ဖြဲံစည္းပံုအေၿခခံဥပေဒႏွင့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲ

အမွန္တကယ္ပင္လိုအပ္ပါသလား။ ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒသည္ႏိုင္ငံ၏အသက္ေသြးေၾကာဆိုသည္မွာယံုမွားဘြယ္မ၇ွိပါ။ သို့ေသာ္ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆက္ဆက္ေသာအေၿခခံဥပေဒတို့ကိုေလ့လာၾကည့္ပါ၊ ဘယ္တခုမွ်သက္ဇို့းမ၇ွည္ခဲ့ပါ။ ဤ (၂၀၀၈)ေကာ။ ပိုဆိုးပါလိမ့္မည္။ လူေကာင္းမဟုတ္သူေတြကေ၇းဆြဲထားေသာဥပေဒၿဖစ္သၿဖင့္သက္တမ္းပိုတိုဘြယ္၇ွိပါသည္။ ၎တို့အာဏာတည္ၿမဲေ၇းအတြက္ေ၇းဆြဲထားသည့္နည္းတူ၊ ေနာင္တေန့တြင္၎တို့ကပင္အေၾကာင္း အမ်ိဳ့းမ်ိဳးၿပကာၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ၿဖည့္စြက္ၿခင္း၊ႏွုတ္ပယ္ၿခင္းတို့ကို ထင္တိုင္လုပ္ၾကမည္မွာဧကန္မုခ်ပင္။ ၿပီးခဲ့ေသာလမ္းစဥ္ပါတီေခတ္အတြင္းက ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအပါအ၀င္ဥပေဒအားလံုကိုသြားေလသူ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္သူ့အသိုင္းအ၀ိုင္းက (အမ်ားအားၿဖင့္ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္)ႏွုတ္တိုက္ေပးၿပီး၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မီတြင္အၿပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿခင္းပင္မၿမင္၇ဘဲေနာက္တေန့လွြတ္ေတာ္တြင္ဥပေဒအတည္ၿဖစ္ သြားသည္။ (၁၉၄၈) အေၿခခံဥပေဒတြင္မည္သို့ပင္အားနဲခ်က္မ်ား၇ွိသည္ဆိုေစကာမူ၊ ထိူစဥ္က၇ွိခဲ့ ေသာပါလီမန္တြင္းတြင္ေန့မီးညမီးတို့ႏွင့္အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီးမွဥပေဒၿဖစ္၇သည္။ ယင္းအေၿခခံဥပေဒကားတခုတည္းသာ၇ွင္၇ိုေသလူ၇ိုေသမည္ခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။ သို့ဆိုလ်င္ဘာေၾကာင္ကွြန္ေတာ္တို့အားလံုးအခ်ိန္ကုန္ခံ၊လူပင္ပမ္းခံၿပီးအႏွစ္သာ၇မ၇ွိ၊ႏိုင္ငံတကာႏွင့္တတ္သိ ဥပေဒပညာ၇ွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္စိုးစဥ္းမွ်ေထာက္ခံမွုမ၇ေသာဤအေၿခခံဥပေဒေနာက္သို့လိုက္ေနၾကသနည္း။ စစ္အစိုး၇ကားလူထုကိုနားလဲ့့၍သူတို့လိုခ်င္၇ာသို့ေခၚေဆာင္ေနသည္ကားထင္၇ွားလွေပသည္။ သူတို့အက်ိဳးအၿမတ္တခုတည္းအတြက္ သန္း(၆၀) မွ်ေသာလူထုကိုေခ်ာက္ထဲသို့ဆြဲေခၚေနသည္ကိုၿမင္ ေအာင္ၾကည့္ၾကဘို့လိုပါသည္။ (၉၉%)ေသာၿပည္သူလူထုအတြက္ေသေ၇း၇ွင္ေ၇းတမွ်ေန့စဥ္လိုအပ္ေနေသာဦးစားေပးအခ်က္(၃)ခ်က္၇ွိပါ သည္၊

(၁) ေန့စဥ္ထမင္းနပ္မွန္ဗိုက္၀ေ၇း

(၂) ေန့စဥ္ထမင္းနပ္မွန္ဗိုက္၀ေ၇း

(၃) ေန့စဥ္ထမင္းနပ္မွန္ဗိုက္၀ေ၇း

ၿပီးခဲ့ေသာ (၁၉၉၀)ေ၇ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD မွမဲအၿပတ္အသတ္အႏိုင္၇၇ွိခဲ့ေသာအေၿခအေနကိုအေသ အၿခာေလ့လာပါက၊ ယခုလာမည့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲႏွင့္အကြာၿခားၾကီးကြာေသာအခ်က္မ်ားကိုေတြ့၇ပါမည္။

(၁) ထိုစဥ္ကလူထုတြင္မိမိဆႏၵကိုအမွန္တကယ္ထုတ္ေဖၚခြင့္၇ေသာ (၁၉၈၈)အေ၇းအခင္း၏အ၇ွိန္ အ၀ါ၇ွိခဲ့သည္။ ယခုစစ္အစိုး၇ကၿပင္းထန္ေသာဖိႏွိပ္အေ၇းယူမွုမ်ားကလူထုကိုလွုပ္မ၇ေအာင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

(၂) ထိုစဥ္အာဏာ၇လမ္းစဥ္ပါတီ (ႏွင့္ “န၀တ”အစိုး၇တို့တြင္) မိမိႏိုင္ႏိုင္မည္ဟူေသာထင္ေၾကးၿဖင့္ မွားယြင္းေသာတြက္ခ်က္မွု၇ွိခဲ့သည္။ ယခုစစ္အစိုး၇ကမဲလိမ္မွုအပါအ၀င္မိမိအသာစီး၇ႏိုင္မည့္ၾကိမ္း ေသာေပါက္နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကိုၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားသည့္အၿပင္၊ မိမိအႏိုင္၇၇ွိေ၇ူအတြက္မည္သူ့မ်က္ႏွာမွ် (ႏိုင္ငံတကာအပါအ၀င္) မေထာက္ဘဲစည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္လုပ္၇န္ၿပင္ဆင္ထားသည့္ အၿပင္တကယ္လည္းလုပ္မည့္အစီအစဥ္မ်ားအ၇ံသင့္စီစဥ္ထားၿပီးၿဖစ္သည္။ (ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ အေၿခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲတြင္ယင္းနည္းလမ္းၿဖင့္ေအာင္ၿမင္စြာေဆာင္၇ြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသက္ေသထူခဲ့ၿပီးၿဖစ္ သည္။)

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..