အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေျခခံလို အပ္ ခ်က္မ်ား
၁။ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀ျပီး ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါသည္႔ေနရာတြင္ တည္ရွိေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ပတ္၀န္းက်င္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္ မ်ားစြာ ေခာတ္ေနာက္က်လ်က္ရွိေပ သည္။ထုိသို႔ျဖစ္ပ်က္မႈ အတြက ္မည္သူ႔တြင္တာ၀န္၇ွိသနည္း။ အားလံုးတြင္တာ၀န္၇ွိပါသည္။ ဘာေၾကာင္႔
ျဖစ္ခဲ႔သနည္း။ထုိ႔သို႔တရားခံရွာရာတြင္တစ္စံုတစ္ဦး၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို လက္ညိဳးထုိး အျပစ္တင္၍မရ
ဘဲႏုိင္ငံရဲ႕သမိုင္း၊ ျဖတ္သန္းခဲ႔ရေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ရုိးရာဓေလ႔႔ မ်ားေပၚ အေျခခံလ်က္
က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရန္တြင္ယင္းျပႆနာ၏ ဇစ္ျမစ္ကိုသိ
ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းကိုုျပန္ၾကည္႔ မည္ဆုိလွ်င္ ေရုးယခင္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္
ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်င္႔သံုးခဲ႔သည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။ထိုသို႔ အစဥ္အလာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးစနစ္ကိုက်င္႔သံုးေနရာ
မွ အဂၤလိပ္တုိ႔သိမ္းပိုက္ အုပ္ခ်ဴပ္ျခင္းကုိ နွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ခံခဲ႔ရ ျပန္သည္။သက္ဦးဆံပိုင္ အုပ္ခ်ဴပ္
ေရးသည္ မည္သို႔ပင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေစကာမူ ျမန္မာတို႔၏ အတြင္းခံစိတ္ တြင္လူပုဂၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢိဳလ္ ကိုးကြယ္ယံု
ၾကည္မႈ၊ ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ျမန္မာတုိ႔၏အတြင္းခံစိတ္တြင္ ကၽႊန္စိတ္မ်ားအျမစ္တြယ္လ်က္ရွိေပသည္။
မည္သ႔ိုပင္ဒီမိုကေရဟု ေအာ္ဟစ္ေနေစကာမူ အာဏာရွင္ ေတာင္းတေသာ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အေတြး
အေခၚ အက်င္႔အၾကံ မ်ားအျမစ္တြယ္ေနေပသည္။ ထုိသုိ႔ေျပာလွ်င္ လက္ခံသူနည္းပါး ပါလိမ္႔မည္။၄င္းအ
ေတြးအေခၚသည္ တုိင္ျပည္တုိးတက္မႈ ႏွင္႔ မည္သုိ႔ ဆုိင္သနည္း။ လူမ်ားအသံုးမက် လို႔ အစိုးရ အဂတိ လိုက္
စားလို႔ ပညာေရးအေျခမခိုင္လို႔ တိုင္းျပည္ မတုိးတက္ တာပါ စသည္႔ အေၾကာင္းအရင္မ်ားစြာရွိပါလိ္မ္႔မည္။
သို႔ေသာ၄င္းေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေရာဂါ ၏အေပၚယံ လက္ဏၡာမ်ားသာျဖစ္ျပီးအဓိက မွာအာဏာရွင္
ေတာင္းတမႈသာျဖစ္သည္။၄င္းေရာဂါအားအျမစ္ ျပတ္္ေအာင္မကုသနိုိင္ပါက ခဏတာ သာေပ်ာက္ကင္း
ျပီးအခ်ိန္အခါတုိက္ ဆုိင္လၽွင္ မူရင္းေရာဂါ ေပၚလာေပမည္။
၂။ အထက္ပါေၾကာင္းအရင္းမွာ ျပႆနာ ျပန္ျဖစ္နုိင္သည္႔ ေၾကာင္းအရင္းသာျဖစ္ျပီး ေနာက္ထပ္အ
ေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိပါေသးသည္။ျပႆနာမ်ားမွာေရာေထြး ေနျပီး တစ္ခုႏွင္႔ တစ္ခုလဲခ်ိတ္ ဆက္
လွ်က္ရွ္ိေပသည္။ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း ၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ၊ ဘာသာေရး၊( ဘာသာေရး ဆုိ၍ မူရင္း ဗုဒၶၶ၏တ၇ား
သေဘာမ်ားကို ဆိုလုိရင္းမဟုတ္ပဲ ျမန္မာျပည္သူမ်ား လက္ခံက်င္႔သံုးေနေသာ မိရိုးဖလာဘာသာေရးယံု
ၾကည္မႈ)ျဖတ္သန္းရေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္၊အရုိးစြဲ၍ေနေသာ အမွန္တရားဟုယံုၾကည္ထားေသာအမွန္တ
ရား စသည္႔ ေျပာမကုန္ေအာင္ က်န္ပါအံုးမည္။
၃။ အၾကမ္းအားျဖင္႔သံုးသပ္ပါက ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ခန္ည႔ံ ညံ႔ သူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ၾကားဖူးၾကမွာ
ပါ လူေကာင္း နွင္႔လူေတာ္ဘယ္သင္းပုိေကာင္းမလဲ။ လူေကာင္းေတြေတာ္ေတာ္ ၊လူေတာ္ေတြ ေကာင္း ေကာင္းေပါ႔။ ဘာေျပာစရာရွိလဲ။ ေတာ္တဲ႔လူေရာ မေတာ္တဲ႔လူေရာ မေကာငး္ဘူးဆုိလွ်င္ျဖင္႔ ေျပာစရာရွိ
လာပါျပီ။လူေကာင္းေတြမ်ားေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။လူငယ္မ်ားေကာင္းေအာင္လူၾကီးမ်ားေကာင္းျပဖုိ႔လို
ပါလိမ္႔မည္။သားသမီး မ်ားေကာင္းေအာင္မိဘမ်ား ေကာင္းဖုိ႔ လိုပါလိမ္႔မည္။ မိဘမ်ားဘာေကာင္းျပမည္
နည္း။ လူေဘာင္ေလာကအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ အတြက္ေကာင္းက်ိဴးမ်ားကိုဆုိလိုပါသည္။ငါႏွင္႔ငါသာ ႏွုိင္း
စရာမိဘမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာပါက သားသမီးမ်ားနည္းထုိနည္းနင္ နင္သာ ရွိပါလို႔မည္။အေျပာင္းအလဲကို ဘယ္ေန ရာက စ မလဲ။ တစ္ေနရာရာက စရပါလိမ္႔မည္။
၄။ ဘယ္အပုိင္းက စေျပာမလဲ။အစုိးရပို္င္းလား၊ ျပည္သူ အပိုင္းလား။ အစိုးရျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူျဖစ္ျဖစ္
အားလံုးဟာျပည္သူ ျပည္သားေတြၾကီးပါပဲ။ အစိုးရပုိင္းေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ အမ်ားၾကီးလုပ္ခဲ႔ပါတယ္ ။
လုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ေအာင္ေျခအထိမေျပာငး္လဲေသးဘူးလုိ႔ေတာ႔ေျပာၾကပါတယ္။ အစုိးရ ကေတာ႔ေပၚလ
စီပိုင္းကို စတင္ေျပာင္းလဲခဲ႔ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာတစ္ခုေျပာ စရာရွိတာက အစိုးရရဲ ႔မဟာဗ်ဴဟာ အတိအက် မသိရွိပါဘူး။ တကယ္ပဲ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ အတိအက်မရွိတာလား။ မီးစင္ၾကည္႔ ကေနတာလား။
အတိအက်မသိပါဘူး။ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ ျဖိဳးေရး ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္ ျပီ
လဲ၊ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေ၀း ရဲ ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္)အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခငး္အေပၚ
ျပီးစီးမႈအားျပန္ လည္သံုးသပ္မႈ ဘယ္အတုိင္းအတာထိရွိလဲ။ေနာင္လာမယ္႔ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ လုပ္ေဆာင္မႈ
အေပၚ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ မ်ားအားၾကိဳတင္ သံုးသပ္ထားရပါမယ္။
၄။ အစိုးရအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား အာဏာအလြဲသံုးမႈမ်ား မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခြင္႔ကို အသံုးခ်ျပီးကိုယ္
က်ဴိးစီးပြားရွာမႈ မ်ားကိုထိန္းခ်ဴပ္ရန္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကုိင္ တြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။အဂတိ
လုိက္စားဟု ဆုိရာတြင္ ၀န္ၾကီးအဆင္႔မွ ေအာက္ေျခ အေပါက္ေစာင္႔အထိ သူ႔ေနရာႏွင္႔သူ ရွိၾကသည္။
တုိင္းျပည္၏ ေထာက္ပံံ႔ မႈ ကို ရယူ သူ မွန္သမွ် သည္ ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားထမး္ေဆာင္
ေသာအခြန္ အခမ်ားကို ရရွိခံစားသူမွန္ သမွ်သည္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ျဖစ္သင္႔သည္။ယခု လက္ရွိ အခ်ိ္န္တြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ ရွိေသာ ၀န္ထမ္း အားလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္ အေထာက္အပံ႔ ျဖင္႔
ရပ္တည္ေနသူ မည္မွ် ရွိ သနညး္။ အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုခုေလာက္က survey လုပ္ၾကည္႔ လွ်င္၊သိနိုင္မလား။
တကယ္လို႔ လုပ္ျဖစ္ရင္ေတာင္ data အမွန္မရန္ုိင္ပါ။ တုိင္းျပည္၏ ေထာက္ပံ႔မႈ မဟုတ္ေသာေငြ ေၾကးမ်ား
သည္ တုိက္ ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ ၍ တိုင္းျပည္၏၀င္ေငြမ်ားျဖစ္သည္။
၅။ ၄င္း၀င္ေငြမ်ားအား ျပဳန္းတီးမႈ မရွိေစ၇န္ ျပႆနာ မ်ား၏ အရွင္းျမစ္ မ်ားအားရွာေဖြ၍ ထိေရာက္
ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၊အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အဂတိ လိုက္စားမႈဆုိရာ၌ ေအာက္
ေျခ၀န္ထမ္း မ်ား၏ ေန႔စဥ္ စား၀တ္ေနေရးလို အပ္ခ်က္ျပည္႔ မွီရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကး ရရွိ ေစရန္ အလြဲသံုးမႈ မွစ ၍ အထက္ပိုင္း အရာရွိၾကီးမ်ား၏ ထားစရာမ ရွိ ေအာင္ အလိုေလာဘ မသပ္နိုင္ပဲ
အလြဲသံုးမႈမ်ား အထိ အမ်ဴိး မ်ဴိး ရွိေပရာ ဘယ္အတုိင္းအတာ ဘယ္ရာထူးအဆင္႔အတန္း အားတစ္ခုခ်င္း
စီ ဘယ္ကဲ႔သို႔ ကိုင္တြယ္ရမည္ ကိုတိက်ေသျခာေသာ စီမံခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီ ထားရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။
၄င္းအလြဲသံုးမႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာအကိုင္တြယ္နုိင္ပါက မည္သို႔ပင္ စီးပြားေရးတုိးတက္ ေစကာမူ
အိပ္ေပါက္ႏွင္႔ ဖားေကာက္သကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္ ၏ အကိ်ဴးအျမတ္မ်ားသည္ လူနည္းစုေကာင္းစားေရး
သို႔သာ ဦးတည္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၆။ အထက္ပါ အုပ္ခ်ဴပ္သူ လူတန္းစားမ်ား၏ အလြဲသံုးမႈမ်ား ကို ကိုင္တြယ္ ေနရင္း တျပိဳင္နက္
ယေန႔ သမၼတၾကီး ေျပာၾကားသိ ု႔အေျခခံပညာေရး တုိးတက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ နည္းပညာဖြံ႔ျဖိဳး
တုိ္းတက္မႈအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊လူသားအရင္းအျမစ္တုိးတက္ေရမ်ားအားေရရည္စီမံကိန္း
မ်ားခ်၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။၄င္းတုိ႔အားစီမံေဆာင္ရြက္မည္႔သူမ်ားမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား
ကိုယ္စလွယ္မ်ား တရားေရးအမႈထမ္းတစ္ နည္းမဟုတ္တစ္နည္းပါ၀င္ပတ္ ေနေပရာ ဆုိခဲ႔႔ ပါ အလြဲသံုး
မႈမ်ားပေပ်ာက္မွသာ ထိေရာက္စြာေဆာက္ရြက္ နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

About koko

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF