ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အား ေရဖူလံုစြာ ေပးေ၀ႏုိင္မည့္ စီမံကိန္းအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေငြေၾကးေခ်းယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၈ သန္းေက်ာ္အား အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ JICA တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Greater Yangon Water Improvement Project အား ODA ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရထံမွ ေခ်းေငြဂ်ပန္ယန္းေငြ ၂၃ ဒသမ ၆၈၃ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၈ ဒသမ ၇၄၁ သန္း) ရယူမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္း အေနျဖင့္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္ အပါအ၀င္ ႏွစ္ ၄၀ စီမံကိန္းျဖင့္ အေက်ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ အၿပီးျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက တစ္ေန႔ေရဂါလန္ သန္း ၄၀ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕သို႔ တစ္ေန႔ေရဂါလန္ သန္း ၃၀ ႏွင့္ သီလ၀ါ စက္မႈမ်ားသို႔ တစ္ေန႔ဂါလန္ ၁၀ သန္း ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွ ေရဖိုးေရခ ျပန္လည္ရရွိေငြျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားအား အတိုးေရာ အရင္းပါ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေပးဆပ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ေရေပးေ၀ၿပီး စီးပြားေရး ေရသံုးခ ႏႈန္းထားျဖင့္ ေရတစ္ဂါလန္လွ်င္ ၄ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔ေရဂါလန္ ၁၀ သန္း ေပးေ၀မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေငြေၾကးျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရစုကန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လဂြန္းျပင္ ေရသန္႔စက္႐ံုႏွင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္း စသည္တု႔ိကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ယင္းေခ်းေငြမ်ားမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရယူမည့္ ယန္းသန္း ၄၂၁ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာေငြ ၄ ဒသမ ၂၁၀ ဘီလ်ံကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ရသံုးေငြတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းခံထားၿပီး ေခ်းေငြရရွိရန္အတြက္ JICA ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။