ပ်ဳိးပင္မ်ား ေစ်းႏႈန္္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ

 

သစ္ေမႊးမ်ဳိးေစ့သည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ဇြန္လပိုင္းတြင္သာ ရႏုိင္သျဖင့္ ပ်ဳိးပင္ေပါက္မ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ ကိုယ္၀ယ္ယူမည့္ အခ်ိန္ကာလေပၚ တြက္ခ်က္၍ ပ်ဳိးပင္သက္တမ္းကို တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပ်ဳိးပင္သည္ ၁ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၃ေပ ရွိသည္။ မ်ဳိးတူေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးပံုတူေသာ္ သူ႔ဗီဇပါလာသည့္ေပၚမူတည္၍ ၁ႏွစ္သားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁ေပမွ ၅ေပခန္႔ အထိ အရြယ္မ်ဳိးစံုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပ်ဳိးပင္ေရာင္းသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေပအလိုက္ ေပၚမူတည္၍ ေရာင္းခ်ၾက သည္။ တခ်ဳိ႕မွာ ပ်ဳိးအိတ္၏အျမင့္ပါထည့္တိုင္းသည္မ်ားကို ဂရုျပဳပါ။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွပ်ဳိးပင္မ်ားကို ပ်ဳိးအိတ္ေျမၾကီးအေပၚပိုင္း မွစ၍သာ တိုင္းတာပါသည္။
တကယ္တမ္း အဓိက အပင္၏ၾကံ့ခုိင္မႈမွာ အပင္အရပ္ျမင့္ျခင္းသာမဟုတ္ဘဲ လံုးပါတ္တုတ္ျခင္းသည္လည္း အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ၾကီးပုမ်ားႏွင့္ေတာ့ မေရာေထြးေစလိုပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပ်ဳိးပင္မ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ အပင္ျမင့္၍ လံုးပါတ္တုတ္ ေသာအပင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူေစလိုပါသည္။ ပ်ဳိးပင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ-

၁ေပမွ     ၁ေပခြဲၾကား    ၅၀၀ က်ပ္

၁ေပခြဲမွ   ၂ေပၾကား      ၈၀၀ က်ပ္

၂ေပမွ     ၂ေပခြဲၾကား   ၁၀၀၀ က်ပ္

၂ေပခြဲမွ   ၃ေပၾကား    ၁၃၀၀ က်ပ္

၃ေပမွ     ၃ေပခြဲၾကား   ၁၅၀၀ က်ပ္

၃ေပခြဲမွ   ၄ေပၾကား    ၁၈၀၀ က်ပ္

၄ေပအထက္             ၂၀၀၀ က်ပ္ (၅ေပမွ ၆ေပအထိ ျမင့္တတ္သည္။)

ပ်ဳိးပင္မ်ားကို နယ္မွ မွာယူလိုသူမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ ပ်ဳိးေသတၱာမ်ားျဖင့္ သယ္ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ စရိတ္သက္သာေသာ္လည္း အထိအခိုက္အနာအဆာျဖစ္ပါက ပ်ဳိးျခံႏွင့္ မသက္ဆိုက္ပါ။ ကားစီးလံုးငွားျပီး ပို႔ေဆာင္ပါက အပင္တစ္ေထာင္ေအာက္ မွာယူသူမ်ားမွာ သယ္ပို႔ခကို မိမိတို႔ဘာသာ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး အပင္တစ္ေထာင္အထက္ (အပင္ဆိုဒ္ ၃ေပအထက္) မွာယူသူမ်ားအတြက္ သယ္ပို႔ခကို က်ခံစရာ မလိုပါ။

အပင္စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ကိုလည္း နယ္အေရာက္ လုိက္၍ နမူနာစိုက္ပ်ဳိးေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခရီးစရိတ္၊ စားစရိတ္ကို နယ္အေ၀းေပၚမူတည္၍ စိုက္ပ်ဳိးသူဘက္မွ က်ခံေပးရပါမည္။ အကယ္၍ အပင္၃ေထာင္အထက္ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈ(Free) ေပးႏုိင္ပါသည္။

ပ်ဳိးပင္မ်ားမစုိက္ပ်ဳိးမီ

မိုးေလ၀သေၾကျငာခ်က္ေပၚမူတည္၍ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ မုတ္သုန္မိုး စမ၀င္ခင္တစ္ပတ္အလို အပင္ေျမေပၚစစိုက္ႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးမည့္ အပင္အနဲအမ်ားေပၚမူတည္၍ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္။ နမူနာအားျဖင့္ အပင္ေထာင္ခ်ီစိုက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ဧပရယ္လ္လေလာက္မွစ၍ ေျမရွင္းျခင္း၊ ပ႑ပ္ရိုက္ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္၍ က်င္းတူးျခင္း၊ ေျမစာထည့္ျခင္းႏွပ္ျခင္းတို႔ကိုမူ ေမလအကုန္မွန္း၍ အျပီးအစီးၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါသည္။ က်င္းတူးရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁ေပခြဲပတ္လည္၊ အနက္၁ေပခြဲ ဇလားပံုတူးရေသာ္လည္း စိုက္မည့္ေျမမွာ ေျမၾသဇာညံ့ဖ်င္းပါက လိုအပ္လွ်င္ ၂ပခြဲပတ္လည္ အနက္၃ေပထိေအာင္ တူးရတတ္သည္။ အမွန္တကယ္မွာ က်င္းသည္ အပင္ထည့္ရန္မဟုတ္ဘဲ အပင္၏ အျမစ္အစာစားႏိုင္ရန္ ေရေသာက္ျမစ္ထြက္ႏိုင္ရန္ ေျမစာထည့္၊ ဆြေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ပ်ဳိးအိတ္မ်ားကို ဓားျဖင့္ ခြဲယူရာတြင္ အျမစ္မနာေစရန္ ေသခ်ာခြဲယူ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည္။ ေျမလံုးမကြဲေစရန္အတြက္လည္း ေသခ်ာဂရုစိုက္ရမည္။ က်င္းအေပၚ ေျမျပင္ညီေပၚတြင္ ပ်ဳိးအိတ္ကိုတင္ျပီး ေဘးမွ ေျမဆီမ်ားျပန္ဖံုးကာ ကုန္းေျပေျပသ႑ာန္ ေျမဖို႔ေပးရမည္။ မိုးရာသီတြင္ ေရမ်ား အပင္ေျခတ၀ိုက္မစိမ့္၀င္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေႏြရာသီတြင္ ေရထိန္းရန္လိုအပ္သျဖင့္ အပင္ေျခ တစက္ျမိတ္တ၀ိုက္ ေရေနေစရန္ ေရေျမာင္းေဖာ္ေပးျခင္း၊ ေရထိန္းရန္ ေကာက္ရိုး၊ ၀ါးရြက္၊ သစ္ရြက္မ်ားဖံုးေပးျခင္းတို႔ကို ရာသီအလိုက္လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သစ္ေမႊးပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း ေခါင္းစဥ္၌ ျပန္လည္ ဖတ္ရႈပါ။

နယ္ေ၀းမွ အပင္မွာသူမ်ားအတြက္ အဓိကအေရးၾကီးေသာအခ်က္တခုမွာ အပင္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းမစိုက္မိေစျခင္းျဖစ္သည္။ ခရီးေ၀းသယ္ေဆာင္ရသည့္အတြက္ အပင္မ်ားတြင္ Transplantation ဟူေသာ stress ရႏိုင္သျဖင့္ ေရာက္ျပီးျပီးခ်င္း မစိုက္ ဘဲ  ၂ပတ္အၾကာမွသာ ေျမခ်စုိက္သင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္မွ မွာယူသူမ်ားမွာ ေမလအလယ္ေလာက္တြင္ မွာယူသင့္ေပ သည္။ ယခုေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မရွင္းလင္းပါက ေမးလ္ပို႔၍ေသာ္၎၊ ဖုန္းဆက္၍ေသာ္၎ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး အၾကံေတာင္းယူႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ပိုင္း နည္းပညာ (up-to-date) မ်ားကို Facebook မွ သစ္ေမႊးစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအဖြဲ႕တြင္ ၀င္ေရာက္၍ Download ယူႏိုင္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္ member ၀င္၍ လူအမ်ားေဆြးေႏြးထားသည္မ်ားကို ေလ့လာအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.