ရင္ဘတ္ၿခင္းမနီးတဲ႔ ေတြဆုံမႈမွာ အမွန္တရားေတြၾကား၀င္ညီုႏႈိင္းေပးလုိ႔မရခဲ႔ဘူး။ ၀ါဒကင္းတဲ႔
အိမ္မက္ေတြကေတာ႔ ႏွင္းၿမဳိ႔ေတာ္ေတြ ၊ ေရာ္၀ါရြက္ရင္႔ေၾကြေတြကုိ မသိသလုိထားရစ္ေနေရာ္႔မယ္။
သီခ်င္းအိမ္အမွတ္ ၈၈ ကုိ ကုိယ္စားၿပဳတဲ႔လူငယ္ သူအခုဘာေတြကုိတုိင္တည္ ၿပီလဲ။
သစၥာညဥ္႔နက္ကုိဦးေဆာင္သူတုိ႔ လမ္းမွားကုိဦးတည္ ယုံၾကည္စြာ၀င္ေရာက္ၾကၿပီလား။
အိမ္ေမာ္ၾကေနသူတုိ႔အား လႈပ္ႏႈိးၾကပါ သူတုိ႔ရာစုစည္းခ်က္တန္ၿပန္ခ်က္ကုိ မွားယြင္းစြာတီးခတ္ေနေရာ္႔မယ္။
တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ႔ယုံၾကည္ခ်က္ သူအခုဘယ္ေရာက္ေနၿပီလဲ။ ကနၲာရမမီ ၿပာရီလဲ႔ၿပာ
အပူၾကည္ဆုးံငါဧ၊၊္ရင္မွာထာ၀စဥ္မီးစာမၿငိမ္းေစသားေတာက္ေလာက္အားသည္
ဇထက္တုိးၿမုင္႔ပူေစသားကြယ္…..။

MIN KO

About minko

min ko has written 1 post in this Website..

I am a student and still study in Sociology.