သံတြဲေစ်းေဆာက္လုပ္ရန္ေစ်းေကာ္မတီႏွင့္ကန္ထရိုက္တို႕ဂြင္ရိုက္ကာလုပ္စားေနၾကသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ သံတြဲေစ်းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္RICH LIFEကုမၼဏီမွေဆာက္လုပ္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။သံတံဲေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအားသက္ညွာေသာအားျဖင့္ ေအာက္ထပ္ဆိုင္ခန္း
မ်ားကို အလကားေဆာက္လုပ္ေပးမည္ဟုကန္ထရိုက္တဖြဲမွကမ္းလွမ္းေသာ္လည္းေစ်းအဖြဲ႕
မွ၄င္းတို႕အျမတ္ရမည္မဟုတ္သျဖင့္ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။။အဆိုပါေစ်း
ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ကန္ထရိုက္မွ ျခံစည္းရိုးမ်ားကာရံေသာအခါ နဂိုေစ်းေျမ
ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီးလမ္းမေပၚထိ ေက်ာ္လြန္ကာရံထားျပီးရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ေကြေကာက္ျပီးကာရန္ထားသည္ကိုေတြရွိရပါသည္။ ဟန္တားမည္သူလည္းမရွိသျဖင့္ကားမ်ားဆိုင္ကယ္မ်ားသြားလာရာတြင္မ်ားစြာခက္ခဲၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊ ကားဆိုင္ကယ္တိုက္မွဳလည္းမ်ားလာပါသည္။ ။ေစ်းေဆာက္ရန္အတြက္ဆိုကာသံတြဲေစ်းေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ကန္ထရိုက္ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေစ်းေကာ္မတီမ်ားဆိုင္ေနရာေကာင္းရရွိရန္ပူပါင္းၾကံစဥ္ခဲ့ၾကသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ ထို ႕ေၾကာင့္ ေစ်းေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ ေစ်းမ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ေနရာေကာင္းမ်ားရရွိ ေနရာယူ ထားၾကျပီးပိုေသာေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကိုလည္း ေစ်းေကာ္မတီမွလက္က်ိတ္ထိုးေရာင္းခ်ကာထိုေငြမ်ားကို ေစ်းေကာ္မတီမွသိမ္းဆည္းထားမည္ဟုသိရွ္ိရပါသည္။ ေစ်းေကာ္မတီ၀င္မ်ား သည္မိမိဆိုင္ခန္းေနရာေကာင္းရရွိရန္အတြက္သာလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေစ်းႀကီးမီးေလာင္ေသာအခါေစ်းေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာမည္သည့္အကူအညီမွ
ေစ်းသူေစ်းသားမ်ာအားေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ၾကပါ၊မီး၀ိုင္းသတ္ေနသူမ်ားအားလည္းမကူညီခဲ့ပါ၊
မီးလံုျခံဳေရးမီးသတ္စနစ္လည္းမရွိ၊လံုျခံဳေရးစည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းမွဳစီစဥ္မွဳမ်ားလည္းမျပဳလုပ္ခဲံ့ ၾကပါ ၊ေစ်းအတြင္းမီးသတ္ေရရွိမရွိလည္းဂရဳမျပဳခဲံ့ၾကပါ၊ ေစ်းမီးကင္းလည္းေသခ်ာစြာခ်ထား
ျခင္းမရွိပါ၊ ေစ်းသည္အမ်ားစုမွာမီးေလာင္ခဲ့ရသျဖင့္ဆံုရံွဳခဲ့ရျခင္း ေစ်းမွပစၥည္းမ်ားမသမာသူ မ်ားေၾကာင့္ ခိုးယူျခင္းေၾကာင့္ဆံုးရံွဳမွဳ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ရသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ေစ်းေကာ္မတီ၀င္
မ်ားမွာ ေစ်းမီးသတ္ေနသူမ်ားကိုလည္း ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ေစ်းေကာ္မတီႏွင့္
မသက္ဆိုင္သလို႕ေနခဲ့ၾကပါသည္။ ေနရာျပန္ရရန္ ကိစၥဆိုလွ်င္ ေစ်းေကာ္မတီမွထိပ္ဆံုး
မွေနရာ ယူ၀င္ၾကြားခဲံ့ပါသည္။ ေစ်းမီးေလာင္ေသာအခါေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား မျမင္ၾကရ
ပါ။ယခုဆိုင္ခန္းမ်ားေနရာေကာင္းေကာင္းမတိအဖြဲ႕ရရွိျပီးလွ်င္ထိုသူမ်ား ထြက္သြားၾက
မည္ကို ျမင္ေယာင္ေနၾကသည္ဟုကေစ်းသူေစ်းသားမ်ားမွေျပာၾကားေနၾကပါသည္။
လက္ရွိေစ်းေကာ္မတီ၀င္မ်ားေနရာေကာင္းယူထားၾကသူမ်ားမွာစိုးသန္း၊ျမေမာင္၊လွေရႊ၊ တိုးတိုး၊ျမင့္ေအာင္၊ထြန္းၾကည့္ ဆိုေသာမိမိဘာသာေကာ္မတီလုပ္ထားသူမ်ားမွ မိမိေန
ရာေကာင္းရရွိေရး၊ကန္ထရိုက္ထံမွေငြရရွိေရးတိုကိုႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ဟုသိရွိရပါသည္။
ယာယီေစ်းတြင္လည္းအျခားသူမ်ားကိုမဲႏိုက္သည္ဆိုေသာ္လည္း
ေကာ္မတီမ်ားမွာေနရာေကာင္းမ်ားေထာင့္ခန္းမ်ားကိုေနရာယူထားျပီးက်န္အခန္းမ်ားကိုသာ
မဲႏိုက္ပါသည္။ ယခုေစ်းႀကီးတြင္လည္း အဆိုပါေကာ္မတီမွပင္ ေနရာေကာင္းမ်ားရယူထားျပီ။
ေကာ္မတီတစ္ဦးလွ်င္ ဆိုင္ခန္း(၂)နခ္း(၃) ခန္းစီရယူထားၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။၄င္းျပင္ဆိုင္
ခန္း(၁၀၀) ေက်ာ္ကိုလည္း လမ္းမမ်ားကိုပိတ္ျပီး၄င္း၊လမ္းမမ်ားကို က်ဥ္းျပီးအခန္းဂ(၁၀၀)
ေက်ာ္ေရာင္းခ်ထားျပီး၄င္းတို႕လက္ထဲတြင္ က်ပ္သိန္း(၂၀၀၀) ေက်ာ္ရရွိျပီးလုပ္စားေနသူမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းကန္ထရိုက္သည္ ေစ်းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အုတ္မ်ားကို ေစ်းသက္သာ
ျပီးကန္ထရိုက္ အျမတ္ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမွဳအျဖစ္လက္ျဖစ္အုတ္မ်ားကိုဘိလပ္ေျမပါသည္
ဆိုရံုမွ်ျဖင့္ပါျပီးသဲတို႕ျဖင့္ အုတ္ ထုတ္လုပ္ေနပါသည္ ။ပံုမွန္အုတ္တခဲ့၏တန္ဘိုးမွာယခု
လက္ရွိ ၇၅ က်ပ္ေပါက္ျပီး ကန္ထရိုက္တို႕၏အုတ္မွ ၁၀ က်ပ္သာက်သည္ဟုသိရွိရပါသည္။
ခိုင္ခန္႕မွဳမွာ ယခုကန္ထရိုက္အုတ္မ်ားမွာ လက္သည္ျဖင့္ဖဲ့ရံုျဖင့္က်ိဳးပ်က္သြားေသာအေပါစား
အုတ္မ်ားျဖစ္ရာ သံတြဲေစ်း၏ခိုင္ခန့္မွဳမွာ မ်ားစြာစိုးရိမ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အခ်ိဳအဆိုအရ ေစ်းမီး
ထပ္မံေလာင္မွ အုတ္က်က္သြားမည့္ အေနအထားသို႕ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။မီးျဖင့္ဖုတ္
ေသာအုတ္မ်ားမွ ယခုကန္ထရိုက္အုတ္ႏွင့္ ခိုင္ခန္႕မွဳကြာျခားလွပါသည္။။ေစ်းဆိုင္ခန္း
တန္ဘိုးမွာလည္း ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္(၈)သိန္းမွ်က်မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းကန္ထရိုက္ႏွင့္
ေစ်းေကာ္မတီတို႕လုပ္စားမွဳျဖင့္က်ပ္သိန္း(၂၀)ေက်ာ္ျဖင့္အျမတ္္တင္ရာင္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။. ထိုျပင္ အသိဥာဏ္ကင္းမဲ႕စြာေစ်းအိမ္သာကို နဂိုေနရာတြင္မထားရွိဘဲ အလည္
တန္းေက်ာင္း အနီး လမ္းမႀကီးေပၚမ်က္ႏွာစာတြင္ စုတ္ပ်က္န့ံေစာ္သြားေစရန္ ေဆာက္လုပ္
မည္ဟုသိရွိရပါသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္မသင့္ေတာ္ဆိုကာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးႏွင့္ ျမို႕မိျမိဳ႕
ဖမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းကန္ကြက္ၾကေသာ္လည္းေကာ္မတီမွမိမိေနရာေကာင္းမ်ားေပ်ာက္သြားမည္ စိုးကာအေရးမလုပ္ဟုသိရွိရပါသည္။
မီးေလာင္ျပီးေစ်းျပန္ေဆာက္လုပ္မည့္ေစ်းတြင္ မိမိေနရာမိမိဆိုင္ခန္းျပန္ရရမည္ဆို
ေသာ္လည္း ေစ်းအိမ္သာကိုမွဳ၄င္းတို႕ေကာ္မတီမ်ား၏ဆိုင္ခန္းႏွင့္နီးသျဖင့္(နဂိုေနရာတြင္ မထားဘဲ)နဂိုေနရာမွေစ်းအျပင္သို႕ထုတ္ကာေထာင့္မ်က္ႏွာစာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်က္ႏွာပ်က္ေအာင္ေဆာက္လုပ္မည္ဟုသိရွိရသျဖင့္မ်ားစြာစိတ္ပ်က္မိၾကေၾကာင္း၊ထိုမွသာနဂိုေနရာ၊
နဂိုဆိုင္ခန္း၊နဂိုအိမ္သာေနရာတြင္ထားရွိသင့္ေၾကာင္းေစ်းသူေစ်းသားမ်ားမွတင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။

About Nu Than

Nu Than has written 12 post in this Website..