သက္သတ္လြတ္ စားျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေလ်ာ္၏ မေလ်ာ္၏ သင့္၏ မသင့္၏ကုိ အျမင္ရွင္းလင္းေစရန္ က်ေနာ စုေဆာင္းဖတ္မိထားေသာ သက္သတ္လြတ္စားျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို အနည္းငယ္မွ် တင္ျပလုိက္ပါတယ္…..။

(၁) သက္သတ္လြတ္စားျခင္းသည္ စင္ၾကယ္ေသာ က်င္စဥ္ ဟုတ္မဟုတ္။ သက္သတ္လြတ္စားျခင္းသည္ ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼနယ္ပယ္တြင္ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ရွိခဲ့သလား။ သက္သတ္လြတ္စားျခင္းသည္ မဂ္၊ ဖုိလ္ ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းဟုတ္ပါသလား…။
သက္သတ္လြတ္စားျခင္းသည္ မဂ္၊ ဖုိလ္ ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းဟုတ္ အက်င့္ဟုတ္ခဲ့လွ်င္ သက္သတ္လြတ္ စားျခင္းသည္ စင္ၾကယ္ေသာ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါမူ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ရွိသင့္လ်င္ ဘုရားေဟာ ပရိယတ္ပါဠိေတာ္မ်ားႏွင့္ အဠကထာ ဋီကာမ်ားတြင္ ေဟာၾကားထားမည္ျဖစ္ပါသည္ ယုခု မေဟာၾကားခဲ့ပါ မဖြင့္ဆုိခဲ့ပါ။
(၂) သက္သတ္လြတ္စားျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာ အျပစ္က်ဴးလြန္မူ႕ေရာက္ မေရာက္။
သက္သတ္လြတ္စားရုံသက္သက္ႏွင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္ရာမေ၇ာက္ပါ။ သုိ႕ေသာ္ သက္သတ္လြတ္စားျခင္းကို အက်င့္ေကာင္း အက်င့္မွန္လုိ႕ ယူဆျပီး ကုသုိလ္တရားျဖစ္ေစတယ္လုိ႕ ယူဆရင္ မိစာၧဒိ႒ိ ျဖစ္သြားပါသည္။
(၃) သက္သတ္လြတ္စားျခင္းသည္ ဗုဒၶ၏ ေမတၱာစက္၊ ေမတၱာအာနိသင္ကို ဆန္႕က်င္ေသာ သေဘာ ရွိမရွိ၊ အေထာက္အကူျပဳမျပဳ။
သက္သတ္လြတ္စားျခင္းသည္ ေမတၱာစိတ္၊ ေမတၱာအာနိသင္ကုိ ဆန္႕က်င့္ေသာ သေဘာမရွိပါ။ သက္သက္လြတ္စားရုံသက္သက္ႏွင့္လဲ ေမတၱာစိတ္ကုိ အေထာက္အကူမျပဳပါ။
(၄) သက္သတ္လြတ္စားျခင္းသည္ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ ဗုဒၶ၏တရားဓမၼလမ္းစဥ္တြင္ ခလုတ္ကန္းသင္း ျဖစ္ မျဖစ္၊ ဓမၼႏ ၱရာယ္ႏွင့္ ျငိမျငိ။
သက္သတ္လြတ္စားရုံသက္သက္ႏွင့္ ရတနာသံုးပါး ဗုဒၶ၏ ဓမၼလမ္းစဥ္တြင္ ခလုတ္ကန္းသင္းမျဖစ္ပါ။ ဓမၼႏ ၱရာယ္ႏွင့္ မျငိပါ။ သုိ႕ေသာ္ သက္သက္လြတ္စားမွ တရားရမယ္၊ ေမတၱာစိတ္ျဖစ္မယ္ သက္သတ္လြတ္မစားပဲ ေမတၱာပြားမ်ားရင္ အလကားပဲ စေသာ သက္သတ္လြတ္သမားမ်ား၏ စကားမ်ားသည္ ခလုတ္ကန္းသင္း ျဖစ္ပါတယ္ ဓမၼႏ ၱရာယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ သာသနာေတာ္မွာ မစားသင့္တဲ့ အသားကို ပညတ္ထားကေတာ့ ဒိဠသဒၵါ၊ သုတသဒၵါ၊ ပရိ္သကၤတသဒၵါ၊ ဒိဠသဒၵါဆုိ တာ မ်က္စိနဲ႕ျမင္တဲ့ ျမင္သား၊ သုတသဒၵါဆုိတာ နားနဲ႕ၾကားတဲ့ ၾကားသား၊ ပရိ္သကၤတသဒၵါ ဆုိတာ ရည္ရြယ္ျပီးသက္တဲ့သားလုိ႕ယုံမွားသံသယရွိတဲ့သား၊ ဒီအသားေတြသာ မစားအပ္တာပါ။ ဒီသဒၵါ သံုးမ်ဳိးကလြတ္ရင္ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶ၊ ရဟႏၱာမ်ား ဘုန္းေပးပါတယ္။ ေနာက္ျပီး သားၾကီးျဖစ္တဲ့ (၁)လူသား(၂)ဆင္သား၊(၃)ျမင္းသား၊(၄)ျခေသၤ့သား၊ (၅)က်ားသား၊(၆) က်ားသစ္သား၊(၇) ၀က္၀ံသား၊(၈) ၀ံပုေလြသား ၊ (၉) ေခြးသား၊ (၁၀)ေျမြသား၊ ဆုိတဲ့ ဆယ္မ်ဳိးလဲမစားအပ္ပါဘူးလုိ႕ ဘုရားေဟာပညတ္ရွိပါတယ္။
ဒီပညတ္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ၾကည့္ရင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သက္သတ္လြတ္မစားပါဟု သိႏဳိင္ပါသည္။ ေဒသာနာေတာ္အရ သက္သတ္လြတ္စားပါသည္ဆုိလ်င္ က်န္းမာေရးအတြက္ စားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ စားႏဳိင္ပါသည္ အျပစ္မရွိပါ သို႕ေသာ္ သက္သတ္လြတ္စားျခင္းအား အက်င့္ေကာင္း အက်င့္ျမတ္ ကုသိုလ္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူ၍သာ မစားသင့္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အစားအစာသည္ ရုပ္တရားမွ်သာျဖစ္ျပီး လူတစ္ေယာက္ကုိ အထက္ဘံုႏွင့္တကြ နိဗၺာန္လည္း မပို႕ႏုိင္သလို အပါယ္လဲ မက်ႏုိင္ပါ။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ေမတၱာသုတ္တြင္ ေမတၱာရွင္သည္ ရသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲရမည္ ကိစၥနည္းရမည္ ေပါ့ပါးေသာ အသက္ေမြးျမဴမူ႕ ရွိရမည္ဟု ေဟာခဲ့ပါတယ္။ သက္သတ္လြတ္စားျခင္းအား ေမတၱာပြားမ်ားရန္ စားသည္ဟုလည္း ခံယူျပီးမစားသင့္ပါ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေမတၱာဟူသည္ သက္ရွိသတၱ၀ါေတြ အေပၚမွာသာ ပြားမ်ား ပုိ႕ရမည္သာျဖစ္သည္ သက္မဲ့ျဖစ္ေသာ ထမင္း၊ ဟင္းမ်ားေပၚ ေမတၱာပြားမ်ားရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မေဟားၾကားခဲ့ပါ။ ေသေၾကပ်က္စီး၍ ဟင္းအျဖစ္သုိ႕ေရာက္ေနေသာ ဟင္းကို ျမင္မွ ေသေလျပီးေသာ သတၱ၀ါအား သနားျခင္းကို ေရွ႕ရွဴ႕၍ မစားပါဟု ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းမ်ဳိးသည္ တိတၱိတကၠဒြန္းတုိ႕၏ ေရွာင္ၾကဥ္မူ႕မ်ဳိးသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အယူမွားေသာ မိစာၧဒိ႒ိသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု က်ေနာတုိ႕ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္မွာ သက္မဲ့အေပၚတြင္ ေမတၱာပြားမ်ားျပီး သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားအေပၚတြင္ ညွင္းပန္း ႏုိပ္စက္ မတရားျပဳေနသည္ကုိသာျဖစ္သည္။
သက္သတ္လြတ္စားသံုးသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါသည္ အက်င့္ေကာင္း အက်င့္ျမတ္ထင္၍စားျခင္း၊ အလုိနည္းျခင္၍စားျခင္း၊ ရြ႕ရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု ယူဆ၍စားျခင္း၊ ေရာဂါႏွင့္မတည့္၍ မိမိက်န္းမာေရးေၾကာင့္စားျခင္း၊ မ်ဳိးရုိးအလုိက္စားျခင္း သတၱ၀ါမ်ားအား သနား၍စားျခင္း၊ နတ္ခ်စ္ေစလုိေသာေၾကာင့္ နတ္မၾကဳိက္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ အထက္နတ္မ်ား အကူအညီလုိေသာေၾကာင့္ေသာလည္ေကာင္း စသျဖင့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စားပါသည္။ ျပသာနာမရွိပါ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးစိတ္အဖံုဖံု ျဖစ္ပါသည္ ျပသာနာရွိေနသည္မွာ သက္သတ္လြတ္စားသမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႕စားျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူ၀ါၾကြား၍ မစားသူမ်ားအာ ျပစ္တင္ရွဳံ႕ခ်ျခင္း၊ မိမိတုိ႕ စားေနသည္မွာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ ျဖစ္သည္ ကုသိုလ္တရားျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ မွားေသာ အယူမၽွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer