ေနျပည္ေဒၚမွာ ဝံအေရြးခံမည့္ သမဒရုံးဝံဂ ်ီး အူးသိန္းညႊန္႕ မိဘႏွစ္ပါး ႏုိင္ငံသားစည္းမ ်ဥ္း မညီေသာ ္လည္း ခရုိင္ေရြးေကာ ္ အတည္ျပဳမႈနဲ႕ ျပိဳင္ဂြင့္ရသြားတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႕ အတုိက္အခံၾကေတာ႕ ေဆြမ ်ိဳးလ ွ်ာဇဝံ စစ္လုိက္ေဆးလုိက္တာ လ ွ်ယဇဝတ္သား အတုိင္းပဲ။ ဒီခ်ဳပ္တခုတင္ အျဖဳတ္ခံရတာ ဆယ္ဂဏန္းမကဘူး။ ဖြတ္ကုိယ္စားလွယ္ၾကေတာ႕ ေတာ ္အိေလ ်ာ္အိဒဲ႕.. အကုန္ ေအာင္သတဲ႕။ အတုိက္အခံကုိ စစ္သလုိ ဖြတ္ကိုစစ္လ ်င္ အေျဖဘယ္လုိ ျဖစ္မည္နည္း။ ခုိးျခင္းဥပမာကုိၾကည့္လ ်င္ သူခုိးက ခုိးမွာပဲ.. အေခ ်ာင္မရလ ်င္ မလႈပ္တတ္ေတာ႕.. ဗီဇ စရုိက္ျဖစ္သြားျပီ။ ခုိးမွန္းသိလ ်င္ ေဂါပကမခန္႕ဖုိ႕ပဲ လိုတယ္။

ခုေတာ႕ဗ ်ာ အူးတင္ေအးက ေရြးေကာ ္အုတ္ကထ.. သူခုိးကုိ ဓါးျပဗုိလ္က ေဂါပက ခန္႕တယ္။ ဓါးျပေၾကာက္ရတဲ႕ေခတ္မွာ မ ်က္ေစ႕မွတ္ လာဘ္ခံတာ အျပစ္မတင္။ ေျပာဆုိႏုိင္တဲ႕ေခတ္မွာေဒါ့ လုပ္သင့္တာ လႈပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသူမ ်ား လႈပ္ရမည္။ ဒီႏွစ္အေစာပုိင္းကထင္တယ္ ေရြးေကာ ္ရပ္တည္မႈကုိ စိန္ေခၚတဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ေပၚတယ္။ ဘြားေဒၚ မလႈပ္ဗ ် ်ဳိ႕… အလႈပ္သမားသပိတ္၊ ေက ်ာင္းသားသပိတ္၊ ေျမယာဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ေတာ႕လည္း ဝံမပါ။ ရုိက္ႏွက္ျဖဳိခြဲ ေထာင္သြင္းအက ်ဥ္းခ ် ပစ္တာေတာင္ သဒင္းေမးေဖၚျမဗ ်ိဳ႕။ ဘယ္ေလာက္မ ်ား ယဥ္ႏွာဖုိ႕ ေကာင္းသလဲဆုိ..။

ဖြတ္ကလြဲ အသဲနဲ႕ပုလဲ

ဖြတ္ကလြဲ အသဲနဲ႕ပုလဲ

ဖုိက္တာဘြားေဒၚ ဘာလုိ႕ ဆိတ္ေျပာင္းလဲ… သူလည္း ခပ္ည့ံညံ့မွ မဟုတ္တာ။ ျပသနာက သူ႕စဥ္းစားဗုံ ျဖစ္မဲွ… တဖက္ကုိ ကုိယ့္ဆိတ္နဲ႕တုိင္းေတာ႕ ခံရတာပဲ။ ကုိယ့္အင္အား ကိုယ္မယုန္တာလဲ ပါမည္။ အဲဒါကုိ အေနာက္ၾဆာဂ ်ီးေတြ ၾကပ္ေပးလုိက္ေတာ႕ စုံလုံးကန္းေပါ့။ ေရြးေဂါက္ပြဲ လုံးဝ အႏုိင္ရျမည္ထင္တယ္ (မွန္ဒယ္)၊ အႏုိင္ရလ ်င္ အာဏွာလႊဲယူလုိ႕ ရမည္ထင္တယ္ (အဲဒီမွာ မွားျပီ)၊ မလႊဲေပးလ ်င္ ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံဒဂါ အခင္းအက ်င္းနဲ႕ ဖိအားေပး အႏုိင္ယူလုိ႕ရမည္ ထင္တယ္.. (ေဩာ ္ဒုကၡ ဒုကၡ)။ အဲလုိ ထင္ေတာ႕ ေရြးေဂါက္ပြဲ အဟန္႕အတားျဖစ္မည့္ အရာမွန္သမ ွ် ဆန္႕က ်င္တယ္၊ မေထာက္ခံဗူး၊ ဟေပးတယ္။

ေရြးေကာ ္နဲ႕ အူးတင္ေအး တရားဝံမႈကို စိန္ေခၚလ ်င္ ေသာက္စဂါးမ ်ားမည္၊ ဘေျပာင္ဖက္က မူလက ်ီ အခ်ိန္ဆြဲမည္။ လႈပ္ရွားမႈ မေအာင္ျမင္လ ်င္ အညႈိးအေတး ပုိအထားခံရမည္။ ေတြးၾကည့္တာေနာ ္ဘြားေဒၚ စဥ္းစားဗုံကုိ။ ဒါနဲ႕ပဲ ဒီေန႕ အေျခအေန ေရာက္လာေရာ။ ခုမွ နင္မတရားဗူး၊ ေရြးေကာ ္အင္ဂ ်ီး  ဆုိလုိ႕ ျမေဒါ့ေလ။ ခရုိင္အဆင့္ တုိင္းအဆင့္ ေနလ ွ်ာဝံယူထားတဲ႕ စစ္ဗုိေဟာင္းေတြ၊ ေရြးေကာ ္ရဲ႕ ျပင္ဆင္မႈဇယား စတာေတြ ေထာက္ျပေဝဖန္ အေပးအယူ လႈပ္သင့္ပါလ ်က္ မ ်က္ႏွာခ ်ိဳေသြးခဲေလေဒါ့ အဲဒီ ေနာက္ဆက္တြဲ ခံစားရေတာ႕မည္။ ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိတာ၊ ပြင့္လင္းမႈ မရွိတာေတြဟာ ျမန္တ ်န္႕ႏုိင္ငံေရးမွာ အစဥ္အလာ ျဖစ္ေတာ႕မည္။ ဘေျပာင္နဲ႕ စကားစေျပာေတာ႕ အစီအစဥ္ ပ ်က္သြားမွာဆုိးလုိ႕ ေရငုံေန၊ ေနာက္ေတာ႕ မျပီးသတ္ေသးလုိ႕.. ဒါနဲ႕ပဲ လႈပ္ခ ်ဥ္လ ွ်ာလႈပ္ ပီးေဒါ့ ဖုံးဖိထား..။ ဒီမုိကေရစီ ယုန္ေပလုိ႕သာ ဆိတ္ျခႏုိင္တာ… ဗကပသာဆုိ ေနာင္လာတဲ႕ေမာင္ပုလဲ ဒုိင္းဝန္ထက္ကဲမည္။

ဂ ်ာမနီမွာ ဟစ္တလာလာဘ္ထက္ ဒုတိယကမာၻစစ္ျဖစ္စ ပြဲဒုိင္းႏုိ္င္ခ ်ိန္ နာဇီပါတီ၊ စစ္တပ္၊ တဒိုင္းတျပည္လုံး ဒင္းကုိေထာက္ခံတယ္၊ ေမးခြမ္း မထုတ္ဘူး။ ငါတုိ႕ေကာင္းစားေတာ႕မည္ဆုိပီး အရြယ္ေယာက္သူ ေယာက ်ာ္းတုိင္း စစ္ထဲဝံ၊ မေရာက္ေသးလ ်င္ ေလ႕က ်င့္ေရးတပ္ထဲပို႕… အရြယ္ေရာက္ မိန္းခေလးေတြက ပါတီအလ ွ်ာရွိဂ ်ီးေတြ၊ စစ္ဗုိဂ ်ီးေတြ အတြင္းေရးမွဴ ၊ ရုံးအဖြဲ႕လႈပ္ ေျခဆုပ္လက္နယ္ျပဳ ၾကတယ္။ ရႈံးလည္းရႈံးေရာ ၁၉၄၃ မွာထင္တယ္ ဟစ္တလာကုိ စစ္ရုံးထုိင္ အလ ွ်ာရွိအခ ်ိဳ႕ရဲ႕ မေအာင္ျမင္တဲ႕ လႈပ္ၾကံမႈျဖစ္တယ္။ ေၿပာခ ်ဥ္တာ နာဇီေတြကို ျမင္ဖုိ႕…။ သူတုိ႕ ျပန္ခံရေတာ႕မည္ ျမင္မွ လူဆိတ္ ဝံလာဒယ္။ အြန္လုိင္းဖဘကုိပဲ ၾကည့္ရေအာင္.. ဖြတ္နဲ႕စစ္ အေကာင့္အတု သိန္းခ ်ီရွိေၾကာင္း အလဲဗင္းဂ ်ာနယ္မွာ ဖတ္ရတယ္။ ဒီအေကာင္ေတြ ဘယ္ကလာသလဲ၊ ဘြားေဒၚ တန္ျပန္မလႈပ္သ၍ လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရာဇသံ မေပးႏုိင္သ၍ ဆက္မုိက္ေနဂ ်အူးမွာပဲ…။ ဖဘအျပင္ဖက္က စစ္ေကာင္ေတြကေရာ… စဥ္းစားေနာ ္ေရြးေဂါက္ပြဲနဲ႕ စပ္ဆက္ပီး…။

Management စဂါးနဲ႕ဆုိ တင္ၾကိဳျပင္ဆင္ တုိက္ပြဲဝံ Proactive မျဖစ္၊ ျဖစ္လာမွ တန္ျပန္တဲ႕ Reactive အဆင့္ ဟုတ္လွျပီ ထင္ေတာ႕ခက္သည္။ တအူးျခင္းအပုိင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ ဘာမ ွ် အထင္ၾကီးေလာက္တဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ မေတြ႕ရ။ ယခု ျခစ္ကုိယ္ဂ ်ီး မင္းကုိႏုိင္ အူးေဆာင္တဲ႕ ရွစ္ပူးေတြ Failed Law လႈပ္ရွားမႈ လုပ္တာ ၾတားအုပေဒစုိးမုိးေရးေကာ ္မတီ အုတ္ကထ ယူထားတဲ႕ ဘြားေဒၚ လုိအပ္ခ ်က္ကုိ ျပေနတယ္။ သူမလႈပ္လုိ႕ လုပ္ေနရတာေတြ.. ဒါကိုေတာ႕ သားတုိ႕ရယ္ ေရြးေဂါက္ပြဲ ၾကံ႕ၾကာသြားပါမယ္ မဟန္႕တားေဂါင္းရဲ႕။ နယ္ခရုိင္ပါတီခြဲေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းမွာဆုိလည္း အားရစရာမရွိ။ ေရြးေကာ ္က ဒီခ ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ႏွိပ္ကြပ္မွာ လူတုိင္းသိတယ္။ ရွင္းရွင္းၾကီး သိတာေတာင္ ဒီခ ်ဳပ္အမတ္ေလာင္းေတြ အသက္မျပည့္သူ၊ ဆယ္ႏွစ္ဇာတ္တုိက္ ျပည္ဒြင္းမေနခဲ႕သူ၊ မိဘႏွစ္ပါး ႏုိင္ငံသားစြဲခ ်က္နဲ႕ ျငိသူ.. အပယ္ခံရတယ္ဆုိေဒါ့ ဘယ္သူ႕မွာ အျပစ္ရွိသလဲ။ မလႈပ္တတ္တာလား၊ မရုိးသားတာလား.. ဘာလားညာလား..။ ေလပြားပီး အႏုိင္ယူခြင့္ရွိေနတဲ႕ အတုိက္အခံ ဘဝေတာင္ အုိးနင္းခြက္နင္းဆုိ အာဏွာရတဲ႕အခါ ေသာက္တုပ္ေတြ မပလုပ္ကုန္လ ်င္ ကံေကာင္း…

ဒီခ ်ဳပ္အား Cowေစျခင္သူ ပညာရွိဦးေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF