သူမ်ားေတြ ယူဂ်၊ ယူဂ်မွာျမင္ေဒါ့ အေနာ္ေၾကာင္ၾကီးလည္း မိန္းမယူဖုိ႕ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပီ…။ ေဟာင္ေကာင္ေျမၾကြက္စ္ ဦးေက်ာက္နဲ႕ ယာကူဇာ နွဴးဘာဂီ တုိ႕ထက္ဦးေအာင္ မင္ဂါေဆာင္မည္။ ေၾကာင္သဒုိ့သာမီး ဘူၿဖစ္မဲ စာဖတ္သူမ်ား ဆုံးျဖတ္ေပးပါ။ ရြာသူားမ်ား စီမံရာ နာခံပါ့မယ္…။ ေၾကာင္ၾကီးဂေဒါ့ ရလ်င္ လွယာဂ်ီးနဲ႕ လွယာဂ်ီးနဲ႕…. ျခစ္……………………..မွာ……… ဒဂယ္…. အဟုတ္………….။ အေရြးခ်ယ္ဂံ သဒုိ႕သာမီး နွစ္ဦးဃေဒါ့…

ေၾကးမုံဂ်ီး (ခ) အီတြန္႕ဗြမ္ (တရုတ္သဗုံေဟာင္းနွင့္ လက္ရွိ ဝျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေဒၚ ႏုိင္ငံေရးမွဴး)

ခရစ္စတယ္လႈိင္းဂေလး (စကပ္တုိဝတ္ တင္းနစ္မယ္ႏွင့္ တုိက္ဂြမ္ဒုိ သုိင္းပညာရွင္)

မွတ္ခ်က္။ သဒုိ႕သာမီးအရံအျဖစ္ ေကအုိင္အုိသဗုံ ဦးမ်ဳိး သာမီးဂေလး နွစ္ဦးမွ ေမတၱာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္။ သဒုိ႕သားအရံ မထားပါ (သနလုိ႕)

 

ေၾကာင္မင္ဂလာ ေတာင္အင္သာ ေရာင္စဥ္ျဖာ ေမာင္ၾကင္နာ

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး