အေလးမခိုးတဲ့ခ်ိန္ခြင္

လူနွင့္ခ်ိန္ခြင္

လူတိုင္း၏ စိတ္ထဲတြင္ ခ်ိန္ခြင္တစ္လက္ စီ ရွိပါသည္။ သူ သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ ထို ခ်ိန္ ခြင္ သည္ သူသိတတ္ေသာအခ်ိန္မွစ၍ အလုပ္လုပ္ပါေတာ့သည္။ မည္သည့္ အေျခအေန တြင္မဆို ထိုခ်ိန္ခြင္က သင့္ေတာ္သည္ ၊ သို႔မဟုတ္ မွ်တသည္ ဟု ဆံုးျဖတ္မွသာ သူစိတ္ထဲ တြင္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ပါက သင့္ေတာ္သည္ သို႔မဟုတ္ မွ်တသည္ ဟူ ေသာ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ သူ ညွိယူပါေတာ့မည္။ ဖန္တီးေတာ့ မည္ ျဖစ္သည္။

ငယ္ရြယ္စဥ္ အေတြးအေခၚနုနယ္စဥ္ကာလက လူသည္ သူ႔အေပၚ လူတုိင္းဂရုစိုက္ ေနမွ ၊ သူလို အပ္တာကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနမွ သင့္ေတာ္သည္ မွန္ကန္သည္ ဟု ေတြးပါလိမ့္မည္။ ထို အရာသည္ သူ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွန္တရားတစ္ခု သို႔မဟုတ္ မွ် ေျခ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမွ မဟုတ္လွ်င္ သူ ငိုယို ျပီး ျဖစ္ေစ ၊ ဂ်ီက် ျပီးျဖစ္ေစ ေတာင္းဆိုေတာ့မည္။

အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္ ရင့္က်က္လာသည္နွင့္အမွ် သူ သတ္မွတ္ထားေသာ မွ် ေျခ သို႔မဟုတ္ သူလက္ခံနုိင္ေသာ အမွန္တရားတစ္ခုမွာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ နက္ရိႈင္းလာသည္။ အေတြး အေခၚ ဗဟုသုတ ပိုမ်ားေလေလ ခ်ိန္ခြင္၏ အေလးက ပို မွန္လာေလေလျဖစ္သည္။ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ မွ် ၾကည့္တတ္လာ သည္။ အေကာင္းအဆိုး ပိုမိုခြဲျခားတတ္လာသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို အမွန္ တရားနွင့္ အနီးစပ္ဆံုးခ် နုိင္ဖို႔ ပိုိမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အျမင္၊ ပိုမိုစံုလင္တဲ့ အခ်က္အလက္ စသည့္ အေရးပါ သည့္ အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားတတ္လာပါသည္။ ပို၍ ဉာဏ္ ျမင့္ေလေလ ဦးေနွာက္ခ်ိန္ခြင္ အေလးမွန္လာေလျဖစ္ပါသည္။

 

အေလး ခိုးျခင္း နွင့္  အတၱ

မိမိ ယူဆေသာ အယူအဆ၊ မိမိ ေတြးထင္သည့္ အရာ ၊ မိမိ ဆံုးျဖတ္သည့္ အရာ သည္ သာ အမွန္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေတြကို လွည့္စားတတ္သည္မွာ အတၱ ျဖစ္သည္။ အတၱ သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ သတိမထားမိပဲ အေလးခိုးေနေသာ ခ်ိန္ခြင္နွင့္တူသည္။ မိိမိ အတြက္ ၊ သားသမီး မိသားစု အတြက္၊ ေဆြမ်ိဳးညာတကာ ေတြ အတြက္ စသည့္ျဖင့္ ဖက္လိုက္တတ္ေသာ သေဘာ ရွိသည္။ ထိုအခါ မိိမိဦးေႏွာက္ခ်ိန္ခြင္သည္ ဘာအေၾကာင္းအရာမွ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားရ ေသးခင္ တစ္ဖက္ေစာင္းေနနွင့္ျပီးျဖစ္သည္။ ထိုအရာကို ကြ်န္ေတာ္က အေလးခိုးျခင္းဟု တင္စားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

မမွ်တျခင္း အျမင္နွင္ ပိပကၡ

မွ် တ ေနသည္ ဟု ခံယူထားပါလွ်က္ မည္သူသည္ မည္သူႏွင့္မွ် ပဋိပကၡ မျဖစ္ နုိင္ပါ။ မိမိ ၏ လက္ရွိ အေျခအေန၊ အေနအထားကို မမွ်တ ဟုထင္သူမ်ား။ ယခု အေျခအေနထက္ ပို ျပီး အဆင္ ေျပမွ မွ်တတယ္။ ဒါမွ ျဖစ္သင့္တယ္ ဟုထင္သူမ်ား ပဋိပကၡ ျဖစ္ၾကပါသည္။ စစ္ျဖစ္ၾက သည္။ အျမင္ကြဲလြဲမႈ ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကို အေျခခံျပီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ စစ္ မ်ားခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ အတၱၾကီးသူ မ်ားက သူတို႔ ဤနယ္ေျမ ဤေဒသကို ရသင့္သည္ဟု က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားက ဤေနရာ ဤ ေဒသ တြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ အုပ္စိုးသင့္သည္ဟု ထင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ား ေတာ္လွန္ေရး မ်ားျဖင့္ ကမ ၻာ့စစ္မီး နွစ္ၾကိမ္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့သည္။

အမွန္ကို အမွန္တရားအတိုင္း မထားဘဲ အေလး (မသိမသာ)ခိုးျပီး ခ်ိန္ခြင္ခ်ိန္ခဲ့ၾကသည္။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ၊ အျမင္ကြဲလြဲမႈ ၊အေျခအတင္ျဖစ္မႈ၊ အျငင္းပြားမႈ ကေလးမွ စျပီး ၾကီးမားေသာ စစ္မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ခဲ့ၾကသည္ ။ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ မ်ားသည္လည္း ထိုနည္း တူ ပင္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္ မရသူမ်ားလူ႔အခြင့္ အေရးသည္ လူတို္င္းနွင့္ ထိုက္တန္သည္ ဟူ၍ အျမင္ျဖင့္ ခ်ိန္ခြင္ကို ခ်ိန္သည္။ ေနာက္လူ႔အခြင့္အေရးရလာေသာ အခါ ရေသာ အခြင့္အေရးထက္ တစ္ခုခု ပိုလုပ္လုိက္ရမွ မိမိတို႔အတြက္ ပိုျပီး သင့္ေတာ္မွ်တ သည္ ဟုအထင္ေရာက္သြားၾကျပန္သည္။ ေတာင္းဆို ၾကျပန္ပါသည္။

 

မိမိကိုယ္တိုင္အေလးခိုးေနသလား

ျပႆနာမ်ားတြင္အၾကီးက်ယ္ဆံုးနွင့္ေျဖရွင္းမရဆံုးျပႆနာမွာ မိိမိကိုယ္တိုင္အေလး ခိုး ေနသလား မခိုးဘူးလား မသိျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ မိမိ ကို္ယ္မိမိ မသိျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ေမြးရပါ အတၱ ၏ ေတာင္းဆိုမႈ ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာ တုိင္းကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ အခါတြင္ အေလးခိုးေန တတ္ ၾက သည္ကို ပထမဦးဆံုး သတိထားသင့္ပါသည္။ ရသင့္သည္ ျဖစ္သင့္ သည္ ထက္ ပိုမိုျဖစ္ခ်င္ ရခ်င္ေနေသာ အေလးခိုးသည့္ စိ္တ္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ေျပာခ်င္ပါသည္။ ပို၍ အသိဉာဏ္ရင့္က်က္ေလေလ၊ ဗဟု သုတ မ်ားေလေလ၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေလေလ၊ ခ်ိန္ခြင္မွန္လာေလေလပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္း ပိုမို ေလးနက္ မွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေလးမခိုးပဲ ခ်တတ္လာပါေစ။

သုရွင္(၃-၃-၁၄)

About သုရွင္

သု ရွင္ has written 44 post in this Website..

ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။ ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။ တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ် ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။ မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား.. တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။ သုရွင္

   Send article as PDF