အုိ-မိတ္ေဆြ ၊ သင္၏ တစ္ေန ့တာမွ (ငါးမိနစ္) မွ်ေသာ အခ်ိန္
ကာလကုိ လက္ေတြ ့ အသုံးခ်ၾကည့္လုိက္စမ္းပါ။

“ႏွိဳးေဆာ္လကၤာ”
ငါးမိနစ္မွ် ၊ ခဏခ်ိန္တြင္
စိတ္၀ယ္စူးစုိက္ ၊ ျပဳလုိက္ပါလွ်င္
ဘာ၀နာမ်ိဳး ၊ တန္ဖုိးထင္ထင္
ေညာင္ေစ့ငယ္မွ ၊ ျဖစ္ရေညာင္ပင္
ပမာထား ၊ ႀကီးမားအာနိသင္။ ။

“အတုိေကာက္မွတ္ရန္ လကၤာ”

ေရွးဦးအစ ၊ ျပဳရဖြယ္သာ
ဆင္းရဲမွဳက ၊ လြတ္ၾကမွန္စြာ
ပုဂၢိဳလ္အေပါင္း ၊ အေၾကာင္းျခင္းရာ
ယုံၾကည္ေလးစား ၊ အားထားစိတ္မွာ
စင္ၾကယ္မွဳ ၊ ေတြးရွဳ ကံသုံးျဖာ။ ။

အေျခခံတရား ၊ မွတ္သားသင့္ရာ
ႏွာသီး၀ဖ်ား ၊ ထင္ရွားေသခ်ာ
၀င္ဘိထြက္ဘိ ၊ တုိးထိေလမွာ
ငါးမိနစ္မွ် ၊ ကာလခ်ိန္ခါ
မလြတ္တမ္း ၊ ေစါင့္ဖမ္း(သိ)လုိက္ပါ။ ။

အေျခတစ္ဆင့္ ၊ ျမွင့္၍ရွဳရာ
ျပန္လွန္၀န္ခ် ၊ ျပဳရမွန္စြာ
ဆင္းရဲလြတ္မွဳ ၊ ေရွးရွဳစိတ္မွာ
၀င္ထြက္ေလအား ၊ ထင္ရွား(သိ)ရာ
ဆုိ(မၿမဲ) ၊ ေျပာင္းလဲ ရွဳမွတ္ပါ။ ။

အဆင့္တုိးျမွင့္ ၊ ရွဳလင့္တစ္ခါ
အမွန္ရွိႏွင့္ ၊ မရွိႏွစ္ျဖာ
အမွန္ရွိမွဳ ၊ ေစ့ငုေသခ်ာ
ငယ္ထိပ္ရင္ညြန္ ့ ၊ လွဳပ္လြန္ ့ခုန္ရာ
ေပၚထင္ခ်က္ ၊ (ျဖစ္-ပ်က္)ရွဳမွတ္ပါ။ ။

အတြင္းနိဳင္က ၊ ျပင္ပတစ္ခါ
ေစ့ေစ့ဥာဏ္စုိက္ ၊ ရွဳလုိက္ပုိင္စြာ
ဆင္း ၊သံ ၊ နံ ့ေမႊ ့ ၊ ထိေတြ ့ ရသာ
တစ္ခုထင္ခ်က္ ၊ ရွဳကြက္ တင္ကာ
ျဖစ္ပ်က္မွဳ ၊ မွတ္ရွဳ ျမင္သိပါ။ ။

ႏွဳတ္ဆက္စကား ၊ ေျပာၾကားရလွ်င္
ရုပ္နာမ္ ရွဳကြက္ ၊ ျဖစ္ပ်က္ထင္ထင္
တြင္းပႏွစ္မိ်ဳး ၊ ပုိင္စုိးသိျမင္
ခႏၶာဆုိၿမဲ ၊ ဆင္းရဲမွဳပင္
လြတ္ေျမာက္ေရး ၊ ေမွ်ာ္ေတြး က်င့္ေစခ်င္။ ။

ေမာင္လွေပၚ(မဟာေဗါဓိ)။
၁၃၄၉-ခု၊နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၁၂)ရက္၊
(၁၇၊၁၂၊၈၇)၊ၾကာသပေတးေန ့၊(၁၆း၀၀)နာရီ။

About who who

who who has written 97 post in this Website..

“အမ်ားအက်ိဳး ရြက္သယ္ပိုးက ခႏိုးခနဲ႔ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း မရြဲ႕မေစာင္း ကိုယ့္လမ္းေႀကာင္းကို စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ေရွးရႈႏွင္ေလာ့”