ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း တရားမဝင္ဓါတ္အားသံုးစြဲမႈမ်ားအား စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း အမႈေပါင္း ၉၄မႈအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕မွ တရားမဝင္ဓါတ္အား ရယူသံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ(ဒဏ္ေငြ) မ်ားေပးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ မသမာေသာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပ်ာက္ဆံုးမႈေလ်ာ့နည္းေစေရးႏွင့္ ဝင္ေငြတုိ္းတက္ေစေရးတုိ႔အတြက္ တရားမဝင္ဓါတ္အား ရယူသံုးစြဲေနသူမ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္၍ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ(ဒဏ္ေငြ) ေပးသြင္းေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းအမႈမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကး(ဒဏ္ေၾကး)အျဖစ္ စုစုေပါင္း ၅၂,၄၉၆,၈၆၀ က်ပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ဒၚလာ ၃၀၆ ဒသမ ၇အား ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ေတာင္းခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႔မွ မသမာေသာနည္းျဖင့္ ဓာတ္အားရယူသံုးစြဲေနသူမ်ားအား ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔ ဒဏ္ေငြေကာက္ယူကာ ေနာက္ေနာင္ယခုကဲ့သို႔မျပဳလုပ္ရန္ ၀န္ခံကတိလက္မွတ္ျဖင့္ သတိေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ေနာင္ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ပါက ဌာနမွေန၍ ရာသက္ပန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ျဖတ္ေတာက္ပစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးစာျဖင့္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ၾကပ္မတ္ခဲ့သည္။ မသမာေသာနည္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျပဳမႈတြင္ အိမ္သုံးမီတာျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဓာတ္အားလုိင္းႏွစ္လိုင္းခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ဆင့္ပြားသံုးစြဲျခင္း၊ မီတာမရွိဘဲ တုိက္႐ိုက္ခိုးယူသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ မီတာမေရာက္မီ အ၀င္မွသံုးစြဲျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမင္းေကာင္ေရထက္ ပုိမိုသံုးစြဲျခင္း၊ အေထြေထြတရားမ၀င္သံုးစြဲျခင္း စသည္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..