“အမယ္ဘုတ္ကဲ႔သူ႔ခ်ည္ခင္”

 

ေက်ာငး္ေတြလဲဖြင္႔ျပီ။

ေက်နပ္ျခင္း မေက်နပ္ျခင္း တုိ႔ျဖင္႔ မႊမး္ထုံေသာ

ပြစိပိစိ ကြိစိကြစိ အသံမ်ားလည္း ေဖ႔ဘတ္ေပၚမွာလွ်ံတက္ ညံပြက္၍လာေလသည္။

အစုးိရကေတာ႔ တရား၀င္ေၾကညာထားေလသည္။

အေျခခံမူလတန္းပညာအဆင္႔ အတြက္ ကေလးငယ္မ်ားစာသင္ၾကားေရးသည္။

အခမဲ႔။

လုံး၀ ကုန္က်စရာမလုိ။

ကေလးမ်ားအားေထာက္ပ႔ံေၾကးပင္ေပးထားလုိက္ေသးသည္။

သူတုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကလဲ အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ပါသည္။

 

(၁) တၿပည္လံုး မွာ ရွိ တဲ႕ ေက်ာင္း ေန အရြယ္ ခေလး ငယ္ တိုင္း ၊ ေက်ာင္း အပ္ နွံ ၊ ေက်ာင္း ေနခြင္႕ ရရန္

(၂) ေက်ာင္း အပ္ နွံၿပီး တဲ႕ ေက်ာင္း သား တိုင္း ၊ ေက်ာင္း ထြက္ မသြား ရ ဘဲ ၊ ေက်ာင္း ေန ၿမဲ ရန္။

(၃) ေက်ာင္း ေန ၿမဲတဲ႕ ခေလး ငယ္ တိုင္း စာ ကို နား လည္ တတ္သိ ေစရန္။

(၄) ပထမ အဆင္႕ ေန နဲ႕ ေက်ာင္း အပ္နွံၿပီး တဲ႕ ခေလး ငယ္ တိုင္း ၊ မူလတန္း အဆင္႕ သင္ယူ ၿပီး ေၿမာက္ ရန္။

ဒီအခ်က္မ်ားကို ျပည္႔စုံေအာင္ ကေတာ႔ လြယ္ကူမည္မဟုတ္။

ပညာသင္ၾကားေရး ကို ခဏထား။

လက္ရွိေက်ာင္းအပ္ျခင္းကပင္ အခက္အခဲေတြလုိ႔ဆုိလုိပါသည္။

ကိုယ္႔ ေနထုိင္ရာ အိမ္ေထာင္စုဇယားေပါက္ရာ အနီးစပ္ဆုံးေဒသရွိ

ေက်ာင္းတြင္သာ ေက်ာင္းထားရမည္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ေနရာတုိင္းတြင္ အခြင္႔အေရးတူညီေသာ ေက်ာင္းေကာင္းမ်ား မရွိ။

မိဘမ်ားကေတာ႔ မိမိသားသမီးကုိေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းတြင္ထားလုိၾကသည္။

ဒီေတာ႔လည္း ေရႊျမန္မာတုိ႔ထုံးစံအတုိင္း ေက်ာ္ဘုိ႔ ခြဘုိ႔ နည္းလမး္ေတြရွာၾကေလသည္။

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနမွေ န၍ ေဘာင္၀င္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နုိင္ေသာလမး္စမ်ားကိုရွာၾကသည္။

ပုံမွန္ထက္ ပုိေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတြက္ဆုိလွ်င္ ေငြလမး္ခင္းၾကရေပမည္။

ဒီေတာ႔ လမး္ခင္းသည္႔အတြက္ ေတာ႔ ကုန္က် ၾက ေပမည္ေပါ႔။

တစ္ရြာမွာ တစ္ျမဳိ႔မွာ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းထဲသာရွိေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ေတာ႔

ေရႊးခ်ယ္စရာမရွိေပမယ္႔ ျမဳိ႔ၾကီးမ်ားေပၚမွာေတာ႔ ေက်ာငး္ေပါင္းစုံရွိေလသည္။

ဟုိးအရင္ ခရစ္ယာန္သာသာနာျပဳေက်ာင္းေတြေခတ္က ေက်ာင္းမ်ားသည္

နာမည္ေကာင္းရၾကေလသည္။

နာမည္ေကာင္းေအာင္လဲ လုံးပန္းခဲ႔ၾက ေလသည္။

ဘုိနာမယ္ မွ ျမန္မာနာမယ္သုိ႔ ေျပာင္းခဲ႔ၾကေသာ ေက်ာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို

ေက်ာငး္ေကာင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၾကသည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္။

