သင္ခန္းစာ(၁၃)။ တရုတ္စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခု မွာ။

第十三课,在一中餐馆; (တိ  စ္-ရွစ္စန္း  ခဲ့ ၊ ဇွိဳက္ ယိ  က်ဴံး စန္းကြမ္)

Lesson 13; At a Chinese Restaurant

  1. 你们有什么特色菜?Nǐmen yǒu shénme tèsècài?

( နိမိန္း ၊  ယုံ စ္-ရွ္မဲ ထဲ့ စဲ ့ဆုိက္ ။)

ခင္ဗ်ားတုိ ့ဆီမွာ ဘာဟင္းေတြမ်ား အထူးရွိပါသလဲ။

What are your specialties?

  1. 你需要刀叉吗?Nǐ xūyào dāochā ma?

( နီ  ယႊီးေယာက္ ေတာင္း ဆ္-ခ်ား မား ။)

ခင္ဗ်ား ဓါးနဲ ့ခရင္း  လုိ္ပါသလား။

Do you need a knife and fork?

3.   请问你要红茶吗?Qǐngwèn nǐ yào hóngchá ma?

( ခ်င္၀ိန္ ့ ၊ နီ ေယာက္ ဟုန္း ဆ္-ခ်ာ  မား ။)

ေမး ရ ဦးမယ္ ၊  ခင္ဗ်ား နိဳ ့လြတ္လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ဦး မလား။

Please may I ask would you like to have black tea?

4.  我们AA制吧。Wǒmen AAzhì ba.

( ေ၀ၚမိန္း  ေအ ေအ  ဇ္-က်စ္  ပါ့ ။)

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ က်သင့္ေငြ ရွင္း ၾက ရ ေအာင္။

Let’s split the bill.

သင္ခန္းစာ(၁၄)။ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စားေသာက္ဆုိင္မွာ။

第十四课,在自助餐; (တိ စ္-ရွ္စစ္ ခဲ့ ၊ ဇွိဳက္ ဇွစ္ ဇ္-က်ဳ စန္း)

Lesson 14; At a Buffet

1.   请你们等一会儿。Qǐng nǐmen děng yíhuìr.

( ခ်င္  နီမိန္း  တိန္ ယိ ေဟြ ့အ္  ။)

ေက်းဇူးျပဳၿပီးေတာ့  ခင္ဗ်ားတုိ ့ ခဏေလးေစါင့္ ေပးၾကပါဦး။

Please wait for a moment.

2.   我们要等多久?Wǒmen yào děng duō jiǔ?

( ေ၀ၚ မိန္း ေယာက္ တိန္  ေတာက်ဳံ။)

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့က ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ေစါင့္ေပး ရ မွာလဲ။

How long do we need to wait?

3.    味道怎么样?Wèidao zěnmeyàng?

( ၀ိန္ ့ေတာက္ ဇ္ွ-မဲ ယန္ ့ ။)

အရသာက ဘယ္လုိေနသလဲ။

How is the food?

4.   真的很好吃。Zhēn de hěn hǎochī.

( ဇ္-က်ိန္းႆဲ့ ဟိန္း ေဟာင္ ဆ္-ခ်စ္ ။)

တစ္ကယ့္ကုိ စားလုိ ့ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ။

It’s really delicious.

  1. 我吃饱了。Wǒ chībǎo le.

( ေ၀ၚ ဆ္-ခ်စ္ ေပါင္း လယ္။)

ကၽြန္ေတာ္ ေတာ့ စားလုိ ့ ၀သြားၿပီဗ်ာ။

I’m full.

သင္ခန္းစာ(၁၅)။လမ္းမွာ စားေသာက္စရာ ၀ယ္ယူျခင္း။

第十五课,购买街头食品; (တိ စ္-၀ူ ခဲ့ ၊ ကုံ ့ မုိင္ က်ဲ ထုံ စ္-ရွစ္ ဖင္္)

Lesson 15 ;Buying Food in the Street

1.   你们喜欢吃辣的吗?Nǐmen xǐhuan chī là de ma?

( နီမိန္း ယွီဟြမ္း ဆ္-ခ်စ္ လွာ့ႆဲ့ မား ။)

ခင္ဗ်ားတုိ ့ အစပ္စားရတာကုိ ႏွစ္သက္္ပါသလား။

Do you like spicy food?

2.   我喜欢吃羊肉串。Wǒ xǐhuan chī yángròuchuàn.

( ေ၀ၚ ယွီဟြမ္း ဆ္-ခ်စ္  ယန္ရုတ္  ဆ္-ခၽြမ့္ ။)

ကၽြန္ေတာ္က ဆိတ္သားကင္ ႀကိဳက္တယ္။

I like eating barbecued mutton.

3.   这里面是什么?Zhè lǐmian shì shénme?

( ဇ္-က်ဲ ့လီမ်န္ ့ စ္-ရွစ္ စ္-ရွ္ မဲ ။)

အထဲမွာက ဘာေတြလဲ မသိဘူးေနာ္။

What’s in it?

4.   我们去买点饮料吧。Wǒmen qù mǎi diǎn yǐnliào ba.

( ေ၀ၚမိန္း ခၽြိ မုိင္းတ်န္ ယင္ေလ်ာက္ ပါ့ ။)

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ေသာက္စရာအခ်ိဳရည္ သြား၀ယ္လိုက္ဦးမယ္ေနာ္ ။

Let’s go and buy some drinks.

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.

   Send article as PDF