အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳမ်ားလြန္လြန္
က်ဴးက်ဴးျဖစ္ပြါးလာပါသည္။ထိုျဖစ္ပြါးမွဳေၾကာင့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေဒသခံမ်ား၏အသက္အိုးအိမ္၊ျခံေျမ၊အေဆာက္အဦးပစၥည္းဖ်က္ဆီးမီးရွိဳ႕ခံေနရျခင္း၊ ျမို႕ျပင္သို႕ေမာင္းထုတ္ခံထားရျခင္း၊
အျပင္ထြက္ခြင့္ပိတ္ပင္ခံထားရျခင္း။မတရားသတ္ျဖတ္ခံေနရျခင္း၊စားနပ္ရိကၡာမ်ားျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း၊မီးဖြါးခြင့္ႏွင့္ ေဆးရံတက္ကုသခြင့္မ်ားမရရွိျခင္းအစရွိသည္တို႕ေၾကာင့္မ်ား
စြာေသေၾကပ်က္စီၤးခဲ့ရသည္ကိုေတြ႕ရသည္။.အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားသည္အစၥလာမ္ဘာသာမွ သတ္မွတ္ထားေသာသည္းခံျခင္းေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္ကာအႀကိမ္ႀကိမ္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံေန
ရျပီးျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္းထိေရာက္စြာကာကြယ္မေပးသည့္အျပင္စားနပ္ရိကၡာမ်ားျဖတ္ေတာက္ထားသျဖင့္ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနျခင္း၊စားနပ္ရိကၡာ၀ယ္ယူခြင့္မေပးျခင္း၊၊က်န္းမာေရး
ေဆးကုသခြင့္မေပးဘဲပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ပညာသင္ၾကားခြင့္ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ခရီးသြားလာခြင့္
ပိတ္ပင္ထားျခင္းစသည္လူအခြင့္အေရးမ်ားစြာခ်ိဳေဖါက္ခံထားရမွဳမ်ားတို႕ေၾကာင့္မိမိတို႕လူသားတစ္ဦး၏အခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ကိုယ္ကိုယ္မိမိသာေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္မိမိအသက္၊အိုးအိမ္မ်ားကိုထိပါးေစာ္ကားမွဳမ်ားကို မိမိတို႕တုန္႕ျပန္တိုက္ခိုက္ျပီးျမင့္ျမတ္ေသာ
ေကာင္ကင္ဘံုသို႕တက္လွမ္းရန္မွ အပ အျခားမရွိျပီျဖစ္သည္။
သို႕ပါ၍ ထပ္မံေစာ္ကားဖိႏွိပ္ညွင္းဆဲ မွဳမ်ားရွိလာပါက၁၇၁၀-၂၀၁၂ ေန႕ရက္မွ
စ၍ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမအားလံုးတြင္ဖိႏွိပ္ညွင္ပန္းေစာ္ကားမွဳမ်ား အားတုန္ျပန္တိုက္ခိုက္ခြင့္
(ဂ်ီဟတ္)လုပ္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း အီရန္မွ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ (ဂ်ီဟတ္)ေၾကျငာ
ခြင့္ျပဳကာ( ဂ်ီဟတ္)နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္သည္။

About areno areno

areno areno has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF