တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးၾကြယ္ စကားပုံ ၾကားဖူးၾကမည္.. ရာဇပရိယာယ္ အလြန္နက္နဲတယ္၊ သာမန္လူ လုိက္မမွီ။ ခုေခတ္မွာ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ ေခၚသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ ဖြတ္ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းပြဲမွာ ေျပာင္ဂုိဏ္းႏုိင္ မန္းဂုိဏ္း ရႈံးသည္.. ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာမွ ေထြထူးၿဖစ္မလာ။ ဒါလည္း အဆန္းမဟုတ္… ၂၀၀၃ခုႏွစ္မွာ အာဏာလ ွ်မ္းလ ွ်မ္းေတာက္ ဗုိလ္ခင္ညြန္႕ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတဖြဲ႕လုံး ၿဖဳတ္ထုတ္သတ္ ခံရတာေတာင္ အားလုံးေအးေဆး။ အေၾကာင္းဇစ္ျမစ္က စစ္ဗုိလ္ေတြမွာ ရာထူးအာဏာပဲ ရွိသည္၊ မင္းခစား ကမ္းနားသစ္ပင္ ေရလဲတုိက္ရာ အျမစ္ကၽြတ္ေရာ..။။ ႏုိင္ငံေရးသမားၾကေတာ႕ ၾသဇာ၊ လူထုေထာက္ခံမႈ ရွိသည္။ ၿဖဳတ္လုိ႕မျပဳတ္ သတ္လုိ႕မေသ.. ဘယ္ေလာက္ဖိဖိ အေၿခအေနေပး ျပန္ေထာင္တက္လာသည္။ ဒီလုိေတြးရင္ ျပီးခဲ႕တဲ႕ ဖြတ္ပါတီတြင္း အကြဲအျပဲ တကယ္ၿဖစ္ဟန္ရွိတယ္ ဒါေပမဲ႕ အစုိးရဝန္ထမ္းလုိ ရာထူးပးတဲ႕ အာဏာသာရွိလုိ႕ မွန္မွန္မွားမွား ျပဳတ္သြားသူက ျပန္မလွန္ႏုိင္.. တနည္းအားျဖင့္ စင္ျပိဳင္ေထာင္ ျပန္ခ ်ဖုိ႕အားမရွိ။

လာမည့္ ဒီခ ်ဳပ္အစုိးရသစ္နဲ႕ လႊတ္တာ ္မွာ အဲဒီ အရးနိမ့္သြားတဲ႕အဖြဲ႕မွ လူအခ ်ဳိ႕ ျပန္လည္နရာ ရလာတာ လ႕လာၾကည့္လ ်င္ ဒီမုိကေရစီအတြက္ အနည္းဆုံး သူ႕လူ ကုိယ့္ဖက္သား အသုံးက ်သည္ဆုိက အုိက။ ဒါထက္ ပုိၾကည့္လ ်င္တာ႕ အာဏာရွင္ဟာင္း ဦးသန္းရႊရဲ႕ ကစားကြက္ကုိ ျမင္ရမည္။ သူတုိ႕ျခင္း တကယ္ ကြဲခဲ႕တယ္ ဒါပမဲ႕ လူၾကီးမရွိတုံး ခလးျခင္း ဗုိလ္လုတာထက္ ပုိပုံမရ..။ ခုတာ႕ လူၾကီးဦးသန္းရႊ အကြက္ရႊ႕ၿပီ…. ပါတီကုိ ဘျပာင္ ဆက္အုပ္ခ ်ဳပ္၊ အူးရႊမန္းနဲ႕အဖြဲ႕ ေပါင္းလက္စနဲ႕ ဒီခ်ဳပ္နဲ႕ ဆက္ေပါင္း.. တပ္ကသီးျခားန။ ၿဖစ္စဥ္အတုိင္းဆုိ ဖြတ္ပါတီတြင္း ညီလာခံခၚ ဥကဌရာထူး ျပန္ရြးရမည္.. ဘျပာင္ အျခအန မကာင္း။ ခုလုိ ၃နရာ ခြဲထုတ္လုိက္တာ႕ ငါးၾကင္းဆီနဲ႕ ငါးၾကင္းၾကာ ္အားလုံးနရာခ ်ၿပီးသား ၿဖစ္သြားသည္။ တနည္းတြးလ ်င္ အူးရႊမန္း ပါတီတြင္း ဥကဌ နရာ ျပန္မလုဘဲ အသာတၾကည္ နာက္ဆုတ္ပး၊ ဒၚစုနဲ႕ပါင္း ရာထူးတနရာ ယူဖုိ႕ဆုံးၿဖတ္ျခင္းသည္ ကုိယ္ပုိင္သေဘာေလာ အထက္မွ အမိ္န္႕ေပး ခုိင္းေစျခင္းေလာ…။

ဒီခ ် ဳပ္အတြက္ သူ႕ဆီလာပူးပါင္းသူမ ်ား ခါလီသက္သက္ဆုိ အက ် ဳိးမရွိ..။ ကုိယ္ကလည္း တန္ျပန္ကစားသင့္သည္၊ လက္ဗလာ ထြက္မလာဘဲ တန္ရာတန္ၾကး တစုံတခု ယူလာ သုိ႕မဟုတ္ သူ႕မိခင္ပါတီတြင္း တန္ျပန္ခါင္းဆာင္မႈ ျပႏုိင္ဖုိ႕ တုိက္တြန္းသင့္သည္။ ၁၉၉၀ ရြးကာက္ပြဲ နာက္ပုိင္း စစ္တပ္မွ တစညပါတီကုိ (ယခင္ အာဏာရ မဆလ) ပစ္ပယ္ခဲ႕သလုိ ဖြတ္ပါတီ ထုိးအကၽြးခံရမည္ တြက္ကာင္းတြက္ႏုိင္သည္။ မတူသည္က အာဏာရပါတီသည္ ယခင္အတုိက္အခံ ဒီမုိကရက္မ်ား ၿဖစ္သြားျပီ။ အာဏာလက္လႊတ္လုိက္ရသည့္ ဖြတ္ပါတီႏွင့္ အာဏာငမး္ငမ္းတက္ စစ္တပ္တုိ႕ ပုိမုိနီးကပ္သြားႏုိင္ျပီး ဖြတ္ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ၿပာင္းလဲရးသမား သုိ႕မဟုတ္ သဘာထားပ ်ာ႕ျပာင္းသူမ ်ား အားသိပ္နည္းလ ်င္ ယခုအစုိးရသက္တမ္း မဟာဗ ်ဴ ဟာျမာက္ ရည္မွန္းခ ်က္ ၂၀၀၈ ျခဥ ျပင္ဆင္ရး အခက္အခဲ တြ႕လိမ့္မည္ ၿဖစ္ပါသည္..။

ပုံ…

ႏုိင္ငံရး ရွ႕ၿဖစ္အတတ္ဟာ ပုရာဟိတ္ ဦးၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF