၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၃) ရက္ေန႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔အစည္းအေ၀းႀကီးတြင္

ေျပာၾကားခ့ေဲ သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆုံးမိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

က်ေနာ္တုိ႔ကလည္းဘဲ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းရႏုိင္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားမယ္။

အဲဒီလုိႀကိဳးစားမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ေနတယ္။ ဒီလုိလုပ္ေနတဲ့အတုိင္း က်ေနာ္တုိ႔လုပ္တဲ့

လုပ္ငန္းဟာ ေအာင္ျမင္သလား မေအာင္ျမင္ဘူးလားဆုိတာ ယခုေနအခါ ဘယ္သူမွ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။

ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိရင္ အခ်ိန္ေတြလုိပါေသးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာ မၿပီးေသးဘူး။

ၿပီးလာတ့တဲ စ္ေန႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမင္လာတ့တဲ စ္ေန႔မွာ က်ေနာ္တို႔လုပ္ငန္းေတြဟာ ေအာင္ျမင္သလား၊

မေအာင္ျမင္ဘူးလား ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ျမင္ႏုိင္မွာပဲ။

အဲဒီလိုျမင္လာတ့အဲ ခါမွာ ဖဆပလအဖ႕ဲြ ခ်ဳပ္ဟာ ဘယ္လိုအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မ်ိဳးလဲ၊ အလုပ္လုပ္တ့ဲေနရာမ်ိဳးမွာ

ဘယ္လုိထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သလဲဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ျမင္လာမယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုေနအခါမွာ က်ေနာ္

ဘာမွ သိပ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေျပာေနဖုိ႔မလုိပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဘာမွ ေသြဖီၿပီးေတာ့

လုပ္ေနတာ မရွိပါဘူး။ ဒီလြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဆုိၿပီး လုပ္ေနတာပဲ။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ အဲဒီလုိ

လတြ ္လပ္ေရးရေအာင္ က်ဳပ္တို႔လုပ္ေနတ့ေဲ နရာမွာ အလြယ္ဆုံး၊ အေကာင္းဆုံး၊ အေအးဆုံးနည္းကို

ရွာတယ္။ အဲဒီလုိ ရွာတာကုိ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ဘာအျပစ္ေျပာစရာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရွိသလဲ။ ဘယ္သူေတြက ဘာျဖစ္လုိ႔

က်ဳပ္တုိ႔ကုိ အျပစ္တင္ေနရသလဲ။

အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ သတိထား ၾကည့္ေစခ်င္တာက ဒီ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ဘယ္လုိ

ဖဆပလအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္လည္းဆိုတာ ရာဇ၀င္န႔ ဲ ျပန္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ လူေတြကိုလည္း ရာဇ၀င္န႔ဲ

ျပန္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဗမာျပည္မွာ ေပၚခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ေတြ၊

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုံး တစ္ေယာက္စီ၊ တစ္ေယာက္စီ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စိတ္ကူးထဲမွာ မာတိကာစဥ္ၿပီး

စဥ္စားၾကည့္ပါ။ ဘယ္လုိလူစားေတြလဲ။ ဘယ္လုိအဖြဲ႕ေတြလဲ ဆုိတာ အဲဒီအခါမွာ အေျဖထြက္လာမယ္။

ယခုအခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔က အစုိးရလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ က်ေနာ္တို႔

အစိုးရလုပ္ေနတ့ ဲ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာဆိုရင္ အတိုက္အခံဆိုတာ ရိွစျမဲပါပဲ။

ဘုရားလက္ထက္က ဘုရားကုိယ္တုိင္ အတုိက္အခံနဲ႔ မကင္းလုိ႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔လည္း မလြတ္ကင္းႏုိင္ဘူး။

အဲဒီလို အတိုက္အခံန႔ ဲ မကင္းတ့အဲ ျပင္ တပ္ပ်က္ဗိုလ္ လုပ္ရတ့ဲ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ

တုိင္းျပည္အေပၚမွာ ေစတနာရွင္းရွင္းထားၿပီးေတာ့ တဆင့္ထက္တဆင့္ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္လာတဲ့လုပ္ငန္းဟာ

တုိးတက္သလား မတုိးတက္ဘူးလားဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ျပန္ၾကည့္ပါ။

ဒီေတာ့ကာ လြတ္လပ္ေရးဆုိလုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ က်ေနာ္ေျပာမယ္။ လြတ္လပ္ေရးဆုိတုိင္း ပေဒသာပင္ ေျမက

မေပါက္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ က်ေနာ္ရွင္းခဲ့ခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စိတ္ထဲမွာ

လြတ္လပ္ေရးရေတာ့မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ စိတ္ကူးက ဘယ္လုိ စိတ္ကူးၾကသလဲဆုိလုိ႔ရွိရင္ ပေဒသာပင္ႀကီး

ခ်က္ခ်င္း ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေပါက္ၾကေတာ့မလုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ထင္ၾကတဲ့သူေတြ မ်ားၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဟာ . . .

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီဆုိၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္ခ်င္သလဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္ အရင္တခါတုန္းက ေတြ႕ခဲ့တယ္။

ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက ဂ်ပန္ေခတ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ဘုရားစူးေစ့ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတုန္းက

အဲဒီတုန္းကဆုိလုိ႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီ ဆုိေတာ့ကာ ဟသၤာတနယ္ထဲမွာ က်ေနာ္ေတြ႕ခဲ့တာ၊

ဘာေတြ႕သလဲဆုိရင္ လမ္းမေပၚမွာ ထြက္ၿပီး ေဆးေတြလွန္းတယ္။ အဲဒီေတာ့

လမ္းသြားလမ္းလာလုပ္တ့သဲ ူေတြ အေတာ္ဂကြ ်တယ္။ အဲဒါဟာ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္ဘူး။

လတြ ္လပ္ေရးဆိုတ့ ဲ အဓိပၸာယ္က ဘာလ။ဲ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာဟာ ကိုယ့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္

ေကာင္းစားဖုိ႔ျဖစ္ေစ၊ တမ်ိဳးသားလုံး ေကာင္းစားဖုိ႔ျဖစ္ေစ၊ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕

အက်ိဳးကို မထိခိုက္ပနဲ ႔၊ဲ အျခားလူေတရြ ႕ဲ အက်ိဳးကို မထိခိုက္ပဲန႔ဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္

ကုိယ့္တုိးတက္မႈအတြက္ လုပ္ႏုိင္တာဟာ လြတ္လပ္ေရးပဲ။

ဒီေတာ့ လတြ ္လပ္ေရးဆိုတ့ ဲ အဓိပၸာယ္ဟာ စည္းမ့ဲကမ္းမ့ဲသေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ စည္းန႔ဲကမ္းန႔ဲ

သေဘာမ်ိဳးသာျဖစ္တယ္။ စည္းန႔ကဲ မ္းန႔ ဲ ရိွမွသာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီေတာ့

လတြ ္လပ္ေရးဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ရတ့အဲ ခါမွလည္း နားလည္ရမွာက ငါတို႔ တိုင္းျပည္ဟာ ပိုၿပီး

စည္းကမ္းရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္လည္းပဲ စည္းကမ္းရွိရွိနဲ႔ လုပ္ရမယ္။

အဲဒီလုိအားျဖင့္ စည္းကမ္းသေဘာေတြကုိ နားလည္ၿပီး စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကမွ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာ

တကယ္ရမယ္။

အဲဒီေတာ့ကာ ခင္ဗ်ာတုိ႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးကုိ လုိခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရး ရႏုိင္ေလာက္တဲ့ စည္းကမ္းကုိ

ရွိၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရးကုိ လုိခ်င္လုိ႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရႏုိင္တဲ့ ညီၫြတ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါ။

လြတ္လပ္ေရးကုိ လုိခ်င္လုိ႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရႏုိင္တဲ့ ထူေထာင္မႈကုိ လုပ္ၾကပါ။ အဲဒီလုိ

လုပ္ၿပီးတ့ေဲ နာက္ ေရွ႕ကို လတြ ္လပ္ေရး အရသာကို ခံစားစံစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္း

ရွိၾကဖုိ႔၊ ယခုကတည္းက ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိယ္ကုိ အက်င့္ဆုိးေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ၊ ေစာက္က်င့္ေတြကုိ

ျပင္ၾကဖို႔ လိုၿပီဆိုတာ က်ေနာ္ ကေန႔ ေျပာခ့ခဲ ်င္တယ္။

: Posted by ေဇာ္သိခၤ from http://zawtk.myanmarbloggers.org

About nyanay

barma hte has written 40 post in this Website..

I'm not perfect everything i need more to learn anything and i want more friends .Please give me power for life.