မဘသကုိ ၾကည့္ေနဒယ္ဗ ်.. ထင္ဒဲ႕အတုိင္း ေရြးေဂါက္ပြဲမွာ ေျခရႈပ္ပါျပီ။ ပုထုဇဥ္ ဘုန္းၾကီးေတြမုိ႕ ႏုိင္ငံေရး အေရာင္မကင္းႏုိင္တာ လာဘ္ခံေပမည့္ အာဏွာပုိင္ေတြရဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ လာဘ္ကုိင္တုတ္အျဖစ္ အသုံးခ ် ခံတာေတာ႕ လြန္လြမ္းသြားပီ။ အမ ်ိ ဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆုိျပီး တုိင္းျပည္ေခ ်ာက္ထဲ ဆြဲခ ်ေနျပီ ဆုိလ ်င္ေတာ႕ တားဆီးဖုိ႕ လူတုိင္းမွာ တာဝံရွိဒယ္။ သူတုို႕လုိျခင္တဲ႕ မ ် ဳိးေစာင့္အုပေဒဆုိတာၾကီးလည္း မဲခုိးလႊတ္ေတာ ္ကေန ျပဌာန္းပီးသြားျပီ။ ဒါလည္း ဆက္ျပီး လာမည့္ေရြးေဂါက္ပြဲ အႏုိင္ရမည့္ ဒီခ ်ဳပ္ကုိ ဆက္လက္ ဆန္႕က ်င္၊ ဘေျပာင္အစုိးမရကုိ မဲေပးဖုိ႕ လႈံ႕ေဆာ ္ေနဆုိေတာ႕ ဒင္းရုိ႕မွာ မရုိးမသား အၾကံအစည္ ရွိတာ ေသခ ်ာ၏။

ေလာကဂ ်ီးကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတာ သီလတရား…။ တဦးျခင္းစီက လြန္ေျမာက္သြားရင္ေတာ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ က ်င့္ဝတ္၊ ဝတၱရားေပါ့။ အနိမ့္စုန္းအားျဖင့္ေတာ႕ အေျခခံ သီလကုိ ေစာင့္ထိန္းရတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝံ အေနနဲ႕ဆုိ ငါးပါးသီလ၊ အျခားဘာသာေတြမွာလဲ ဟိႏၵဴ ကလြဲရင္ ပါဏာတိပါတကံ ကလြဲလုိ႕ ၾကံေလးပါး သိပ္မကြဲ။ ရယ္စရာေျပာတာ ရွိတယ္ေလ… မုသာဝါဒါကလြဲရင္ ငါးပါးသီလ လုံတယ္ဆုိတာ။ သတၳဳ ျခလုိက္ရင္ မုသာဝါဒ လိမ္ညာေျပာဆုိျခင္းအျပစ္သည္ ေခါင္ခ ် ဳပ္.. လိင္ဓါတ္မွေတာ႕ ၾကံဒါအားလုံး ယုန္ျမေလ…။

မဘသဘုန္းၾကီး မလိင္မညာဘဲ ဒီခ ်ဳပ္နဲ႕ ဒီမုိကုိ တုိက္ခုိက္ စည္းရုံးသလား။ ကလားမုန္းတာ၊ မြပ္ဆန္႕ၾကင္တာ အဲဒီကေန စစ္တပ္ကုိ တခုတည္းေသာ အားကုိးလ ွ်ာအျဖစ္ ပုံေဖာ္တာ .. ေနာက္ေတာ႕ ဒီခ ်ဳပ္ႏုိင္လ ်င္ ကလားျပည္ျဖစ္မယ္၊ တဒုိင္းတျပည္လုံး မြပ္ကုန္မည္ စသျဖင့္ သကၤန္းဝတ္နဲ႕ စည္းေက ်ာ္တာ။။။ မင္းတုိ႕ ႏုိင္ငံေရးသမားလဲ ဘာထူးသလဲ ေစာဒကတက္ႏုိ္င္တယ္.. မွန္အိ အဲလုိ ပုံသြင္းေျပာဆုိမႈေတြ ႏုိင္ငံေရးမွာ မကင္း။ သုိ႕ေသာ ္ သိထားဖုိ႕က လူနဲ႕ ဘုန္းၾကီးမတူဒါ။ မဘသသည္ လူဝတ္ေၾကာင္လား.. သကၠန္းဝတ္သက္သက္လား။ လူလုိပဲ လိင္ဓါတ္မွေတာ႕ ရတနာသုံးပါး အႏြယ္ဝင္ဆုိျပီး အရိွခုိးကန္ေတာ႕ခံ၊ စားဦးစားဖ ်ား လွဴ တန္းတာခံေနဖုိ႕ သင့္ပါအိေလာ။ လိမ္ညာတတ္သူကုိ လူထဲမွာ လူယုတ္ဆုိ သံဃာဆုိျပီး မ ်က္ေစ႕မွိတ္ယုန္ဓါတ္တဲ႕ ေတာသူေတာင္သား သဒၶါတရားကို လွည့္ဖ ်ားလိင္ညာေနတဲ႕ မဘသကုိယ္ေတာ ္ဆုိ ရဟန္းယုတ္ေပါ့။ ျခြင္းခ ်က္အေနနဲ႕ ပုိမေျပာ မလိင္ဘဲ ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ ဆိတ္ခံစားမႈနဲ႕ ေျပာတဲ႕သူဆုိလ ်င္ေတာ႕ အဲဒီထဲ မပါေပါ့ဂ ်ာ။

မုိက္ဘူးသီး ကုိယ္ေဒၚဂ ်ီး

မုိက္ဘူးသီး ကုိယ္ေဒၚဂ ်ီး

အထက္မွာ ေျပာပီးသား.. ေနလ ွ်ာဒုိင္းမွာ စည္းရွိတယ္။ ဘုန္းၾကီးျဖစ္လုိ႕ ေလာကီအေရး မပါရ မဆုိလုိ..။ သာသနာဆုတ္ေခတ္မွာ အဲလုိ ကန္႕သတ္မရစေကာင္း။ ပါေနတာလဲ ၾကာခဲ႕ျပီ.. ခုမွ မလႈပ္ရဆုိ မျဖစ္ႏုိ္င္တာ ေျပာသလုိျဖစ္မည္။ ဒါေပမဲ႕ သကၤန္းအရည္ျခဳံပီး ဝိနည္း၂၂၇သြယ္ လုိက္နာရတဲ႕ ရဟန္းေတာ ္မ်ား အေျခခံ မုသာဝါဒါျဖင့္ မလုံဆုိလ ်င္ေတာ႕ လူဝတ္ေၾကာင္ထက္ သာမထူးျပီ။ ခုိင္လုံတဲ႕ သတင္းေတြ ၾကားသိျမင္ေနရတယ္။ ေဒၚစုက ေဆာ ္ဒီအာေရဗ ်က ေဒၚလာငါးသန္း ယူထားသတဲ႕။ ဘဂၤါလီေတြကုိ သူတက္လ ်င္ အထဲဆြဲသြင္းမွာတဲ႕..။ ေဆာ ္ဒီအစုိးမရနဲ႕ လာဘ္ဝါးျခင္း ရုိက္ထားသတဲ႕… စာတတ္ေပတတ္၊ ဘာဘြဲ႕ညာဘြဲ႕ရ၊ ေက ်ာင္းထုိင္ မဘသေတြကုိယ္တုိင္ ႏႈတ္ကေျပာတာ၊ မဟုတ္မမွန္ ဝါဒျဖန္႕ေနတာေနာ ္။ ေတာရြာဖက္ေတြဆုိ ပုိဆုိးတဲ႕ ဝါဒျဖန္႕မႈေတြရွိတယ္၊ ဆိတ္မွန္း ေျပာသလုိမ ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တကယ္ အေထာက္အထား ရွိသလုိ၊ သူတုိ႕ကပဲ ေစာင့္စည္းေနရလုိ ထုတ္မျပႏုိင္သလုိလုိ။ ကူးစက္ပုိးလုိ ဘုန္းၾကီးေလာကအတြင္း ျပန္႕ေနဘုံက သဂ ်ီးတုိ႕ျမဳိ ေလာ႕အိမ္က ်ယ္လိစ္မွာေတာင္ ရွိသဗ ်ား။ ေက ်ာင္းထုိင္ကုိယ္ေဒၚတဗါး… နာမည္ေတာ႕ အေပါေဒါ့ပါဖူး.. ေဒၚစုကုိ အပုပ္ခ ် ၊ အူးေအာင္ဆန္းဦးေတာ႕ အမႊမ္းတင္..။ အေစာက ေဆာ ္ဒီဇာတ္လမ္းေတြ လုပ္ၾကံေျပာဆုိ။ စစ္တပ္ေတာ႕ ေကာင္းသဗ ် ၊ စာရင္းနဲ႕ ဇယားနဲ႕ လမ္းဘယ္ႏွစ္မုိင္၊ တံတားဘယ္ႏွစ္စင္း၊ ေက ်ာင္ဘယ္ႏွစ္ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံဘယ္ႏွစ္ရုံ ေဆာက္ထားေဂ ်ာင္း စစ္အာဏာရွင္ သက္ဆုိးရွည္ဖုိ႕ ေျပာရတာအေမာ။ ခင္ဗ ်ားတုိ႕ အထင္ၾကီးတဲ႕ သဂ ်ီးဇုတ္ မာမြပ္ခုိင္မ္ေတာင္ ျပားျပားဝပ္ အူးျခတာ ေတြ႕ဂဲ႕ေသး။

အလုိမရွိ ဆုိၾကည့္ ခ ်ဳိ ၏ ပလုိ႕ဂ ်ိ

အလုိမရွိ ဆုိၾကည့္ ခ ်ဳိ ၏ ပလုိ႕ဂ ်ိ

ဘုန္းၾကီးပဲဗ ်ာ.. မလိင္ပါနဲ႕။ သုံးေတာင္ဝတ္ အမယ္အုိတေယာက္ကုိ ကုိးေတာင္ဝတ္လည္းျဖင္ ၂၂၇သြယ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ေစာင့္ထိန္းရမည့္ ေယာက ်္ားသား မဘသဂုိင္းဝံ ကုိယ္ေတာ ္ေတြ အဲေလာက္ထိ ယုတ္ပတ္ဖုိ႕ မသင့္။ စစ္တပ္ နဲ႕ ဖြတ္က ေခြးက ်င့္ေခြးၾကံ ၾကံတာ မဆန္း.. သူတုိ႕ဇစ္ျမစ္ကုိက မမွန္။ မဘသကေရာ ဘာလဲ ဘယ္လဲ….။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက တတ္္သိပညာရွင္ ရဟန္းရွင္၊လူ ေတြေရာ ဘာလဲ ဘယ္လဲ။ နာမည္တလုံးနဲ႕ေန ေျပာေတာ႕ သာသနာ၊ ျပည္သူအတြက္ ဘာညာသာတကာ အားလုံး ေလထဲမွာလား။ မဘသကုိ ဆန္႕က ်င္ရမည္ မဆုိလုိ၊ ထိန္းေၾကာင္းပဲ႕ျပင္ ေဝဖန္ေပးဖုိ႕ ေျပာတာ။

အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ ဆူေလာင္ပြက္တာ လာဘ္တဆုပ္စာ ဘာသာေရးဆရာေတြေၾကာင့္ဆုိေပမဲ႕ လူအမ ်ားစု ကုိယ္နဲ႕မဆုိင္သလုိေန၊ မစစ္ေၾကာ မေဝဖန္ရဲမႈကေန ျမစ္ဖ ်ားခံတယ္.. ဒီေတာ႕ ကုိယ္တန္လ ွ်ာ တန္လ ွ်ာပဲ ရတဲ႕သေဘာေပါ့။ ျမန္တ ်န္႕ျပည္လည္း မာမြတ္တုိ႕ပုံစံ လုိက္ၾကမလား။ ျပည္တင္းလ ်င္ မင္းေတာင္ မခံႏုိင္လ ်င္ (စစ္တပ္ေတာ႕ ထားေတာ႕ ဒင္းရုိ႕က တကယ္ပစ္တာ) နတ္ျပည္ ငရဲ ကိုယ္လုပ္မွ ကုိယ္သြားရတဲ႕ ဗုဒၶဘာသာမွာ မႈိင္းအတုိက္ခံေနၾကမလား။ စစ္တပ္ ႏွစ္ငါးဆယ္ နည္းမ ်ိဳးစုံ ဝါဒျဖန္႕ ဥေႏွာက္ေဆးတာ မေအာင္ျမင္။ ခုေတာ႕ ေနာက္စုန္း လာဘ္နက္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ဝါဒ ထုတ္သုံးျပီ။ သကၤန္းဝတ္ရုံနဲ႕ ဖင္ကုန္းအူးျခ၊ ေျပာသမ ွ် ယုန္ၾကမည္ ဆုိလ ်င္ျဖင့္ ဘယ္သူမွ ဆြဲတင္ကယ္လုိ႕ မရတဲ႕ အသူရာေခ ်ာက္ထဲ ျမန္တ ်န္ျပည္ ဒီတခါ က ်ေတာ႕မည္။

ဗုံးၾကီးစာျခ ငါကြ ဦးေၾကာင္ၾကီး

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF