ယခုႏွစ္အတြက္း စိတ္၀င္စားစရာ သုေတသနရလဒ္တစ္ခုထြက္ေပၚလာပါသည္။ ၄င္းမွာ လိေမၼာ္သီးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္ယူၿပီး iphone ကို ျပန္လည္အားသြင္းႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုပညာရွင္တစ္ဦးက ၄င္း၏ ဓာတ္ပံုအလင္းေပးစနစ္ Photography Lighting မ်ားအတြက္ လိေမၼာ္သီးစြမ္းအင္သံုး ဘက္ထရီ Orange Powered Battery ကိုဖန္တီးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းကို ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခါ သိပံပညာကို စိတ္၀င္စားေသာ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕သည္ iphone ကို အားသြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ လိေမၼာ္သီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ရရွိေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

orangebattery-thumb-550xauto-105463

၄င္းစနစ္၏ အလုပ္လုပ္ပံုမွာ လိေမၼာ္သီးကို ဓာတုေဗဒ ဓာတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အမွန္တကယ္ထုတ္ယူျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ လိေမၼာသီးအမႊားေလးမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ Citric Acid ႏွင့္ သြပ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အပ္ေခ်ာင္းေလးမ်ား (Zinc Nails ) ကိုဓာတ္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ရိုးစင္းေသာ သေဘာသဘာ၀ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္သိပံပညာကို စိတ္၀င္းစားေသာ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕သည္ မ်ားစြာေသာ လိေမၼာ္သီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္ယူကာ iphone အား ျပန္လည္အားျဖည့္ သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အမ်ားအျပားထုတ္ယူရရွိႏိုင္မႈ မရွိေသာ္လည္း အနာဂတ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူရန္ နည္းလမ္းအသစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။

Source:http://realitypod.com/2013/03/now-charge-your-iphone-using-electricity-from-oranges/

Now Charge Your iPhone Using Electricity From Oranges!

Here comes another interesting research! Now you can produce a fraction of electricity from oranges to charge your iphone. We already heard about the photographer who created the so called ‘Orange powered battery’ for his photography lighting. Now a group of science geeks have pushed the limits by connecting dozens of oranges together to produce enough electricity to charge an iphone.

Talking about the working of this process, what actually happens is that the electricity generated by the oranges comes from a chemical reaction. Zinc nails in the segment along with the citric acid in the orange react to produce light. So using this simple concept, the group joined hundreds of oranges in a circuit and used the electricity to charge the iphone.  Though its almost an inconsiderable light, but still its a new dimension for the future.

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)