ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Navitas’ International Education Exhibition ကို
၂၀၁၀ ဇူလိုင္လ (၂၁) ရက္ ဗုဒၶပာူးေန႔တြင္ ရန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားပာိုတယ္ Myanmar Ballroom တြင္
နံနက္ (၁၀) နာရီမွ ညေန (၆) နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ပာု သိရွိရသည္။

အေမရိကန္ ၊ ကေနဒါ ၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ေက်ာင္းမ်ားကို တစ္ရက္တည္းတစ္ေနရာတည္းတြင္

တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း တက္ေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းစုံစမ္း ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Navitas မွစီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Navitas သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းတစ္ခု မပာုတ္ဘဲ  အေမရိကန္ ၊ ကေနဒါ ၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္

စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးကြန္ယက္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ႏွင့္အထက္တန္းပညာေရးအဆင့္ျခင္း မတူညီၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ
ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရႊ႕ေျပာင္းပညာသင္ၾကားရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ Navitas မွ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေပါင္းကူးေကာလိပ္မ်ားဖြင့္လွစ္ကာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်လ်က္ရွိေသာ
ႏိုင္ငံတကာကြန္ယက္ ေက်ာင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံစံုပညာေရးျပပြဲေန႕တြင္

– Navitas ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားသို႕ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၊
– အဂၤလန္တကၠသိုလ္ႀကီး (၆) ခုကို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္မည့္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ၊
– ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္ႀကီး (၉)ခုရွိ ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားကို ဒုတိယႏွစ္မွ စတင္တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ေပါင္းကူးဒီပလိုမာမ်ား ၊
– ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းမ်ား ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္း ေပာာေျပာေဆြးေႏြးေပးမည္။

ႏိုင္ငံစံုပညာေရးျပပြဲသို႕ Navitas မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ (၈)ဦးကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ခင္းက်င္းျပသေပာာေျပာမည္ျဖစ္ၿပီး
– အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႕ ေက်ာင္းသားဗီဇာအဆင့္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုအဆင့္လိုက္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ၊
– ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာ
– အေမရိကန္ ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေပးမည္။

အေမးအေျဖအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုအပိုင္းတိုမ်ားကို ထည့္သြင္းျပသေပးသြားမည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားသို႕ IELTS (သုိ႔) TOEFL စာေမးပဲြမ်ားေျဖဆုိရန္ မလုိဘဲ တိုက္ရိုက္သြားေရာက္တက္ေရာက္
လိုေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Navitas English Test ကို စစ္ေဆးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ပညာေရးအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပပြဲတြင္ အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ British Council ၊ Myanmar WWW Institute
၊ Popular Bookstore ၊ Technoland ႏွင့္ Blue Mountain တို႕မွလည္း လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားကုိ
အထူးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပံ့ပိုးေပးမည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလိုပါက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံတကာပညာေရး အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီႀကီး
ျဖစ္သည့္ AT&S Co., Ltd. အေဆာင္ (၅) ၊ အခန္း(၄) ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္(ခ္) ၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
ဖုန္း – ၅၂၁၁၂၅ ၊ ၆၅၂၂၈၈ ၊ ၀၉-၅၀-၆၂၁၇၁ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းမ်ားမွ ျပသမည့္ Presentation အခ်ိန္မ်ားကုိ ပဲြရက္၌ ျပပဲြခန္းမ၏ ၀င္ေပါက္တြင္ ေဖာ္ျပထားမည္။

About politicalview

Zaw Zaw has written 35 post in this Website..