ၿပည္သူလူထု၏ဘ၀အေၿခေနမွန္

ၿမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေ၇းၾကိဳးပမ္းစဥ္ကေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ – လြတ္လပ္ေ၇းသည္ပထမ၊ဒီမိုကေ၇စီေ၇းသည္ ဒုတိယ၊ ဆို၇ွယ္လစ္ေ၇းသည္တတိယ ဟူေသာေၾကြးေၾကာ္ခ်က္မ်ားမွသည္၊ လူ့အခြင့္ေ၇းအေၿခခံလိုအပ္ ခ်က္ၿဖစ္ေသာ “စား၀တ္ေနေ၇း”လိုအပ္ခ်က္အဆင့္သို့ေလ်ွာက်မွန္းမသိေလွ်ာက်သြားခဲ့သည္မွယခုအထိပင္။ လြတ္လပ္ခါစအေ၇ွ့ေတာင္အာ၇ွတြင္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအ၇ွိဆံုးဘ၀မွသည္ (၁၉၈၈)တြင္ကမၻာ့အဆင္း၇ဲဆံုးအဆင့္ သို့က်သြားေအာင္ၿပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းၿပည့္၀ေသာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏အစြမ္းသတၱိကားၾသခ်၇ေလာက္ေအာင္ပင္မ ဟုတ္ပါလား။ ယခုအခါမွာေတာ့ တိုးတက္ေသာအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ပင္မဟုတ္၊ အာ၇ွေဒသတြင္ ပင္ေဆးေဖၚေၾကာဖက္ပင္အလုပ္မခံ၇ေတာ့သည္မွာ၇င္နင့္ဘြယ္ပင္။ “မဆလ”ေခတ္တြင္ၿပဌာန္းခဲ့ေသာအည မညၿဖစ္စဥ္(၃)၇ပ္တို့တြင္အပါအ၀င္ၿဖစ္ေသာ “အေပၚထပ္ေဆာက္အအံု” ႏွင့္ “စီးပြားေ၇းအေၿခခံ”တို့၏ သဟဇာတမညီမွ်မွုကိုႏွစ္ေ၇ွကာလၾကာ အဆင့္ဆင့္ေသာပါတီအဖြဲ့အစည္းဆင့္ဆင့္တို့ကဖံုးဖိလိမ္ညာခဲ့ၾကသမွ် (၁၉၈၈)တြင္မွေပါက္ကြဲကာလူထုအံုၾကြမွုအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ဆိုခဲ့ေသာ “စား၊၀တ္၊ေနေ၇း” အေၿခခံတို့တြင္။ ၀တ္ေ၇း၊ေနေ၇းဟူေသာအေၿခခံကိုပင္ယခုအခါလွည့္မၾကည့္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ဘ၀သို့ေ၇ာက္ေနပါၿပီ။ လာမည့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲ၏လွည့္ကြက္မ်ားကိုလူထုကေကာင္စြာသိ၇ွိၿပီးၿဖစ္သည္မွာယံုးမွားဘြယ္မ၇ွိပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာ(၂၀၀၈) အေၿခခံဥပေဒကိုႏိုင္ငံတ၀က္နီးပါးမုန္တိုင္းဒဏ္အလူးအလဲခံေန၇ခ်ိန္တြင္စစ္အစိုး၇က ေၿဗာင္မဲလိမ္၍၇ာႏွုန္းၿပည့္နီးပါးၿဖင့္အတင္းအက်ပ္အတည္ၿပဳခဲ့သည္မွာအထင္အ၇ွားပင္။ ၿပည္တြင္းေ၇ာၿပည္ပ ကပါညံေနေအာင္၀ိုင္းေ၀ဖန္ၾကေသာ္လည္းတုပ္တုပ္မွ်မလွုပ္၇ံုမက၊ လက္လွမ္းမွီ၇ာတို့ကိုပင္ တိုး၍ဖိႏွိပ္ ဒုကၡေပးခဲ့သည္။ ေဒၚစုအပါအ၀င္ထင္၇ွား၍လူထုအံုၾကြမွုကိုၿဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည့္ေခါင္းေဆာင္ ဟူသမွ်ကိုလူထု ႏွင့္အဆက္အသြယ္ၿဖတ္လိုက္သည္။ သမိုင္း၏ၿဖစ္စဥ္အမွန္မ်ားအားလံုးတို့ကိုစစ္အစိုး၇က ဖံုးကြယ္ၿခင္းေဖ်ာက္ ဖ်က္ၿခင္းစသည္တို့ကိုအ၇ွိန္အဟုန္တိုးၿဖွင့္ေဆာင္၇ြက္ေနပါၿပီ။ ဥပမာ-အာဇာနည္ေန့ဟူေသာ အဓိကက်သည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန့ကို ႏွစ္စဥ္ေၿပာက္ကြယ္ေအာင္လုပ္လာယံုမက၊ ယခင္ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဆက္ ဆက္ကသြားေ၇ာက္အ၇ိုအေသၿပဳပန္းေခြခ်၇ေသာအစဥ္အလာမွသည္၊ ယဥ္ေက်းမွုမွု၀န္ၾကီးဌာနကၾကီးမွူးေသာ ‘”ၿပပြဲ”ေယာင္ေယာင္အဆင့္သို့ေလ်ာက်သြားသည္မွာ၇င္နင့္ဘြယ္ပင္။ “အာဇာနည္”ဟူေသာေ၀ါဟာ၇၏ အဓိပၸယ္ကိုနားလည္ၾကပါေလစ။ ေနာင္အခါယင္း’အာဇာနည္ေန့’ကို’စစ္ သည္မ်ားေအာက္ေမ့ဘြယ္ေန့’ ဟုေဗ်ာင္က်က်နာမည္မေၿပာင္းလ်င္ကံေကာင္းသည္ဟုဆို၇မည္။ “ေတာ္လွန္ေ၇းေန့” မွသည္ “တပ္မေတာ္ေန့”အၿဖစ္ေၿပာင္းသြားသည္ကိုၾကည္ပါ။ လူထုအေနၿဖင့္လာမည့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲအေပၚေမ်ွာ္လင့္ ခ်က္မထားသလိုမဲသြားေပးခ်င္မွေပးမည္။ ယင္းအေၿခေနမ်ိဳးေ၇ာက္ေအာင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကလည္း ဖန္တီးေနသည္။ ယခုအခါအထူးသၿဖင့္ NLD ႏွင့္ၿပည္ပအတိုက္အခံမ်ားကမဲမေပးဘဲသပိတ္ေမွာက္ၾက ၇န္တိုက္တြန္းေနသည္။ မဲ၇ံုသို့မဲလာထဲ့ၿခင္းမထဲ့ၿခင္းကားစစ္အစိုး၇အတြက္ၿပသနာၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ မဟုတ္ပါ။ စင္စစ္အားၿဖင့္မဲလာမထဲ့ေလၾကိုက္ေလပင္။ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္းဗဟိုႏွင့္ၿပည္နယ္တိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွအပက်န္ ခ၇ိုင္၊ၿမိဳ့နယ္ႏွင့္၇ပ္ေက်းတို့တြင္သာမဲ”ကလဖန္ထိုး”၇ာတြင္နဲနဲလက္၀င္မည္။ ႏိုင္ငံတကာကိုမိမိတို့ေ၇ြူးေကာက္ပြဲသည္မည္မွ်တ၇ားမ်ွတေၾကာင္းဘယ္ပံုသက္ေသထူမည္နည္း။ ယင္းကိစၥသည္သာစစ္အစိုး၇အတြက္လက္၀င္မည့္ကိစၥပင္။ တခုေတာ့၇ွိသည္။ ေအာက္ေခ်အဆင့္ ေန၇ာမ်ားအတြက္ကားကန့္ကြက္မွုမ်ား၇ွိဘို့အလားအလာ၇ွိသည္။ ၀မ္းနဲဘြယ္ေကာင္းသည္ကား ၿပည္သူလူထု၏ဘ၀တြင္ႏွစ္ပ၇ိေစၦဒမ်ားစြာကတည္းကကိန္းေအာင္းခဲ့ေသာ၇ာထူး၊သီးသန့္အခြင့္အေ၇း၊ခံစားခြင့္တို့ကို “ဖား”ၿပီး၊ “ေပး”ၿပီးမွယူ၇ေသာအက်င့္ဆိုးတို့သည္သံမွိုကံုသို့စြဲ၀င္ေနသည္မွာအဆိုးဆံုးေသာလူေနမွု ဘ၀ပင္။ ၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္တို့တြင္လည္းလဘ္ေပးလဘ္ယူမွု၊အက်င့္ပ်က္ခ်စားမွုတို့မွာၿပင္ယူ၇ အခက္ခဲဆံုးအဆင့္တြင္ယေန့ေ၇ာက္၇ွိေနပါသည္။ ေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္ဆ၇ာ၀န္ဆ၇ာမတို့ကိုေငြေၾကး မတန္တဆအၿပင္ပိုမိုဂ၇ုစိုက္၇န္လက္ေဆာင္မ်ားေပး၇သည္မွအစ၊ ေသလ်င္ေတာင္သတင္းလာေမးသူတို့ကို အသုဘအတြက္စည္ပင္သာယာေ၇းအစ၇ွိေသာဌာနဆိုင္၇ာတို့ကိုမည္းသို့မည္မွ်ေပးလိုက္၇ေၾကာင္းတခမ္းတ နားေၿပာေနၾက၇သည့္အၿဖစ္မွာလူတိုင္းအိမ္ေထာင္တိုင္းဆိုလ်င္မွားအံ့မထင္ပါ။ ယင္းသာေ၇းနာေ၇းကိစၥမ်ား အၿပင္အၿခားကိစၥဆိုလ်င္ဆိုဘြယ္မ၇ွိဆိုသည္ကိုဆက္စပ္ေတြးယူၾကပါ။ အစိုး၇ကလည္းလူထုကိုလံုး၀ဂ၇ုမစိုက္ သကဲ့သို့လူထုကလည္းအစိုး၇၏မ်ွတမွုမ၇ွိေသာစည္းကမ္းဥပေဒတို့ကိုမည္သို့မည္ပံုလွည့္ပတ္ခ်ိဳးေဖါက္၇မည္ကိုမနက္မိုးလင္းခ်ိန္မွမိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္အထိလူတိုင္းေစ့စဥ္းစားေနၾကသည္၊ ေငြေၾကးမ်ားမ်ားသံုးႏိုင္ေလဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္ ၇ာတြင္ထိေ၇ာက္ၿမန္ဆန္ေလပင္။ ထိပ္ဆံုးပိုင္း “ငတိ” လုပ္သူဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးကစ၍ေဗ်ာင္လိမ္နည္းမ်ားကိုသ တင္းစာမွနမူနာေကာင္းမ်ားေန့စဥ္ႏွင့္အမွ်ၿပေနမွေတာ့၊ လူထုသန္း(၆၀)တို့ကေန့စဥ္ဘ၀၇ပ္တည္၇ွင္သန္ေ၇း (ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေ၇းအတြက္မဟုတ္ပါ)ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားအၿဖစ္ လိမ္ၾကလွည့္ၾကေကာက္က်စ္ၾက သည္မွာထူးေသာ္လည္းမဆန္းေတာ့ပါ။ ေခတ္ေၿပာင္းစနစ္ေၿပာင္းလ်င္ေနာင္တက္မည့္အစိုး၇ကၿပဳၿပင္ေ၇း လုပ္၇ာတြင္အဓိကေတြ့မည့္အခက္အခဲပါ။ ယင္းကားယေန့ၿမန္မာၿပည္သူလူထု၏ဖံုးမ၇ဖိမ၇ေတာ့ေသာ အေၿခအေနမွန္ေတြၿဖစ္သည္။  အမွန္ဆို၇လ်င္လာမည့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲ၌မဲမေပးဘဲသပိတ္ေမွာက္ၿခင္းသည္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ႏိုင္ကြက္တခုဟုပင္စာေ၇းသူေကာက္ခ်က္ခ်ပါ၇ေစ။ သာဓကကား ၿပီးခဲ့ေသာ (၂၀၀၈)ဆႏၵခံယူပြဲ၇လာဒ္ကိုၾကည့္ပါ။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..

   Send article as PDF