ယခုလက္ရွိေခတ္တြင္လည္း ျမဳိ႔ၾကီးျပၾကီးမ်ားတြင္ နာမည္ေကာငး္ေသာ ေက်ာင္းေကာင္းမ်ားရွိၾကပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိမိသားသမီးကိုသာ ထားလုိၾကသည္မွာ မိဘမ်ား၏ ဆႏၵမြန္။

ေက်ာင္းေကာင္း မ်ား၏၀ိေသသမွာ

စာအသင္အျပေကာင္းေသာဆရာဆရာမမ်ားရွိေနျခင္း

ႏွစ္စဥ္ေအာင္ခ်က္ေကာငး္ျခင္း

ကေလးမ်ားအတြက္ လုံျခဳံ လုံေလာက္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္းရွိေနျခင္း ဆုိသည္႔အခ်က္မ်ားပင္။

က်ေနာ္စဥ္းစားမိသည္ကေတာ႔ ေက်ာင္းေကာင္း ၍ ဆရာေကာင္းရွိေနျခငး္လား

ဆရာေကာင္းမ်ားရွိေန၍ ေက်ာင္းေကာင္းေနျခင္းလားဆုိသည္႔အခ်က္ပင္။

လက္ရွိအေနအထားမွာ မိဘမ်ားကလည္း ကုိယ္႔ကေလးကုိ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းမွာထားဘုိ႔

ေရြးခ်ယ္ ၾကသလုိ ဆရာ ဆရာမ မ်ားကလည္း ေက်ာင္း ေကာငး္ေကာငး္မွာ ေနနုိင္ဘုိ႔ လုံးပန္းၾကပါသည္။

ထုိသုိ႔ေတြးမိေသာအခါ အမယ္ဘုတ္ရဲ႕ ခ်ည္ခင္ကုိ စေတြ႔ရေလေတာ႔သည္။

ရွင္းရန္ခက္ေသာ ရွုပ္ေထြးေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အမယ္ဘုတ္ရဲ႕ ခ်ည္ခင္ လုိ႔ တင္စားတတ္ၾကပါသည္။

ထုိ႔အတူ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ႔ပညာေရးေလာကသည္လည္း အမယ္ဘုတ္ရဲ႕ ခ်ည္ခင္နွင္႔အလားသ႑န္တူလွပါသည္။

 

နာမည္ မရွိေသာေက်ာင္း တြင္ မိမိသားသမီးမ်ား ကို မထားခ်င္သလုိ

ထုိေက်ာင္းမ်ား ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေသာ အရပ္ေဒသမွ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔လည္း

ဆရာ ဆရာမ မ်ားက တာ၀န္ထမး္ေဆာင္လုိျခင္းမရွိပါ။

ကေလးမိဘမ်ားက ေက်ာငး္ေကာင္းေကာင္းတြင္ ထားခြင္႔ရဘုိ႔ ၾကဳိးစားသလုိ

ဆရာ ဆရာ မ မ်ား ကလည္း ျမဳိ႔ေက်ာင္းတြင္ အလုပ္ လုပ္နုိင္ဘုိ႔ ၾကဳိးစားၾကပါသည္။

ေက်ာငး္ေကာငး္ေကာင္းမွာ ေနနုိင္ခြင္႔ ရေအာင္

ဘယ္လုိ ၾကဳိးစား ၾကသည္ဆုိသည္ကေတာ႔ ပညာခန္း ဘဲ ျဖစ္ပါသည္။

အဆက္အသြယ္ ေပါက္ေရာက္မူ႔ ေငြေၾကး ဒီသုံးခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ကုိေတာ႔

ေသခ်ာေပါက္ အသုံးခ် မွ ျဖစ္လာနုိင္သည္ကေတာ႔ အမွန္တရား။

 

မည္သည္႔ ေက်ာင္းတြင္ေနေန ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္

တူညီေသာ အခြင္႔ အေရး သာရမည္ဆုိလွ်င္ မိဘမ်ားကလည္းေက်ာင္းေရြးမည္မဟုတ္။

သုိ႔ေသာ္ေက်ာင္းဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း  ကေလး ကုိယ္တုိင္ မၾကဳိးစားလုိ႔ကေတာ႔

ရလာဒ္ေကာငး္မည္မဟုတ္။

ဆရာ ဆရာမ မ်ား ဘက္ကၾကည္႔ျပန္လွ်င္လည္း ျမဳိ႔ေက်ာင္းျဖစ္ျဖစ္ နယ္ေက်ာင္းျဖစ္ျဖစ္

ျဖစ္သင္႔ေသာ ရသင္႔ရထုိက္ေသာ အခြင္႔အေရးသာ ရမည္ဆုိပါက ေက်ာင္းေရြးမည္မဟုတ္။

ရသင္႔ရထုိက္ေသာ အခြင္႔အေရးဆုိသည္မွာ ျမဳိ႔ေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားထက္

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမွ ဆရာ ဆရာမ မ်ားအတြက္ ထုိက္သင္႔ေသာခံစားခြင္႔မ်ားကို အပုိေဆာင္းေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။

ျမဳိ႔ နွင္႔ နယ္ ခံစားခြင္႔ အတူတူ သာဆုိပါက သူတူ ကိုယ္တူ မည္သူမွ် နယ္မွာမေနပါ။

သြားေရးလာေရး စားေရးေသာက္ေရး ေနေရးထုိင္ေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားစြာရွိပါသည္။

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေသာအ ရပ္ကုိ မဆုိထားနွင္႔ ျမဳိ႔နွင္႔ မလွမး္မကမး္ေသာ ရြာေက်ာင္းမ်ား

တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ဆရာ ဆရာ မမ်ားအတြက္ ပညာေရးဌာနမွ ေနရာထုိင္ခင္း

ေပးနုိင္ျခင္းမရွိ။

ထုိ႔အတြက္အိမ္ငွား အေဆာင္ငွားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားရွိေနေပသည္။

၀ယ္စားစရာ ဆုိင္မရွိ၍ မိမိဘာသာ  ျဖစ္သလုိခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရျခင္းမ်ားရွိေပသည္။

ထုိ႔ထက္ခက္ခဲေသာ အခက္အခဲက ေက်ာင္းသားဦးေရ နွင္႔ ဆရာ ဆရာမ ဦးေရလုံေလာက္မူ႔မရွိျခငး္ပင္။

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသတြင္ ေနထုိင္လုိေသာဆရာ ဆရာမ မရွိ။

ေက်ာင္းသားဦးေရ  အတြက္လုံေလာက္ေသာ ဆရာ ဆရာမ မရွိ။

ဒီေတာ႔ အလုပ္ေတြ မနုိင္မနုင္းျဖစ္။

ထုိ႔အထဲ တြင္ စာသင္ၾကားရျခင္းအျပင္ အမည္မေဖာ္ျပနုိင္ေသာ

ညႊန္ၾကားမူ႔မ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကလဲ ဖိစီးမူ႔ တစ္ရပ္အျဖစ္ၾကဳံရျပန္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းမ်ား

စာရြက္စာတမး္မ်ား

သင္ေထာက္ကူ အတြက္ ျပင္ဆင္ရျခင္းမ်ား

စာရင္းဇယားမ်ားျပဳစုရျခင္း

စေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာႏွင္႔အတူ အခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္း ဆုိေသာေနာက္ဆက္တြဲမ်ားက

တန္းစီ၍လုိက္လာေလသည္။

ျမဳိ႔ေက်ာင္းမ်ားနွင္႔နယ္ေက်ာင္းမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပုံ ၾကဳံေတြ႔ရပုံျခငး္အတူတူျဖစ္ေသာ္လည္း

ေန႔စဥ္ တာ၀န္ယူ၍ သင္ၾကားရေသာ အခ်ိန္စာရင္းကေတာ႔ ျမဳိ႔ေက်ာင္းက ပုိ၍ သက္သာသည္အမွန္။

ျမဳိ႔ေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမ မ်ား ေတာ႔ ဆရာဆရာမ ဦးေရ မ်ား ေသာေၾကာင္႔

တာ၀န္ယူ ရေသာ အခ်ိန္စာရင္းလည္းေလွ်ာ႔ေလသည္။

ေနာက္ျပီး မိမိသင္ၾကားရေသာ အတန္းတြင္ ရွိေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ သည္ ရွိသင္႔တာထက္မပုိေသာ

ေၾကာင္႔  လာသမွ် ကေလး ကို အကုန္ ျပြတ္သိပ္၍ထည္႔ထားရေသာ နယ္ေက်ာင္းထက္စာလ်ွင္

လူ သက္သာမည္ ကားအမွန္။

နယ္ေက်ာင္းနွင္႔ ျမဳိ႔ေက်ာင္း ျခားနားခ်က္ က ဒါဘဲလား ဟု ေမးခြန္းထုတ္မိေသာအခါ

ေျဖရွင္း မရ နုိင္ေသာ က်ဴရွင္ ဆုိတာၾကီး က ေခါငး္ျပဴ၍လူလုံးျပေလေတာ႔သည္။

က်ဴရွင္နွင္႔ပညာေရး ပညာေရးနွင္႔ က်ဴရွင္ ဘယ္အခ်ိန္ ကစျပီး အကြ်မး္တ၀င္ျဖစ္လာသလဲ

ဆုိေသာ အရာကုိ ေတြးမိေလေသာအခါ

ငါ႔အေတြးမ်ားလည္း မီး ခုိးေတြ အူ ေလ ေပေတာ႔သည္။။

 

 

ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ကိုေပါက္လက္ေဆာင္အေတြးပါးပါးေလး

2617

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF