခဏတစ္ခ်က္လုိ႔လည္းေခၚပါတယ္။ အဲဒီစိတ္တစ္ခဏေပါင္း ၁၇ ခ်က္ဟာ ရုပ္တစ္ခုရဲ႕သက္တမ္းႏွင့္ထပ္ျပီးညီပါတယ္။ ၁၇ ကို ၃ ႏွင့္ေျမွာက္ေတာ့ ခဏငယ္ေပါင္း ၅၁ ခုၾကာတယ္လို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရုပ္စျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ခဏငယ္တစ္ခ်က္သာၾကာျပီး ပ်က္တဲ့ကာလဟာလည္း ခဏငယ္တစ္ခ်က္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၄၉ ခုေသာခဏငယ္ေပါင္းၾကာခ်ိန္ဟာ ရုပ္ေတြရဲ႕တည္ဆဲကာလဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္ေနၾကားေနရတာေတြဟာ အဆက္မျပတ္သလိုခံစားေနရျခင္းသာျဖစ္ပါေတာ့တယ္…

About Pye Kun Zaw

Pye Kun Zaw has written 13 post in this Website..