ခရီးသည္သိုိ ့-                                To the traveler-

အေၾကာင္းအက်ိဳး၊                          cause and effect

ေကာင္း-ဆုိး ႏွစ္၀၊ျပဳံး-မဲ့ၾကျဖင့္along with good and evil, glad and sorrow

ဆုံး-စ ေ၀းစြာ၊ သံသရာ၀ယ္               in circle of life, so far no start and end

အုိ-နာ-ေသ ခ်ဳပ္၊ အေမွာင္ရွဳပ္သည့္    old, sick, die and complicated with delusion

နာမ္-ရုပ္ ခႏၶာ၊ ျဖစ္-ပ်က္ ရာကုိ         towards the impermanent of mind and matter

ျမင္လႊာ၀ကြက္၊ စုံကန္းလ်က္ေၾကာင့္ because of the ignorance, none seeing

မနက္ ေလာဘ၊ ေန ့ ေဒါသႏွင ့္          with greed in morning, anger at daytime

ေမာဟ ညမွာ၊သုံးေရာင္ျဖာလ်က္       stupidity in night also , daily in three rays

ရွည္ၾကာတုံ ့ေခါက္၊ခရီးေလွ်ာက္သည္  walking to travel and return to long-term

လြတ္ေျမာက္က်င့္ဘြယ္ ဘယ္ခါနည္း။ when the way of deliverance from sufferings is ?

其在旅行中

原因和结果

随着善恶,高兴和悲伤

在生活圈子到目前为止,无开始结束

老病死 和合并妄想的

对心物身体的无常

因为无知,没有看到

在上午与贪婪,愤怒在白天

愚蠢的夜晚,每天三线

走路去着旅行,返回来长久

当从痛苦的解脱方法是什么?

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.

   Send article as PDF