ေကာင္းသည္ ့လမ္းျဖစ္ေစ ဆိုးသည္းလမ္းျဖစ္ေစ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါအမ်ားကိုဦးေဆာင္ေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့
အေကာင္းအဆိုးျပတ္သားရမည္…

ေပ်ာ ့ညံ ့ေသာေခါင္းေဆာင္သည္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားရဲ ့ ယုံၾကည္မႈကိုမရ..အားမလိုအားမရျဖစ္ေစသျဖင္ ့
ေခါင္းေဆာင္ဘ၀တြင္တာရွည္ျမဲမည္မဟုတ္…..

ထိုးထြင္းသိျမင္ရမည္… ေဖာက္ထြင္းသိျမင္ရမည္..ဘယ္သူဘာေျပာေျပာအားနာျပီးယုံေနေသာသူသည္ေခါင္းေဆာင္
စိတ္ဓာတ္မရွိေသာ ေနာက္လိုက္သာျဖစ္သည္.. ေခါင္းေဆာင္အေယာင္ေဆာင္ထားခ်င္ျဖစ္သည္..

အားနာေနေသာသူ…. ဒြိစိတ္နွင္ ့အရာရာကိုရႈျမင္ေသာသူရဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္…. မျပတ္အသားအေျဖကိုသာ
ဆုံးျဖတ္ေပးနိုင္မည္….

ျပသနာတတစ္ခုကိုအမ်ားနွင့္မတူေသာရႈေထာင္ ့မွ ျပတ္သားစြာရႈျမင္နိုင္ရမည္…. အျမင္ရွင္းရမည္….

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္သည္..အျခားလူမ်ားဖြင္ ့ဆိုသလို….. အနစ္နာခံမႈ…..တစ္ျခားအရာမ်ားမလို ျပတ္သားရင္
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္….

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်က္ခ်ရမည္ ့ေနရာတြင္ေနပါက…..ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ကိုခ်ရမည္… ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို ့မျပတ္မသားမျဖစ္ရ
ေပးလာေသးအၾကံဥာဏ္မ်ား (အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ) ( ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ားကတင္ျပေသာ ) အရာမ်ားကို
ေခါင္းေဆာင္ပီသစြာ…ျပတ္ျပတ္သားသားဆုံးျဖတ္ရမည္…

လူမ်ားကိုသူ ့ေနရာနွင္ ့သူ… အသုံးခ်တတ္ရမည္.တာ၀န္ေပးတတ္ရမည္…ေနရာတစ္ကာမိမိကအနစ္နာခံစရာ
မိမိပါ၀င္စရာမလို….ပါ၀င္ပါကေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေခါင္ေဆာင္ၾကီးမျဖစ္နိုင္….

လူမ်ားကိုပါးပါးနပ္နပ္ကိုင္တြယ္တတ္ရမည္… မကိုင္တြယ္တတ္ပါကလူမ်ားက ေခါင္းေဆာင္အေပၚမိမိတို ့ကို
အသုံးခ်ေနသည္ဟုအထင္ခံရတတ္သည္..

ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ေခါင္းစဥ္ပုံစံမ်ဳိး..ျပသနာရဲ ့အရင္းအျမစ္……ကိုသိရွိကာ… ျဖဳတ္ရဲ သတ္ရဲ ရမည္..

မိမိရဲ ့လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ကိုမေလးစားေသာ… မိမိအေပၚ respect မေပးနိုင္ေသာသူ မိမိအေပၚမတင္ျပပဲလုပ္ခ်င္ရာ
လုပ္ေသာသူကို….

အားနာခ်င္ေၾကာင္ ့ျပသနာရဲ ့အရင္းအျမစ္ကိုရင္းနွီးမႈေၾကာင္ ့မကိုင္တြယ္ရဲပါက… ရန္သူမ်ားမည္

မုန္းသူမ်ားေသာသူမ်ားကို မိမိလက္ေအာက္တြင္ထားပါက မိမိပါရန္ရွာခံ၇မည္.. ထိုသူမ်ားရဲ ့ရန္သူမ်ားအတြက္
မိမိကတိုက္ေပးရမည္… မဟာမိတ္မ်ား ေနာက္လိုက္မ်ားရဲ ့ေထာက္ခံမႈမရပါက… ေခါင္းေဆာင္သက္ဆုိးရွည္
မည္မဟုတ္ပါ.

ထိုသူမ်ားသာေအာင္ျမင္မည္… မဟုတ္ပါက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လည္းခဏတာခံမည္… မယုံမရွိက်နဲ ့ေလ…

ေသြးပ်က္တတ္ေသာ ေျပာသမွ်ယုံေသာ….သူမ်ားး….

ေခါင္းေဆာင္အတြက္ေနာက္ဆုံးအေျဖက ဓားနွင္ ့ဗိုက္ခြဲကာေသပြဲ၀င္ခ်င္းသာရွိသည္….

ကဲေခါင္းေဆာင္လုပ္မလားးး

ေအာင္ပိုင္

About koaungpaing1986

ko aung paing has written 3 post in this Website..

ကိုေအာင္ပိုင္