ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၂၁/၂၀၁၂)
၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၀ ရက္
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္)

ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔အရ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ယွဥ္တြဲပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္သည္ –
(၁) ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၂) ဦးပိုက္ေထြး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၃) ဦးသန္းေဆြ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

(၄) ဦးေအာင္သိမ္း သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

(၅) ေဒါက္တာလင္းေအာင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန

(၆) ဦးဆက္ေအာင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

(၇) ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

(၈) ေဒၚစုစုလွိုင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၉) ဦးေသာင္းတင္ ဆက္သြယ္ေရး၊စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာန

(၁၀) ဦးထင္ေအာင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

(၁၁) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန

(၁၂) ဦးေအးျမင့္ေမာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

(၁၃) ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ဇင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

(၁၄) ဦးေသာင္းထိုက္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

(၁၅) ေဒါက္တာေဒၚသိန္းသိန္းေဌး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(ပုံ) သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

About spyhacker satan

spyhacker satan has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF