ဆံံုး စ မ ထင္ ေသာ သံ သ ရာ တ ေလွ်ာက္ တြင္ ဂဂၤါ ၀ါ လု သဲ စု မ က ေသာ ဘု ရား မ်ား ပြင့္ ခဲ့
ၾက သည္။( သမၺဳေဒၶ ဂါ ထာ )
ဗုဒၶ ၀င္တို.တြင္ ထင္ရွားသည္မွာ ( ၂၈ )ဆူေသာ ဘုရားမ်ားျဖစ္သည္။

ေဂါတမ ဘုရားရွင္ ျဖစ္္လာမည္. သုေမဓါ ရွင္ ရေသ.အား ” ေနာင္ ဘဒၵ ကမၻာတြင္
ေဂါတမ
အမည္ျဖင္. ဘုရား ျဖစ္မည္ “ဟု ဗ်ာဓိတ္ေပးေသာ “ ဒီပင္ကရာ” ဘုရားရွင္
ပြင္.ေတာ္မူေသာ
” သာရမ႑ ကမၻာ” တြင္ ပြင္.ေတာ္မူၾကေသာ ဘုရားရွင္ မ်ား မွ ေဂါတမ ဘုရားရွင္
အထိ
ဘုရားရွင္ ၂၈ -ဆူ ရိွေလသည္။ဤဘုရားရွင္မ်ားကို
ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားမ်ားဟုေခၚေ၀ၚ ပူေဇာ္ၾကပါသည္။

ဘု ရား ပြင္.ေသာ ကမၻာ မ်ား ။
ကမၻာအသစ္တစ္ခု
ျဖစ္လာသည္ႏွင္. ၾကာပြင္.ၾကီးမ်ား ႏွင္႔ သကၤန္းမ်ားလဲ ျဖစ္ထြန္းပါလာသည္ ဆို၏

ထိုသို. ၾကာပြင္.ၾကီးမ်ား ႏွင္႔ သကၤန္းမပါေသာ ကမၻာကို ” သုညကမၻာ ”
ဟုေခၚဆိုၾကသည္ ။
ၾကာပြင္.ၾကီးမ်ား ႏွင္႔ သကၤန္းမ်ားအေရအတြက္အတိုင္း ဤကမၻာတြင္
ဘုရားဘယ္ႏွစ္ဆူပြင္.မည္ ဟု ျဗဟၼာၾကီးမ်ားမွ ၾကိဳတင္သိရွိကာ
ဘုရားေလာင္းေတာထြက္လာေသာအခ်မွ ကပ္လွဴရန္ သကၤန္းမ်ားကို
သိမ္းဆည္းထားလိုက္ၾကသည္
ဆို၏။
၁။ ဘုရားရွင္ ၁ -ဆူ ပြင္.ေသာ ကမၻာ ကို ” သာရ ကမၻာ ” ၊

၂။ ဘုရားရွင္ ၂ -ဆူ ပြင္.ေသာ ကမၻာ ကို ” မ႑ ကမၻာ ၊

၃။ ဘုရားရွင္ ၃ -ဆူ ပြင္.ေသာ ကမၻာ ကို ” ၀ရ ကမၻာ ” ၊

၄။ ဘုရားရွင္ ၄ -ဆူ ပြင္.ေသာ ကမၻာ ကို ” သာရမ႑ ကမၻာ “၊

၅။ ဘုရားရွင္ ၅ -ဆူ ပြင္.ေသာ ကမၻာ ကို ” ဘဒၵ ကမၻာ “ ဟု ေခၚ ေ၀ၚၾကသည္။

၂၈ – ဆူေသာ ဘုရားမ်ားသည္ –
” သာရ ကမၻာ ” ၄- ကမၻာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင္. – ဘုရား ၄-ဆ၊ူ
” မ႑ ကမၻာ ” ၃- ကမၻာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင္. – ဘုရား ၆-ဆူ၊
” ၀ရ ကမၻာ ” ၂- ကမၻာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင္. – ဘုရား ၆-ဆူ၊
” သာရမ႑ကမၻာ ” ၂- ကမၻာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင္. – ဘုရား ၈-ဆူ၊
” ဘဒၵ ကမၻာ ” ၁- ကမၻာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင္. – ဘုရား ၅-ဆူ …
သို.ေသာ္ ” ဘဒၵ ကမၻာ ” တြင္ ” အရိေမေတၱယ် ” ဘုရားရွင္ ပြင္.ရန္
က်န္ေသးေသာေၾကာင္.
ပထမ” သာရ ကမၻာ ” တြင္ ပြင္.ေသာ ” တဏွကၤရာ ” ဘုရားရွင္ မွ ” ဘဒၵ ကမၻာ ” မွ ၄
-ဆူေျမာက္
ေဂါတမ ဘုရားရွင္ အထိ ၂၈ -ဆူ ရိွေလသည္။

အစဥ္ အတိုင္း အားျဖင္. –

ပထမ သာရမ႑ကမၻာ တြင္ -တဏွကၤရာ ၊ ေမဓဂၤရာ ၊ သရဏွဂၤရာ ၊ ဒီပကၤရာ
ဘုရားရွင္မ်ား။
ပထမ သာရ ကမၻာ တြင္ – ေကာ႑ည ဘုရား ။
ဒုတိယ သာရမ႑ကမၻာ တြင္ – မဂၤလ ၊ သုမန ၊ ေရ၀တ ၊ ေသာဘိတ ဘုရားရွင္မ်ား။
ပထမ ၀ရ ကမၻာ တြင္ – အ ေနာမဒႆီ ၊ ပဒုမ ၊နာရဒ ဘုရားရွင္မ်ား။
ဒုတိယ သာရ ကမၻာ တြင္ – ပဒုမုတၱရ ဘုရား ။၊
ပထမ မ႑ ကမၻာ တြင္ – သုေမဓာ ၊ သုဇာတာ ဘုရားရွင္မ်ား။
ဒုတိယ ၀ရ ကမၻာ တြင္ – ပိယဒႆီ ၊ အတၳဒႆီ ၊ဓမၼဒႆီဘုရားရွင္မ်ား။
တတိယ သာရ ကမၻာ တြင္ – သိဒၶတၳ ဘုရား ။၊
ဒုတိယ မ႑ ကမၻာ တြင္ – တိႆ ၊ ဖုႆ ဘုရားရွင္မ်ား။
စတုတၳ သာရ ကမၻာ တြင္ – ၀ိပႆ ီဘုရား ။၊
တတိယ မ႑ ကမၻာ တြင္ – သိခီ ၊ ေ၀ႆဘူ ဘုရားရွင္မ်ား။
ဘဒၵ ကမၻာ တြင္ – ကကုသန္ ၊ ေကာဏဂံု ၊ ကႆပ ၊ ေဂါတမ ဘုရားရွင္မ်ား။

ဘုရားမပြင္.ေသာ ကမၻာမ်ား ။ ။

ပထမ သာရမ႑ကမၻာ မွ ဒီပကၤရာဘုရား ႏွင္႔ ပထမ သာရ ကမၻာမွ ေကာ႑ည ဘုရား အၾကားတြင္
မေရတြက္ႏိုင္ေသာ
ကမၻာမ်ား ပါ၀င္သည္႔ ေသလအသေခ်ၤ ေခၚ တစ္ သေခ်ၤ ။

ပထမ သာရ ကမၻာမွ ေကာ႑ည ဘုရား ႏွင္႔ ဒုတိယ သာရမ႑ကမၻာ မွ မဂၤလ ဘုရား အၾကားတြင္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ ကမၻာမ်ား ပါ၀င္သည္႔ ဘာသ အသေခ်ၤ ေခၚ တစ္ သေခ်ၤ ။

ဒုတိယ သာရမ႑ကမၻာ မွ ေသာဘိတ ဘုရား ႏွင္႔ ပထမ ၀ရကမၻာ မွ အ ေနာမဒႆီ ဘုရား အၾကားတြင္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ ကမၻာမ်ား ပါ၀င္သည္႔ ဇယ အသေခ်ၤ ေခၚ တစ္ သေခ်ၤ ။

ပထမ ၀ရကမၻာ မွ နာရဒ ဘုရား ႏွင္႔ ဒုတိယ သာရကမၻာ မွ ပဒုမုတၱရ ဘုရား အၾကားတြင္
မေရတြက္ႏိုင္ေသာ
ကမၻာမ်ား ပါ၀င္သည္႔ ရုစိရ အသေခ်ၤ ေခၚ တစ္ သေခ်ၤ ။

ထို.ေၾကာင္. စုစုေပါင္း ( ၄ ) သေခ်ၤ ျဖစ္သည္။ (ေဂါတမ ဘုရားရွင္ ပါရမီျဖည္.ရေသာ ကာလ၏ ( ၄ )
သေခ်ၤ )

——————————–
ဒုတိယ သာရကမၻာ မွ ပဒုမုတၱရ ဘုရား ႏွင္႔ ပထမ မ႑ကမၻာ မွ သုေမဓာ ဘုရား
(၂)ဆူအၾကားတြင္
ဘုရားမပြင္.ေသာ ကမၻာေပါင္း ခုႏွစ္ေသာင္း ( ၇၀ ၀၀၀)။

ပထမ မ႑ကမၻာ မွ သုဇာတာ ဘုရား ႏွင္႔ ဒုတိယ ၀ရကမၻာ မွ ပိယဒႆီ ဘုရား (၂)ဆူအၾကားတြင္
ဘုရားမပြင္.ေသာ ကမၻာေပါင္း ုႏွစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္႔ ႏွစ္ရာ( ၂၈၂၀၀ ) ။

ဒုတိယ သာရကမၻာ မွ ဓမၼဒႆီ ဘုရား ႏွင္႔ တတိယ သာရ ကမၻာ မွ သိဒၶတၳဘုရား (၂)ဆူအၾကားတြင္
ဘုရားမပြင္.ေသာ ကမၻာေပါင္း တစ္ေထာင္႔ ခုႏွစ္ရာ႔ ငါး (၁၇၀၅) ကမၻာ။

တတိယ သာရ ကမၻာ မွ သိဒၶတၳဘုရား ႏွင္႔ ဒုတိယ မ႑ ကမၻာ မွ တိႆ ဘုရား (၂)ဆူအၾကားတြင္ ဘုရားမပြင္.ေသာ
ကမၻာေပါင္း တစ္ (၁) ကမၻာ။

စတုတၳ သာရ ကမၻာမွ ၀ိပႆီ ဘုရား ႏွင္႔ တတိယ မ႑ ကမၻာ မွ သိခီ ဘုရား (၂)ဆူအၾကားတြင္ ဘုရားမပြင္.ေသာ ကမၻာေပါင္း ငါးဆယ္႔ကိုး ( ၅၉ ) ကမၻာ။

တတိယ မ႑ ကမၻာ မွ ေ၀ႆဘူ ဘုရား ႏွင္႔ ဘဒၵ ကမၻာ မွ ကကုသန္ ဘုရား (၂)ဆူအၾကားတြင္ ဘုရားမပြင္.ေသာ ကမၻာေပါင္း ႏွစ္ဆယ္႔ကိုး ( ၂၉ ) ကမၻာ။

ထို.ေၾကာင္႔ ကမၻာစုစုေပါင္း( ၉၉၉၀၄ ) ကိုးေသာင္း ၊ကိုးေထာင္ ၊ ကိုးရာ႔ ေလး
ကမၻာ ရွိပါသည္
။ မွတ္သားရလြယ္ေစရန္ ေဂါတမ ဘုရားရွင္ ပါရမီျဖည္.ရေသာ ကာလမွာ ( ၄ ) သေခ်ၤ
ႏွင္႔
ကမၻာ တစ္သိန္း ဟု သာ ေရးသားၾကသည္ ..ထင္ပါသည္။

ဘု ရား အျဖစ္ေရာက္ေတာ္မူၾကၿခင္း ။

ဘုရားရွင္္တို. သည္ အ ကုသိုလ္ နည္းပါး (၀ါ) မထင္ရွားေသာ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း ဧ။္ အထက္ နွွင္.
ကုသိုလ္ နည္းပါး (၀ါ) မထင္ရွားလြန္းေသာ လူ.သက္တမ္း တစ္ရာတမ္းဧ။္ ေအာက္တြင္
မပြင္.ေတာ္မူၾကေပ။အ ကုသိုလ္ နွွင္. ကုသိုလ္ ေရာေထြးေနေသာ တစ္သိန္း နွွင္.
တစ္ရာတမ္း ၾကားတြင္ ပြင္.ေတာ္မူၾကသည္။

၁။ တဏွကၤရာ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၇ ) ရက္ က်င္.ကာ ေဗာဒိ
စရည္း( ကံ႔ေကာ္)ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၂။ ေမဓဂၤရာ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၉ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၈ ) လ က်င္.ကာ ေဗာဒိေပါက္ (
သရက္ျဖဴ ) ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၃။ သရဏွဂၤရာ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၉ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၁) လ က်င္.ကာ
ေဗာဒိသခြပ္္(ေညာင္ၾကတ္ ) ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၄။ ဒီပကၤရာ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၇ ) ရက္ က်င္.ကာ ေဗာဒိ
ေညာင္ၾကတ္ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၅။ ေကာ႑ည ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၁၀ ) လ က်င္.ကာ ေဗာဒိ
ေၾကာင္လွ်ာပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၆။ မဂၤလ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၉ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၈ ) လ က်င္.ကာေဗာဒိ ကံေကာ္ပင္ေအာက္
တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၇။ သုမန ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၉ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ (၁၀) လ က်င္.ကာ ေဗာဒိကံေကာ္ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၈။ ေရ၀တ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၆ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ (၇) လ က်င္.ကာ ေဗာဒိိကံေကာ္ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၉။ ေသာဘိတ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၉ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ (၄) လ က်င္.ကာ ေဗာဒိိကံေကာ္ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၁၀။ အ ေနာမဒႆီ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၁၀ ) လ က်င္.ကာ
ေဗာဒိေဖာက္ၾကံ.(ေထာက္ၾကံ႔)ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၁၁။ ပဒုမ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၈ ) လသာ က်င္.ကာ ေဗာဒိ
ေၾကာင္လွ်ာပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၁၂။ နာရဒ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၉ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၇ ) ရက္သာ က်င္.ကာ ေဗာဒိ
ေၾကာင္လွ်ာပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၁၃။ ပဒုမုတၱရ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၇ ) ရက္သာ က်င္.ကာ
ေဗာဒိ ထင္းရွူးပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၁၄။ သုေမဓာ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၉ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၈ ) လ က်င္.ကာေဗာဒိ
တမာပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၁၅။ သုဇာတာ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၉ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၉ ) လ က်င္.ကာေဗာဒိ၀ါးပင္(ၾကခတ္
) ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၁၆။ ပိယဒႆီ လူ.သက္တမ္း ၉ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ (၆) လသာ က်င္.ကာ ေဗာဒိိေရကတက္ပင္ေအာက္ တြင္
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၁၇။ အတၳဒႆီ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၈ ) လသာ က်င္.ကာ ေဗာဒိ
စကားပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၁၈။ ဓမၼဒႆီ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၇ ) ရက္သာ က်င္.ကာ ေဗာဒိ လိပ္ဆူးေရွြပင္ေအာက္
တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၁၉။ သိဒၶတၳ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၁၀ ) လ က်င္.ကာ
ေဗာဒိမဟာေလွကားပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၂၀။ တိႆဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၈) လ က်င္.ကာေဗာဒိ
ပိေတာက္ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၂၁။ဖုႆ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၉ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၆ ) လ က်င္.ကာေဗာဒိသွ်ိ
သ်ွားပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၂၂။ ၀ိပႆီဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၈ ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၈ ) လသာ က်င္.ကာ ေဗာဒိ
သခြတ္ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၂၃။ သိခီ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၇- ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ (၈) လ က်င္.ကာ ေဗာဒိသရက္ျဖဴပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၂၄။ ေ၀ႆဘူ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၆- ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၆) လသာ က်င္.ကာ ေဗာဒိ
အင္ၾကင္းပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၂၅။ ကကုသန္ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၄- ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၁၀ ) ရက္သာ က်င္.ကာ
ေဗာဒိ ကုကၠိဳပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၂၆။ ေကာဏဂံု ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၃- ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ (၁) လသာ က်င္.ကာ ေဗာဒိိ ေရသဖန္း ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၂၇။ ကႆပ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၂- ေသာင္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၆ ) ရက္သာ က်င္.ကာ ေဗာဒိ
ပေညာင္ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၂၈။ ေဂါတမ ဘုရားရွင္ သည္ လူ.သက္တမ္း ၁၀၀ – တမ္း တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၆ )နွွစ္ က်င္.ကာ
ေဗာဒိိေညာင္ပင္ေအာက္ တြင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။

( အ ကုသိုလ္ ေပါမ်ား၊ ဆန္းျပားေသာ ဒိဠိ အယူအဆ မ်ိဳးစံု ေပါေနေသာ ကာလ တြင္ ပြင္.ေတာ္မူရေသာ
ဘုရားျဖစ္သည္။)

” ဘဒၵ ကမၻာ ” တြင္ ပြင္.ရန္ က်န္ေသးေသာ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္ လူ.သက္တမ္း တစ္သိန္း(ဗုဒၶ၀ံသ
ပါဠိေတာ္ ႏွင္႔ ဆရာေတာ္ ရွင္ဥာဏိသာရ )၊ ( ဒီဃနိကယ္ ၊ ပါထိက၀ဂ္ –
စကၠ၀တၱိသုတ္ေတာ္
တြင္ ၈-ေသာင္း ) တြင္ ဒုကၠရစရိယာ ( ၆ ) ရက္သာ က်င္.ကာ ေဗာဒိ ကံေကာ္ပင္ေအာက္
တြင္
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူမည္။ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဘုရားမ်ားတြင္ မပါ၀င္ ပါ ။

ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဘုရား ရွစ္ခိုး ။
” တ ေမ
သ ဒီ ေကာ မံ သု ေရ ၊ ေသာ အ ပ နာ ပ ၊ သု သု ပိ။
အ ဓံ သိ တိ ဖု ၀ိ သိ ေ၀ ၊ က ေကာ က ေဂါ နမာမဟံ ။ ”

စာရွဳသူအေပါင္း ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ …….

About zaylay

Zar Lay has written 225 post in this Website..

I am simple girl. I like raining season.