ၿပီးျပည့္စံုေသာစက္မႈလုပ္ငန္းစနစ္အား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမရႇားသတၲဳတူးေဖာ္ျခင္းအား အဓိကအားျဖင့္ေနရာ ၃ ခုတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အေပ့ါစားေျမရႇားသတၲဳထုတ္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအား မြန္ဂိုလီးယားအတြင္းပိုင္း ဘာအိုတူေဒသႏႇင့္ စီခြၽန္ေဒသ၏ လိုင္ရႇမ္းတို့တြင္လည္းေကာင္း၊ အလယ္အလတ္ႏႇင့္အေလးစားေျမရႇားသတၲဳ ထုတ္လုပ္ျခင္းအား စ်ာန္႐ုီျပည္နယ္၏ ဂန္ဇူးေဒသ ပတ္၀န္းက်င္အား ဗဟိုျပဳ၍ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ ၅ ခုတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရႇိပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ ၂ ကို အသံုးျပဳ၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေျမရႇားသတၲဳထြက္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္တြင္ ေျမရႇားသတၲဳထုတ္ကုန္ပစၥည္းတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၉၆၉၀၀ တန္ ထုတ္လုပ္ ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးထုတ္လုပ္မႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရႇိပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမႇ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မႈႏႇင့္ လိုအပ္ခ်က္တို႕ အရ ေစ်းႏႈန္းသက္မႇတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ က႑ေပါင္းစံု ရင္းႏႇီးျမဳပ္ႏႇံေစျခင္း စေသာ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေျမရႇားသတၲဳစက္မႈလုပ္ငန္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို တစိုက္မက္မက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန့္လာခဲ့ရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏႇစ္မ်ားအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမရႇားသတၲဳစက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမားလာခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္မႇာလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းက်ယ္ျပန့္လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ၊ ပုဂၢလိကပိုင္၊ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတူယႇဥ္တဲြလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ေျမရႇားသတၲဳေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခု လံုး၏ တန္ဖိုးမႇာလည္း တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၁၀၀ ဘီလီယံခန့္ရႇိလာပါသည္။ ယခင္ကပံုသဏၭာန္ျဖစ္ေသာ ေသးငယ္ၿပီး အစီအစဥ္မက်လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေျမရႇားသတၲဳစက္မႈလုပ္ငန္းသည္ ယခုအခါတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
သိပံၸႏႇင့္နည္းပညာအဆင့္ တိုးတက္ျမင့္မားလာျခင္း

ႏႇစ္အတန္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည့္စံုေသာ သုေတသနစနစ္တစ္ခုကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေျမရႇားသတၲဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္သန့္စင္ခဲြျခမ္းျခင္း စသည့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အဆင့္ျမင့္စြာေရႇ႕ဆံုးမႇ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ေျမရႇားသတၲဳမ်ားအား ထိေရာက္စြာရႇာေဖြေဖာ္ထုတ္အသံုးခ်ႏိုင္မႈတြင္ ခိုင္မာသည့္အုတ္ျမစ္ ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေျမရႇားသတၲဳသံုးပစၥည္းအသစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးတက္လာ ခဲ့ၿပီးသမား႐ိုးက် စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင့္ျမင့္တင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ႏႇင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာရန္အတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အၿမဲတမ္းသံလိုက္၊ အလင္းေပးကိရိယာမ်ား၊ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္သိုေလႇာင္ေရးကိရိယာမ်ား၊ ျဒပ္ကူပစၥည္းမ်ားႏႇင့္ အျခားပစၥည္းအသစ္မ်ားအား ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေျမရႇားသတၲဳစက္မႈလုပ္ငန္းအလ်င္အျမန္တိုးတက္လာမႈသည္ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မႇီေစ႐ံုသာမက တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကိုပါ ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း၊ မ်တေသာကုန္သြယ္မႈေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို့အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏႇစ္အတန္ၾကာသစၥာရႇိစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုး ေျမရႇားသတၲဳတည္ရႇိမႈ၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမရႇားသတၲဳကုန္ၾကမ္းလိုအပ္ခ်က္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကမၻာတ၀ႇမ္းသို့ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ၄င္းေျမရႇားသတၲဳမ်ားကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳကာ သံလုိက္မ်ား၊ အလင္းေပးကိရိယာမ်ား၊ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္သိုေလႇာင္ေရးကိရိယာမ်ား၊ အေရာင္တင္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို့ ကုန္ေခ်ာမ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ တစ္ကမၻာလံုးထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရႇိပါသည္။ ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ သံုးစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ NiMH ဘက္ထရီမ်ား၊ ေသးငယ္ေသာလ်ပ္စစ္ ေမာ္တာမ်ား၊ စြမ္းအင္ေခြၽတာမီးသီးမ်ားကဲ့သို့ ပစၥည္းမ်ားႏႇင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမရႇားသတၲဳမ်ားမႇ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေျမရႇားသတၲဳစက္မႈလုပ္ငန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာမ်ားစြာႏႇင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ၄င္းတို့မႇာ
ေျမရႇားသတၲဳအရင္းအျမစ္မ်ားအား အလြန္အကြၽံထုတ္ယူသံုးစဲြျခင္း၊

ႏႇစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ေအာင္ အလြန္အကြၽံတူးေဖာ္ၿပီးေနာက္ ေျမရႇားသတၲဳအရန္တည္ရႇိမႈႏႇင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈသည္ က်ဆင္းလာခ့ဲပါသည္။ အဓိကတူးေဖာ္သည့္ မိုင္းတြင္းေနရာမ်ားတြင္ ေျမရႇားသတၲဳအရင္းအျမစ္မ်ားေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ၿပီး မူလအရင္းအျမစ္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ကုန္ခမ္းသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာအိုတူးေဒသတြင္ ေျမရႇားသတၲဳမူလပမာဏ၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန့္သာ က်န္ရႇိေတာ့ၿပီး ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာႏႇစ္ ၂၀ ခန့္က အခ်ိဳး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္ သာပါ၀င္ခဲ့ေသာ အိုင္ယြန္းသဏၭာန္ရႇိေသာ (Ion-absorbtion) ေျမရႇားသတၲဳသည္ ယခုအခါတြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္ သာက်န္ရႇိေတာ့ပါသည္။ ေတာင္ပိုင္းေဒသရႇိ အိုင္ယြန္းအသြင္ရႇိေသာ ေျမရႇားသတၲဳသိုက္ အမ်ားစုသည္ အလႇမ္းကြာေ၀းသည့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ တည္ရႇိပါသည္။ ေနရာအႏႇံအျပားတြင္ မိုင္းတြင္းမ်ားစြာရႇိၿပီး ၄င္းတို့အား သြားေရာက္စစ္ေဆးရန္ခက္ခဲသည့္အျပင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ တရားမ၀င္မိုင္းတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအတြင္းရႇိအရင္းအျမစ္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားေစပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း အိုင္ယြန္းအသြင္သဏၭာန္ရႇိ ေျမရႇားသတၲဳမုိင္းမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္ကို သာ ထုတ္ယူသံုးစြဲ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး ဘာအိုတူေဒသတြင္မူ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္သာ ထုတ္ယူသံုးစဲြႏိုင္ပါသည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အားျပင္းထန္စြာထိခိုက္ေစျခင္း
အဆင့္မမီေသာေျမရႇားသတၲဳတူးေဖာ္၊ သန့္စင္၊ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေျမဆီလႊာ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏႇင့္ အက္စစ္ယိုစိမ့္မႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အသီးအႏႇံထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ယခင္ကေခတ္မမီေတာ့သည့္ ျဒပ္သတၲဳမ်ားအား ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေစၿပီး စစ္ထုတ္သည့္နည္းစဥ္ Tank Leaching and Heap Leaching  နည္းစနစ္မ်ားကို အလယ္အလတ္ႏႇင့္ အေသးစားအိုင္ယြန္းအသြင္သဏၭာန္ရႇိေသာ ေျမရႇားသတၲဳထုတ္ယူေရးတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမရႇားသတၲဳေအာက္ဆိုဒ္  ၁ တန္ ထုတ္ယူတိုင္းတြင္ အညစ္အေၾကးတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန့္ထြက္ေပၚလာခဲ့ရပါသည္။ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ (In-sithu Leaching) နည္းစနစ္အား အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အမိုနီယမ္ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္မ်ား၊ သတၲဳေလးမ်ား  ၊ အျခားအညစ္အေၾကးမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း၊ ေရမ်က္ႏႇာျပင္ညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေျမေအာက္ေရႏႇင့္ လယ္ယာေျမပ်က္စီးျခင္းတို့ ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။ အေပါ့စားေျမရႇားသတၲဳမိုင္းတြင္းမ်ားတြင္ သတၲဳအရည္က်ိဳျခင္းႏႇင့္ ခဲြျခမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အႏၲရယ္ရႇိႏိုင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ပါ၀င္မႈႏႈန္း မ်ားျပားေသာ စြန့္ပစ္ေရမ်ားႏႇင့္ ေရဒီယိုသတိၲႂကြေစေသာ ပစၥည္းမ်ားထြက္ေပၚလာရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေျမရႇားသတၲဳမိုင္းတြင္းမ်ား အလြန္အကြၽံတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ျပင္းထန္သည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ လူတို့၏ က်န္းမာေရးႏႇင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကိုအႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမႇာပင္ ေျမရႇားသတၲဳထုတ္လုပ္ေရး  ေနရာမ်ား၌ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိပါသည္။
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရႇိေသာစက္မႈလုပ္ငန္း
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမရႇားသတၲဳစက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ သတၲဳအရည္က်ိဳျခင္းႏႇင့္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းလုပ္ငန္း စဥ္အား အလြန္အကြၽံလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိပါသည္။ ေျမရႇားသတၲဳသံုးပစၥည္းမ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ေရး သုေတသနႏႇင့္ အသံုးျပဳနည္းပညာမ်ားသည္လည္း အဆင့္အတန္းနိမ့္က်လ်က္ ရႇိပါသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမရႇားသတၲဳထုတ္လုပ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းသည္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ ႏိႈင္းယႇဥ္လ်င္ ေသးငယ္ေသာအဆင့္တြင္သာရႇိေနပါသည္။ ဤစက္မႈလုပ္ငန္း၌ ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းျပဌာန္းျခင္းမ်ား အားနည္းၿပီး မေကာင္းေသာ ယႇဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသည္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ရႇိေနပါသည္။
ပစၥည္း၏အသံုး၀င္မႈတန္ဖိုးႏႇင့္ေပးရေသာေစ်းႏႈန္းတို

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF