ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္အစိုးရမွ ၄င္းတို႕႕အေနျဖင့္ ပိုလွ်ံေနေသာစြမ္းအင္ကို သိုေလွာင္ထားႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၿပီး အဆိုပါနည္းလမ္းမွာ ကမ္းေျခမွ မိုင္အနည္းငယ္ကြာေ၀းေသာ ပင္လယ္ထဲတြင္ ဒိုးနပ္မုန္႔ပံုသ႑န္ ကၽြန္တစ္ကၽြန္းကို တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္း၏အလယ္မွေရမ်ားကို အျပင္သို႔စုပ္ယူရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းထုတ္ျပခဲ့သည္။

shutterstock_103154660

ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံတြင္ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္ (Clean Energy) အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း ၄င္းစြမ္းအင္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔အသံုးခ်ရမည္ကို မသိၾကေခ်။ ၄င္းတို႔မွာ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ ( Renewable Energy)မ်ားကို သိုေလွာင္ထားရန္မွာ ႀကီးမားေသာ ျပႆာနာျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၏ ေလရဟတ္ (Wind Farms) မ်ားမွ ထုတ္ယူရရွိေသာ စြမ္းအင္မ်ားမွာ အလဟသ ျဖစ္ေနရပါသည္ဟု ရိုက္တာသတင္းဌာနမွ ထုတ္ျပန္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ေလရဟတ္မ်ားမွ စြမ္းအင္အေျမာက္အျမားထုတ္ယူရရွိေသာ္လည္း သံုးစဲြစရာ ေနရာမရွိ၍ ေလလႊင့္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေနရပါေၾကာင္းကို ေျမာက္ပင္လယ္ေရးရာ၀န္းၾကီး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဒိုးနပ္ပံုကၽြန္းကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ေလရဟတ္မ်ားမွ စြမ္းအင္ကိုရယူကာ ကၽြန္းအလယ္မွေရမ်ားကို စုပ္ထုတ္ၿပီး ေရေလွာင္ကန္တစ္ခုသဖြယ္ ဖန္တီးယူပါမည္။ အကယ္၍ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ရွိလာပါက ျပင္ပမွေရမ်ားကို ကၽြန္း၏ စက္၀ိုင္းပံုအလယ္ဗဟိုသို႔ စီးဆင္းေစျခင္းျဖင့္ တာဘိုင္မ်ားကိုလည္ပတ္ေစကာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျပန္လည္ထုတ္ယူရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၄င္းစီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ ငါးႏွစ္၊သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းဌာန ေၾကျငာခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေလစြမ္းအင္မွ ၁၀၇၈ မီဂါ၀ပ္ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္အေနျဖင့္ ၄၀၀၀ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္ယူသံုးစဲြႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Belgium wants to build a doughnut-shaped island to store energy

Belgium’s North Sea minister has revealed the nation’s novel solution to preserving excess energy — build a doughnut-shaped island a few miles of the coast that continually pumps water through its delicious centre.

Apparently the country has so much clean energy, it doesn’t know what to do with it, and while that doesn;t appear to sound like a problem on the surface, storing renewable energy is a big problem. At the moment, excess energy generated by Belgium’s wind farms is simply going to waste, reports Reuters.

http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-01/18/belgium-wind-donut-island

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF