၁၃. ၁၀. ၂၀၁၃ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၀ါးတန္းလမ္းႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းေထာင့္၊ ပန္ဒါဟိုတယ္တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်စြာ စားသံုးႏိုင္ေသာ ေရက်ိဳငါးပိေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 

ဖိတ္စာ

ဖိတ္စာ

 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငံျပာရည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ယာယီ)က တာ၀န္ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းက ႀကီၚမႈး၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

တိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊  ေရက်ိဳငါးပိလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စားသံုးသူျပည္သူမ်ား၊  ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းဥကၠဌႏွင့္ အသင္း၀င္မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား

တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား

 

ေရက်ိဳငါးပိျပဳလုပ္ရာမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာထည့္သြင္းျပဳလုပ္သျဖင့္ စားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္  လူထုအၾကားသို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္လုပ္သူ၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားက ရႈ႔ေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

 

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တာ၀န္ရွိသူအသီးသီးက မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာမ်ားကို တင္ျပေျပာဆိုၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တက္တက္ၾကြၾကြ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးညွိႏိုင္းၾကပါတယ္။

 

ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာတစ္ခုလည္းျဖစ္၊ လူအမ်ားစု စားသံုးကုန္လည္းျဖစ္သည့္အျပင္  အဟာရတန္ဖိုးလည္း ျမင့္ေသာ၊ လူတန္းစားမေရြး စားသံုးႏိုင္သည့္ အဖိုးနည္း၀န္ပါ စားသံုးကုန္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရက်ိဳငါးပိကို စားသံုးသူအတြက္ အႏၱရာယ္မရွိေအာင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလွ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားဘက္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးပိငါးေျခာက္ငံျပာရည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးစိုး၀င္းႏိုင္ ေျပာၾကားစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးပိငါးေျခာက္ငံျပာရည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးစိုး၀င္းႏိုင္ ေျပာၾကားစဥ္

 

 

ထို႔အျပင္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအားလည္း တိက်ခိုင္မာေသာတင္းမ်ားကိုသာေရးသားရန္ႏွင့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ေလ့လာေရးသားေစလိုေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။

 

စားသံုးသူအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးအသင္းဥကၠဌ ဦးဗအုပ္ခိုင္မွလည္း စားသံုးသူမ်ားဘက္မွ တိုင္ၾကားမႈရွိ၍ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသို႔ အသိေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းအေနျဖင့္ မည့္သူ႔ကိုမွ နစ္နာေစလိုေသာဆႏၵမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။

 

 

တက္ေရာက္လာၾကသူ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဓာတုေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္က

-ယေန႔အင္တာနက္ေခတ္မွာ ယူရီးယာအႏၱရာယ္ကို အင္တာနက္တြင္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြၾကည့္ရႈ႕႕သိရွိႏိုင္ၾကေၾကာင္း၊

-ငါးကို ငါးပိလုပ္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ယူရီးယားထြက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊

-အခ်ဳိ႔ ေသာဓာတုပစၥည္းသည္ ယူရီးယားႏွင့္ ခြဲျခားႏိုင္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ -သဘာ၀အေလွ်ာက္ထြက္ရွိလာေသာ ယူရီးယားသည္ အႏၱရာယ္မရွိေၾကာင္း၊

-ငါးပိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာထည့္ျခင္းေၾကာင့္ ယူရီးယားပမာဏမ်ားျပားလာလွ်င္ ေက်ာက္တည္ႏိုင္ၿပီး ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

 

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန အစာအဟာရဌာန (MSTR) မွ ညႊန္မႈး(ၿငိမ္း) ေပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚစန္းျမင့္ကေတာ့…

သူဟာ အိၿႏၵိယလူမ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္ ပဲခူးဇာတိျဖစ္ၿပီး ငါးပိေရက်ိဳကို ေန႔တိုင္းစားေၾကာင္းကို အစခ်ီၿပီး ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

 

ကၽြန္းေခ်ာင္းဓာတ္ေျမၾသဇာစက္ရံုမွာ ၅ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လာ၍ ယူရီးယားအေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိရွိေၾကာင္း၊

ငါးပိထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယူရီးယား (ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေျမဆီ မဟုတ္) ပါ မပါ မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊

သို႔ေသာ္ ယူရီးယားသည္ အေငြ႔ပ်ံလြယ္၍ ငါးပိကို ေရဆူဆူတြင္ ထည့္က်ိဳခ်က္လွ်င္ ယူရီးယားမ်ား ထြက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ယူရီးယားေၾကာင့္ ေၾကာက္စရာမလုိပဲ ငါးပိကို စိတ္ခ်စြာ စားသံုးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ထို႔အျပင္ ငါးပိျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ေရွးက်ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊ ရိုးရွင္းေသာ၊ လြယ္ကူေသာ၊ အသံုး၀င္ေသာ အစားအစာသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းနည္း (Food preservation method) တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 

ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္စားသံုးေနၾကေသာ၊ အဟာရတန္ဖိုးရွိေသာ၊ ရိုးရာအစားအစာတစ္ခုကို မစားရဲမသံုးရဲျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အသင့္စား အစားအစာျဖင့္ အစားထိုးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမွာကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

 

ေဒါက္တာေဒၚစန္းျမင့္ကို ေဟာေျပာအၿပီးမွာ မီဒီယာမ်ားက ထပ္မံ ေမးျမန္းၾကပါေသးတယ္။

ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚစန္းျမင့္အား မီဒီယာမ်ားမွ ေမးျမန္းစဥ္

ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚစန္းျမင့္အား မီဒီယာမ်ားမွ ေမးျမန္းစဥ္

 

ဧက ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ငါးပိဇုန္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိတို႔ ငါးပိမ်ားတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ မပါ၀င္ေၾကာင္း (ထည့္သြင္းထုတ္လုပ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း) တာ၀န္ခံ ေျပာၾကားသြားသလို၊

ငါးပိဇုန္ဒုတိယဥကၠဌဦးခင္လတ္ကလည္း ဇုန္အေနျဖင့္ ငါးပိဇုန္မွ ထုတ္လုပ္ေသာငါးပိမ်ားတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထည့္သြင္းထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ မရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းလွ်က္ရွိ၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါေၾကာင္း အာမခံၿပီး ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

 

ေနရာစံု၊ လူမ်ိဳးစံု၊ ရႈ႔ေထာင့္စံုမွ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားၾကပါတယ္။

 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အျပဳသေဘာေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးတစံုတရာရရွိခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 

အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစု စားသံုးၾကေသာ ရိုးရာအစားအစာျဖစ္ေသာ ငါးပိဂုဏ္သိကၡာျမင့္လာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးစားၾကဖို႔ လိုေၾကာင္း သေဘာတူညီၾကပါတယ္။

 

ယခုျဖစ္ရပ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားဘက္မွ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထည့္သြင္းထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း

စားသံုးသူအဆင့္တြင္ ငါးပိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာပါ၀င္ေသာ ငါးပိမ်ား ေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းဥကၠဌဦးဗအုပ္ခုိင္က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

 

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္……….

ထိုျဖစ္စဥ္၂ခုၾကားမွ ကြာဟခ်က္ကို အေကာင္းဆံုးျပဳျပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားဘက္မွ မိမိကုန္ကုိ အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ရန္ အႀကံေပးၿပီး၊ စားသံုးသူအဆင့္ ငါးပိမ်ားကို ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆး၍ မသမာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လူထုသို႔အသိေပးေျပာၾကားသြားမည္ဟု ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

About Ma Ma

Ma Ma has written 143 post in this Website..

ေဗဒင္ဆရာ မေမးပဲ နာမည္ေပးလိုက္မယ္။ သိပၸံေမာင္ဝရဲ႕ ေခတ္ဆန္းစာေပကို အားက်ၿပီး ေရးမိေရးရာ ေရးထားတဲ့ လက္စမ္းစာေပလို႔။ THAKHIN CJ #8212010 ( 5/2/2016)

   Send article as PDF