တုိငး္ပ ်ီကံၾကမၼာ အဆုံးျဖတ္ ေပးမည္ဆုိတဲ႕ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေဂါက္ပြဲ ရက္၂၀သာလုိပါေတာ႕သည္။ စကၤာပူေရာက္ ျမန္တ ်န္႕ေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ႏုိးၾကားတက္ၾကြမႈကေတာ႕ သမုိင္းဝင္ခဲ႕ပါျပီ။ ဘာသိဖာသာ ျဖစ္ေနေသာ ျပည္ဒြင္းေန အခ ်ိ ဳ႕အတြက္လည္း တပ္လွန္႕ေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္ပါလိပ္ျမည္း။ ဂုံလ ွ်ဴ ပါတယ္ စကၤာပူေရာက္ တမီးေလးဒုိ႕။ အာ…..ဗြါး…။

ေရြးေကာ ္ငွက္ကထ ဗုိခ ်ဳ ဳပ္ေဟာင္း အူးတင္ေအး ပီးခဲ႕ဒဲ႕အပတ္က ႏုိင္ငံေရးပါတီ အခ ် ဳိ႕နဲ႕ ေရြးေဂါက္ပြဲအခ ်ိန္ ေရႊ႕ဖုိ႕ ေတြ႕တာ အားလုံး သိဂ ်ပါမယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၀ေလာက္ ရွိတဲ႕အထဲက ၁၀ပါတီ ဆုိလား တက္တယ္။ အန္အယ္လ္ဒီကလြဲလုိ က ်န္ပါတီမ ်ား သေဘာတူ (သုိ႕) ကန္႕ကြက္မႈ မရွိလုိ႕ သတင္းမွာ ဆုိတယ္။ ပါတီနဲေပးပဲ ကုိယ္စားလွယ္ထုိင္ခုံ ၇၀% အၾကဳံးဝင္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းတယ္။ ေရႊ႕မယ္လုိ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ ်က္ေတြ ရွိထားျပီးမုိ႕ သိပ္ေတာ႕ မအ့ံဩ။ ေရႊ႕ေရႊ႕ မေရႊ႕ေရႊ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏွာ၊ ယႏၱရား အားလုံး စစ္ဗုိ္စုတ္ေတြ လက္ထဲမွာ။ ဘြားေဒၚကုိယ္တုိင္က ေရႊျပည္ေအးတရာေဟာ၊ ဒီခ ်ဳပ္ေထာက္ခံသူ အမ ်ားစုက ေဟာက္လုိက္လ ်င္ အီးေတာင္ က ်ယ္က ်ယ္ေပါက္ရဲသူမ ်ား မဟုတ္။ စဥ္းစားရမွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိ ေခၚသလဲ၊ ဘာအတြက္လဲ။ အန္အယ္ယ္္ဒီ ကန္႕ကြက္မွာ၊ ဖြတ္နဲ႕သူတုိ႕ေဘာမ အန္ဒီဖြတ္လုိ ပါတီေတြ သေဘာတူ၊ မကန္႕ကြက္မွာ တြက္ၾကည့္လုိ႕ ရတယ္။ ဒါကုိ သိသိနဲ႕ မ ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ ေခၚတယ္ဆုိေတာ႕ အျခားအေၾကာင္းရွိရမည္။

အန္အယ္လ္ဒီနဲ႕ အေျပာင္းအလဲ လုိလားသည့္လူထုကုိ ျခိမ္းေျခာက္တာ ျဖစ္သည္။ ေရြးေဂါက္ပြဲ ငါတုိ႕လက္ထဲရွိသည္.. အကယ္၍ ေရႊ႕ျဖစ္ခဲ႕လ ်င္ ေျပာထားဆုိတားျပီးသား၊ ခ ် ဳံခုိတုိက္ျခင္း မဟုတ္ဟု အေၾကာင္းျပႏုိင္သည္။ ေရႊ႕ဖုိ႕ေရာ အလားအလာ ရွိသလား။ အခ ်ိန္မေရြး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မဲေပးမည့္ရက္ နီးေလ ရလာဘ္ သိသာေလမုိ႕ ဖြတ္တုိ႕ ေသြးပ ်က္ေလ ျဖစ္မည္။ ထပ္ေျပာပါမည္.. ဒီခ ် ဳပ္ အျပတ္အသတ္ႏုိင္မည္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ရလာဘ္ထက္ မနည္းေစလ ်။ ကံေကာင္းလ ်င္ ေတာင္ျပိဳကမ္းျပဳိပင္ မဟုတ္ တိမ္ျပဳိ မုိးျပဳိ ပင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ျပသႏွာက ေရြးေကာ ္ကုိ လႊတ္ထားခဲ႕တာ အဓိက အားနည္းခ ်က္။ အခ ်ိန္ရပါလ ်က္ ဘြားေဒၚ ဘာမွ မလႈပ္ခဲ႕။ ေရြးေကာ ္ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ျပင္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ႕ဟန္ မတူ။ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ခ ်က္ အာရုံသိပ္စုိက္ျပီး ဟုိလည္းလြတ္ ဒီလည္းလြတ္.. အႏၱရာယ္ သိပ္ၾကီးပါတယ္။ အမွားဆုံးက ၾကားျဖတ္ေနာက္ပုိင္း လစ္လာဘ္သြားတဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ ဒုတိယ ၾကားျဖတ္ထပ္မလုပ္ဖုိ႕ သေဘာတူခဲ႕တာ။ အဲတံုးကသာ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ ေတာင္းဆုိခဲ႕လ ်င္ ဒီေန႕ျဖစ္ေနတဲ႕ မဲစာရင္းအမွား၊ ျပင္ဆင္မႈ ခ ်ဳိ႕ယြင္းခ ်က္ေတြ ေကာင္းစြာ တင္ၾကိဳ သိမည္၊ ေရြးေကာ ္ကုိ လုံေလာက္ေသာ ဖိအား ေပးႏုိင္မည္။ ခုေတာ႕ ေနာက္က ်ခဲ႕ျပီ၊ အူးတင္ေအး လိမ္သမ ွ် အံၾကိတ္ ခံေပေဒါ႕..။

ေလပ ်ံစီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာ သရဲေဂါင္းေၾကာင္ၾကီး

ေလပ ်ံစီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာ သရဲေဂါင္းေၾကာင္ၾကီး

တင္ၾကိဳကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းကဲ႕သုိ႕ အေရးၾကီးသည္ ဆုိပါလ ်င္ ပထမပြဲ လြဲခဲ႕ျပီ။ ကုသေရး ျပင္ဆင္ဖုိ႕သာ က ်န္သည္။ သတင္းတခုမွာေတာ႕ ေဗာ ္လံတီယာလႈပ္ မဲေပးမႈ ေစာင့္ၾကည့္မည့္သူ ေျခာက္ေထာင္က ်ာ ္ရွိေၾကာင္း ဆုိသည္၊ တတုိင္းတျပည္လုံး အတုိင္းအတာအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ပမာဏ မဟုတ္။ မဲလိမ္၊မဲခုိး ေသခ ်ာေနျပီမုိ႕ ေစာင့္ၾကပ္ေလ႕လာမႈမ ်ားအနက္ exit poll ေခၚသည့္ မဲရုံမွ မဲေပးျပီး ထြက္လာသူကုိ ေမးသည့္ လုပ္ငန္း ပုိအရးၾကီးသည္ ထင္၏။ ေမးရုံနဲ႕မျပီး စနစ္တက ် မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႕လုိသည္။ ဒစ္ဂ ်စ္တယ္ နည္းပညာျဖင့္ ရုိက္ကူး မွတ္တမ္းတင္လ ်င္ ပုိေကာင္းသည္။ မုိဘုိင္းဖုံးမ ်ား ရွိေနပဲဟာ။ ဖုံးဘတၱရီ၊ မင္မုိရီကတ္ စသည္တုိ႕ အလုံအေလာက္ရွိရမည္။ စာရြက္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလည္း တပါတည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စာရင္းျပဳစုုပုံ ျပဳစုနည္းေတာ႕ အေသးစိတ္မသိ၊ ရမည္ဆုိလ ်င္ နာမည္၊ ရပ္ကြက္၊လမ္းတုိ႕ကုိ နာရီအပုိင္းျခားအလုိက္ မွတ္သားသင့္သည္။ ဒါမွ လုိအပ္လ ်င္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းနွင့္ အလြယ္တကူ တုိက္ဆုိင္ လ ွ်ာေဖြလုိ႕ရမည္။ ကုိယ့္အတြက္လည္း သက္ေသျဖစ္မည္။ အခ ်ိန္တုိင္း မွတ္ဖုိ႕မလုိ တနာရီျခား အမွတ္သားျပဳလ ်င္ လုံေလာက္သည္။ မဲလာေပးသူ အေရအတြက္သိရန္ မေျဖသူမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းရပါမည္။ ထုိမွတ္တမ္း တင္သူမ်ားကုိ ရပ္ရြာလူထုမွ အခ ်ိန္ျပည့္ ဝန္းရံဖုိ႕ သာတူညီမ ွ် အေရးၾကီးပါသည္။

ေရြးေဂါက္ပြဲ ေန႕ရက္ ရာႏႈန္းျပည့္ မေသခ ်ာပါ။ ဘာနဲ႕တူသလဲဆုိ ႏုိင္ငံျခားထြက္လ ်င္ေတာင္ ေလယာဥ္မုိးေပၚေရာက္၊ ႏုိင္ငံျခား နယ္နမိတ္ထဲဝင္မွ လြတ္ေၾကာင္း ေသျခာေသာ တုိင္းျပည္တြင္ သတိပဌာန္တရား ျဖစ္မွျဖစ္သည္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ရႈမွ ရမည္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး