ၿဗိတိသွ်တို႔ေစလႊတ္ေသာ ေဘကာသံအဖြဲ႕
ဒုဗုိလ္ကေလး ဂြၽန္ေနာ့သ္ႏွင့္အတူ ေဘကာသည္ ဇူလုိင္လ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံအဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ပါတည္း ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းမွ ခြာလာခဲ့သည္။ ႏွစ္လအၾကာတြင္ ေရႊဘိုကုိေရာက္ျပီး ၁၇၅၅ ခု၊စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္တြင္ မင္းတရားႀကီးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖူးေတြ႕ရသည္။ သံုးႀကိမ္သံုးခါ အခစားဝင္မႈမ်ားအတြင္းမွ အေလာင္းမင္းတရားကို ထူးျခားေသာ၊ ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္းရွိလွေသာ၊ ျဗိတိသွ်တို႔အေပၚသဒၶါတရားရွိေၾကာင္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပသလိုသူအျဖစ္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ေဘကာ၏  ကနဦးရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘရြတ္ခ္စာခ်ဳပ္ေပၚ ျမန္မာရွင္ဘုရင္လက္မွတ္ထိုးေရးျဖစ္သည္။ ေဘကာ မေအာင္ျမင္ခဲ့။ လက္ဦးဆံုးေျပာရလွ်င္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ထုိသုိ႔ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ပံုစံတက် လက္မွတ္ေရးထိုးမႈအေပၚ အာ႐ံုသိပ္မရွိေပ။ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ဘာသာျပန္ျပျပီးသည္ႏွင့္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ”ဟိုင္းႀကီးကြၽန္း၊ ပုသိမ္တင္မက ဒဂံုတြင္ပါ ကုမၸဏီအတြက္ေနရာ” ကိုေပးသနားေတာ္မူလုိက္သည္။
ထိုရက္ေရာမႈသည္ လက္နက္အလ်င္အျမန္ရလိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မည္သို႔ဆုိေစ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းကိစၥကို ရွင္ဘုရင္ ကတိပ်က္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ေဘကာ အခစားဝင္ေသာ စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ အဘယ္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဟိုင္းႀကီး ကြၽန္းေပၚ ကုမၸဏီေရာက္လာသနည္း ဟူေသာေမးခြန္းကို ေဘကာအား ရွင္ဘုရင္က ေနာက္တစ္ဖန္ေမးေတာ္မူသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔၌ ေဘကာ့ေရွ႕တြင္ ဘရြတ္ခ္ထံစာတစ္ေစာင္ကို ရွင္ဘုရင္ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးစဥ္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းကို ခ်န္လွပ္ခဲ့သည္။ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းတြင္ ကုမၸဏီအေျခခ်လိုျခင္းမွာ ကုန္စည္အျပည့္ပါေသာသေဘၤာမ်ား ျမစ္ကို ဆန္မတက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု ေဘကာ ေစာဒကတက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ေဘကာအား ဆက္မေျပာေစဘဲ ”အဲဒီကို ေမာင္မင္းတို႔ဘာေၾကာင့္ေရာက္ေနသလဲ၊ မဟုတ္ဘူးလား။ ေမာင္မင္းတို႔က ပုသိမ္ကိုပဲ အားလံုးလာခ်င္တာလို႔ ငါကိုယ္ေတာ္ထင္ခဲ့တာ” ဟုမိန္႔ခဲ့သည္။

မည္သို႔ဆုိေစကာမူ သံလ်င္ႏွင့္ပဲခူးကို လုပ္ၾကံေရးသည္ အေလာင္းမင္းတရားေရွ႕တြင္ ႀကိဳႏွင့္ေနသည္။ ၁၇၅၅ ႏွစ္ကုန္၌ ပဲခူးသည္ အေျမာက္လက္နက္ထူထပ္စြာခ်၍ ခုခံထားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ အပူတျပင္း လက္နက္လိုအပ္ေနခဲ့သည္။ ထုိလက္နက္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ ဝယ္ယူလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယရာဇသံထဲ ေရးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဘရြတ္ခ္၏စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ”ကုန္သြယ္ေရးလုိက္ေလ်ာမႈသံုးခု” အတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္လက္ေဆာင္ပဏၰာဆက္သမည့္အေၾကာင္း မေရမရာကတိေပးထားသည္။  ျပန္စဥ္းစားလွ်င္ မင္းတရားသည္ ”ႏွစ္စဥ္ဆက္သေသာ လက္ေဆာင္ပဏၰာထက္ လက္နက္အလံုအေလာက္” ကိုခ်က္ခ်င္းရလိုေၾကာင္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေျပာခဲ့သည္။ ေဘကာသည္ ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္အလက္ ၁ဝဝဝႏွင့္ အေျမာက္ ၂ဝလက္ကို ခ်က္ခ်င္းပံ့ပိုးေပးႏုိင္မလားဟု မင္းတရားႀကီး ေမးျမန္းစူးစမ္းေတာ္မူေသာ္ ေဘကာ မေပးႏုိင္။ ထုိအစား ဟုိင္းႀကီးကြၽန္းသို႔ျပန္ေရာက္လွ်င္ ေျပာင္းေခ်ာ ၇၅လက္ႏွင့္ အေျမာက္ ၆လက္ကိုပို႔ေပးမည္၊ က်န္ေျပာင္းေခ်ာ ၅၂၅လက္ႏွင့္ အေျမာက္ ၁၄လက္ကိုေနာင္မွ မဒရတ္စ္မွပို႔ေပးပါမည္ဟု ကတိထားခဲ့သည္။

ေဘကာ ဘက္မွကတိေပးထားေသာ လက္နက္အားလံုးကို အေလာင္းမင္းတရား ရမရ မရွင္းလင္းေပ။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္သမုိင္းမွတ္တမ္းအရ ကပၸတိန္ဒုိင္ယာသည္ ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္ အလက္၃ဝဝ၊ အေျမာက္ႀကီး ၁ဝလက္၊ က်ည္ေစ့ေသတၱာ ငါးလံုး၊ ယမ္းစည္ ခုနစ္လံုးတို႔ကို ၁၇၅၆ ခု၊ေမလဆန္းတြင္ ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ထိုပမာဏသည္ ေဘကာ ကတိေပးထားေသာ အေရအတြက္ထက္နည္း၏။ သုိ႔ေသာ္ မွတ္တမ္းမတင္ဘဲ ထားလုိက္သည့္ မနည္းလွေသာအေရအတြက္ျဖစ္သည္။

၁၇၅၅ ခု၊စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ေရႊဘုိမွ ေဘကာထြက္ခြာလာေသာအခါ သူသည္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုး ေရးအမႈကို ျပီးျပတ္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့။ ေဘကာႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ရင္းႏွီးေသာ၊ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေသာ ဆက္ဆံေရးဆီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသည့္ ပြဲဦးထြက္ေျခလွမ္းဟု အေလာင္းမင္းတရားဘက္မွ အဓိပၸါယ္ေကာက္ ယူေနခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ၏မ်က္စိထဲ၌ ေဘကာသံေစလႊတ္မႈသည္ ရလဒ္လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏုိင္ဟုျမင္ေလသည္။

ဒုတိယေျမာက္ေဂ်ာ့ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ထံေပးပို႔ေတာ္မူေသာ
အေလာင္းမင္းတရား၏ရာဇသံစာမ်ား
ေရႊဘုိမွ ေဘကာျပန္ေရာက္လာျပီးေနာက္ ပုသိမ္၌ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာေပၚေပါက္ခဲ့ သည္။ ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ‘ဘုရားကုန္းေတာ္’ ေျမျမင့္ေနရာကို ခံတပ္တည္ရန္ ေနရာေကာင္းတစ္ခုဟု ျမင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။     ဤသို႔ျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ထုိေနရာကို ျမန္မာဘုရင္ေပးသနားရန္ နည္းမ်ိဳးစံု ေတာင္းခံၾက ေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းတရားႀကီး ပြင့္လင္းစြာမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။

“’ငါကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ထီးနန္း႐ုိက္ရာ မခုိင္ျမဲေသးဘဲႏွင့္ အထြဋ္အျမတ္ေနရာ ဘုရားကုန္းေတာ္ကို ေမာင္မင္းတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူလိုက္လွ်င္ ဘာသာသာသနာကိုမခန္႔ေလးစားလုပ္သူဟု အထင္ခံရေပေတာ့မည္။ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏စိတ္ကို လႊမ္းမိုးႏုိင္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ဆန္႔က်င္ၾကေပေတာ့မည္။ ထိုအခါ ထီးနန္း႐ုိက္ရာကို အျပည့္အဝ မရေသးေသာ ငါကုိယ္ေတာ္သည္လည္း ထီးနန္းကုိလက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးရေပေတာ့မည္”

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ဘရြတ္ခ္အား ခံတပ္ေဆာက္ရန္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းမွေျမကြက္ကို အၾကံျပဳခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ အေလာင္းမင္းတရား ရန္ကုန္သို႔ျပန္ေရာက္ေသာ ဧျပီလတြင္ ဘရြတ္ခ္သည္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းမွ ခြာေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ဘရြတ္ခ္သည္ မိမိဆႏၵအတုိင္းထြက္ခြာခဲ့၏။ ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့လာျပီးေနာက္ အိႏၵိယသို႔ျပန္လုိေၾကာင္း မဒရတ္စ္ဘုတ္အဖြဲ႕ထံခြင့္ပန္ခဲ့သည္။ ဘရြတ္ခ္ေနရာအတြက္ ကပၸတိန္ဟိုး ကုိေရြးခ်ယ္ ၾကသည္။

ဟိုးသည္ ေခါင္းမာသူတစ္ဦး။ တစ္ခြန္းတည္းဆုိရလွ်င္ ဟိုးသည္ ဘရြတ္ခ္ႏွင့္ လံုးလံုးကြဲျပားသူျဖစ္၏။ ပုသိမ္ေျမေနရာေရြးခ်ယ္ေရး၌ ဘရြတ္ခ္သည္ ေခတ္စကားႏွင့္ေျပာရလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အကင္းပါးသူ ျဖစ္သည္။ အထြဋ္အျမတ္ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာေစတီေတာ္ကို ခံတပ္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ဖ်က္ဆီးမေပးႏုိင္ ဟူေသာ ရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔ကုိလက္ခံရန္ အသင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဟိုးကမူ အကြက္အကြင္းေကာင္းေသာ ေျမတစ္ကြက္ သည္ အက်ိဳးဆက္ႀကီးမားေၾကာင္း၊ ရွင္ဘုရင္အေပၚ သူ႔အရွိန္အဝါလႊမ္းမိုးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္မည့္အေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ဟိုး၏အေျပာကို ဘရြတ္ခ္ကန္႔ကြက္သည္။ အားလံုးသည္  အတည္ျဖစ္ေနျပီမို႔ ရွင္ဘုရင္ အမ်က္ေတာ္ ရွမည့္ေဘးမွ ေဝးကာ အလံုးစံုျပီးစီးေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္ဟု ဘရြတ္ခ္အၾကံေပးခဲ့သည္။

ဘရြတ္ခ္ ထြက္ခြာသြားသည္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ဘြားခနဲေပၚေပါက္လာၾကေတာ့၏။ နန္းေတာ္တြင္ ဟိုးသည္ ဘုရားကုန္းေတာ္ကိစၥ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားျပန္ရာ ယတိျပတ္ျငင္းဆုိျခင္းကို ၾကံဳရသည္။ ထုိအခါ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္း ဦးစီးမွဴးဟိုးသည္ အင္အားသံုးျပီး ပုသိမ္မွ ဘုရားကုန္းေတာ္ကို ရေအာင္ယူကာ ကုန္းေတာ္ေပၚ အေဆာက္အဦ အခ်ိဳ႕ေဆာက္သည္။ သို႔ေသာ္ အင္မတန္သေဘာမေတြ႕ႏုိင္ေသာ ရွင္ဘုရင္က အဂၤလိပ္တို႔ကို ဘုရားကုန္းေတာ္ေပၚမွ မရမကႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ကုန္သြယ္ေရးတိုးျမႇင့္ရန္၊ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ သူ၏ႏုိင္ငံေရး၊ မဟာဗ်ဴဟာအေရးတုိ႔ကို ကာကြယ္ထားရန္ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္အထူးအခြင့္အေရး၊ ပုသိမ္တြင္ေျမတစ္ကြက္ စေသာ အဂၤလိပ္တို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆိုသမွ် အမ်ားစုကို မင္းတရားႀကီးက ေပးသနားရန္အသင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာျပည္႐ွိ အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီမွ လူအခ်ိဳ႕သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍ မရေၾကာင္း အေသအခ်ာသက္ေသျပခဲ့ၾကသည္။

ဟိုး၏လက္သင့္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ အေလာင္းမင္းတရား၏ စိတ္ရွည္သီးခံႏုိင္စြမ္း အစမ္းသပ္မခံရခင္ လေပါင္းမ်ားစြာအလုိကတည္းက အေလာင္းမင္းတရားသည္ ေဂ်ာ့ဘုရင္-၂ ႏွင့္ကုမၸဏီဒါ႐ုိက္တာမ်ားထံ တိုက္႐ုိက္ရာဇသံစာေပးပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာတုိးတက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ သူ႔လုိပင္ ဆံုးျဖတ္ရသူ၊ တန္းတူရည္တူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဖုိ႔လုိအပ္သည္ဟု မင္းတရားႀကီးေတြးခဲ့မိပါလိမ့္မည္။

မင္းတရား ရန္ကုန္ကိုျပန္ခ်ီလာေသာ ၁၇၅၆ ခု၊မတ္လတြင္ မင္းတရားသည္ ေဂ်ာ့ေဘကာႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနကာ မင္းတရား၏အမတ္က ရာဇသံစာ ေလးေစာင္ကို အသင့္ေရးထားျပီးျဖစ္၏။ အဂၤလိပ္ ဘုရင္ထံတစ္ေစာင္(ရာဇသံေရႊေပ)၊ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ထံတစ္ေစာင္၊ မဒရတ္စ္ဘုရင္ခံထံတစ္ေစာင္ႏွင့္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းဦးစီးမွဴးထံတစ္ေစာင္၊ စုစုေပါင္းေလးေစာင္ျဖစ္သည္။

ရွင္ဘုရင္အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံရာတြင္ ေလသံႏွင့္ေရးဟန္ သင့္ေတာ္ကုိက္ညီေစရန္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ထိုေခတ္ပညာရည္အျပည့္ဝဆံုး စာဆုိေတာ္မ်ားထဲမွတစ္ဦးျဖစ္ေသာ လက္ဝဲေနာ္ရထာကိုေရးသားေစခဲ့သည္။ အေလာင္းမင္းတရား၏ ႐ိုးရင္းဘက္တစ္ဦးျဖစ္သလို ဝန္ႀကီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေသာ လက္ဝဲေနာ္ရထာသည္ ရာဇသံ ေရႊေပ၏စာသားမ်ားကို စီကံုးခဲ့သူတည္း။

ထုိရာဇသံကို အထူးျခားဆံုး အရွားပါးဆံုးျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ဂ႐ုတစုိက္စီမံခဲ့သည္။ စာသားမ်ားကို ေရႊေပထက္တြင္ေရးသြင္းထားျပီး ပတၱျမားႏွစ္ဆယ့္ေလးလံုး ႏွစ္ရစ္စီထားသည္။ လိပ္ထားေသာေရႊေပကို ဆင္စြယ္ ၾကဳတ္သြတ္ကာ ထူးေထြဆန္းျပားစြာ ထုတ္ပိုးထား၏။ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာဘုရင္သည္ အေနာက္တုိင္းဧကရာဇ္တစ္ပါးႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းပင္။

သုိ႔ေသာ္ အေလာင္းမင္းတရား၏ သံတမန္ေရးရာအဖြင့္နိဒါန္း ၾကမၼာငင္ခဲ့သည္။ ရာဇသံစာမ်ား မဒရတ္စ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးကို ဟိုးသည္ တမင္သက္သက္ ဖြင့္ႏႊဲေအာင္လုပ္ခဲ့ႏုိင္သည္။ ရာဇသံေရႊေပႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ ထံေပးပို႔ေသာ ရာဇသံစာကို ‘ဟိုး’ေနရာဆက္ခံသူ ေသာမတ္စ္ႏ်ဴတန္က ပထမဦးစြာ ဘဂၤလားမွ ဖုိ႔ဒ္ဝီလ်ံခံတပ္သုိ႔ အလ်င္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ စာမ်ား ကာလကတၱားမွ မဒရတ္စ္သို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္သည္ ၁၇၅၇ ခု၊မတ္လကုန္ျဖစ္သည္။ ဇြန္လဆန္းေရာက္မွ ေဂ်ာ့ပီးေဂါ့က လန္ဒန္သို႔ပို႔ေပးသည္။      စာေရးျပီး ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ၁၇၅၈ ခု၊မတ္လ ေရာက္မွ ရာဇသံစာ၏ဘာသာျပန္စာမ်ား လိပ္စာရွင္ထံ ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဟိုး၏လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ၊ ႏ်ဴတန္၏ ျမန္မာတို႔အေပၚမယံုၾကည္မႈတို႔အျပင္ သိသာေသာဥေပကၡာျပဳမႈႏွင့္ မသိသား ဆိုးဝါးႏိုင္ျခင္းမ်ားသည္ အေလာင္းမင္းတရား၏ ဆန္းသစ္ေသာပဏာမေျခလွမ္းကို လံုးလံုးအက်ိဳးေက်းဇူးမဲ့ေအာင္ ပံုစံေျပာင္းေပးလုိက္သည့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ အေၾကာင္းခံမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ အေလးထားမႈမရွိျခင္း ကိုလည္း ကုမၸဏီ၏က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈဟုေခၚရမည္။ ျမန္မာျပည္ကို မ်က္ျမင္ထင္ရွားရပ္တည္ေနေသာတုိင္းျပည္ဟု ျမင္ရမည့္အစား ေစ်းကြက္တစ္ခုဟု အထင္ေသးစြာျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာဘုရင္အသစ္ကိုလည္း တန္းတူရည္တူ ျမင္ရမည့္အစား အလားအလာရွိေသာ ေဖာက္သည္တစ္ဦးအျဖစ္ ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

လန္ဒန္တြင္ စာႏွစ္ေစာင္ကိုင္တြယ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔သိရသည္မွာ ရာဇသံစာမ်ားထဲမွ အေလာင္း မင္းတရား၏  သံတမန္ေရးရာခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ စာမ်ား၏သိမ္ေမြ႕ေသာဖြဲ႕စည္းဟန္၊ ယဥ္ေက်းမႈသတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား အပါအဝင္ အမွန္အကန္သတင္းပို႔ခ်က္မ်ားကို ေဂ်ာ့ဘုရင္-၂ တင္မက ကုမၸဏီဒါ႐ုိက္တာမ်ားပင္ နားလည္ပံုမရေပ။
မွန္ပါသည္။ ဤစာမ်ားေရးရျခင္း၏ အေျခအေနမ်ားကို စာလက္ခံသူမ်ားအား လံုလံုေလာက္ေလာက္ တင္ျပမႈမရွိဘူး ဆုိလွ်င္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ထုိစာကိုထူးျခားပစၥည္းအျဖစ္ထက္ မ်ားမ်ားစားစားပိုျပီး မွတ္ယူမည္မဟုတ္ေခ်။

သို႔ေသာ္ျငား အကယ္၍သာ ျဗိတိန္မွလိပ္စာရွင္သည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္း မ်ားကို ေလးစားသမႈျပခဲ့လွ်င္ ေစာေစာကေျပာေသာကိစၥမ်ားလည္း ေနာက္ဆံုး၌ ဒုတိယအဆင့္တြင္က်န္ခဲ့မည္။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ လန္ဒန္မွျပန္ၾကားလႊာတစ္ေစာင္တစ္ေလမွ မရခဲ့သလို ပို႔လုိက္ေသာရာဇသံစာ လက္ခံ ရရွိေၾကာငး္ကိုပင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈတစ္စံုတရာ မရခဲ့ေပ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက္ေသမ်ားကျပသခဲ့သည္မွာ ထုိအျဖစ္ကို အေလာင္းမင္းတရားနာခဲ့သည္။

About ၀င့္ျပံဳးျမင့္

wintpyone myint has written 59 post in this Website..

IN LOVE I TRUST.