မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း ေသာက္ေရတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ေန ေသာ အာဆင္းနစ္ အဆိပ္သင့္ ခဲ့ၾကရ သူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား အေရအတြက္မွာ ၇၇ သန္း ဝန္းက်င္ ရွိေၾကာင္း လန္းဆက္ သုေတ သန အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ သုေတသီမ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါကား ပါဝင္ေသာ ခ႐ိုင္တြင္ ေနထိုင္သူ (၁၂၀ဝ၀) အား ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုၾကာ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ေနာက္မွ ယခု စစ္ တမ္းကို ျပဳစု ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား အတြင္း ေသဆံုး သြားခ့ဲၾက သူမ်ား၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္မွာ သဘာဝအရ ျဖစ္ပ်က္ ေနေသာ အဆိပ္သင့္ ေနသည့္ အရာမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ ပမာဏ မ်ားမ်ား အာဆင္း နစ္ အဆိပ္သင့္ ေနၾကျခင္းမွာ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး တၿပိဳင္နက္တည္း အဆိပ္သင့္ ေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO)က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းသို႕ အဆိပ္သင့္မႈမွာ ေျမေအာက္ေရကို ဆြဲတင္ရန္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း ထိုႏိုင္ငံတြင္ လက္ႏွိပ္ တံုကင္မ်ား တပ္ဆင္ သံုးစြဲ ခ်ိန္၌ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဆင္းနစ္ အဆိပ္ အလြန္တရာ နည္းပါးေသာ ပမာဏပင္ ျဖစ္ေစ ခႏၶာ ကိုယ္ အတြင္းသို႔ ကာလ ရွည္ၾကာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဝင္ေရာက္ ေနျခင္းက သရက္ရြက္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အဆုတ္ သို႔မဟုတ္ အေရျပား ကင္ဆာ တစ္ခုခု ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါး တို႕သည္ အဓိက ေရခ်ိဳ အရင္း အျမစ္ အျဖစ္ ေျမေအာက္ေရကို ထုတ္ယူ သံုးစြဲၾကေသာေၾကာင့္ ယခုလို အာဆင္းနစ္ အဆိပ္သင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု True News သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

About chitkay

myosithu minn has written 26 post in this Website..